Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving en Toekomst van leren

Professionele werkplaatsen | samenwerken met impact

Het lectoraat Professionele Werkplaatsen ontwikkelt, deelt en implementeert kennis over lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk. Het maakt inzichtelijk hoe je dit vormgeeft én inzet. Daarnaast laat het lectoraat zien wat een professionele werkplaats betrokkenen en organisaties oplevert. Door dit te doen, stimuleert Professionele Werkplaatsen samenwerkingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Beroepspraktijken in het sociale domein, zoals de gezondheidszorg en de welzijnssector, kenmerken zich door snelle ontwikkelingen en grote veranderingen. Deze komen voort uit technologische vernieuwingen, een veranderende visie op ziekte en gezondheid, de vergrijzing, complexere zorg- of ondersteuningsvragen, stijgende kosten en personele tekorten. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie en het is noodzakelijk om inventieve oplossingen te vinden om de sociaal maatschappelijke hulp- en dienstverlening hoogwaardig en betaalbaar te houden. Dit vraagt om samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden en tussen organisaties uit verschillende sectoren.


Focus lectoraat

De ambitie van het lectoraat Professionele Werkplaatsen is impact te hebben op maatschappelijke en regionale vraagstukken door kenniscreatie over en innovatie van samenwerking tussen burgers, onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in de domeinen gezondheid, zorg en welzijn.
Het lectoraat houdt zich bezig met het onderzoek naar het samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen. Het gaat om onderzoek naar hoe het lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk en binnen de regio vorm kan krijgen en wat de impact hiervan is voor betrokkenen. Een voorbeeld hiervan zijn de Professionele Werkplaatsen: hybride leeromgevingen die gesitueerd zijn binnen de beroepspraktijk, zoals een verpleegafdeling, gemeente, jeugdcentrum of netwerk van wijkteams. Deze omgevingen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van alle betrokkenen als ook aan de innovatie en ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening.

Het lectoraat is een samenwerking tussen een aantal Fontysinstituten en hun beroepspraktijk.

Begrippenkader PW

Sfeerafbeelding Fontys


Het onderzoek


Het onderzoek krijgt vorm langs drie onderzoekslijnen:

 • Bouwstenen en condities voor samenwerking in Professionele Werkplaatsen.
 • Rol en positie van bruggenbouwers: docenten of professionals uit het werkveld die specifiek de taak hebben om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
 • Impact van Professionele Werkplaatsen.


Het onderzoek vindt plaats op meerdere niveaus van samenwerken:

 • Operationeel: het uitvoering geven aan alledaagse processen op de werkplek.
 • Tactisch: het faciliteren, inrichten en monitoren van processen en randvoorwaardelijke kaders op niveau van de PW.
 • Strategisch: het geven van richting en sturing op (inter)organisatorisch niveau.


In haar aanpak hecht het lectoraat waarde aan:

 • Inclusie en participatie van belanghebbenden; diversiteit en verschillen tussen betrokkenen worden omarmd.
 • Het bijdragen aan een (leven lang) ontwikkeling van mensen, organisatie en praktijken.
 • Snelle terugvloeiing en toepassing van opgedane kennis en inzichten in de onderwijs- en beroepspraktijk.


Deze aanpak kenmerkt zich door:

 • Participatieve onderzoeksprojecten, waarbij aansluiting gezocht wordt bij vakinhoudelijke vraagstukken en herkenbare issues in de beroepspraktijk.
 • Ontwerpgerichte onderzoeksprojecten, waarbij opgedane kennis over lerend en onderzoekend samenwerken vertaald worden in praktische handvatten, tools en instrumenten en uitgeprobeerd worden in meerdere samenwerkingsverbanden, waarin op basis van kennis en inzichten praktische handvatten, tools en instrumenten worden ontworpen en uitgeprobeerd.
 • Evaluatieonderzoek, waarin onderzocht wordt wat de impact van de samenwerking is voor betrokkenen, het onderwijs en de beroepspraktijk.


Het is nadrukkelijk de bedoeling om naast professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, ook burgers /cliënten en hun naasten, managers en andere belanghebbenden in het onderzoek te betrekken.


Onderzoeksprojecten

 • Werkplaats Zelfmanagement XL

  In dit project wordt de implementatie van zelfmanagementondersteuning in de dagelijkse praktijk ondersteund en onderzocht.


  Status
  Lopend
 • Bruggenbouwers

  Een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering


  Status
  Lopend
 • Adaptatwork

  inzicht geven in werkzame mechanismes en het ontwerpen van praktische tools voor de ontwikkeling van adaptieve expertise tijdens werkplekleren.


  Status
  Lopend
 • Transmuraal Kijken, Leren én Doen

  realiseren van een kwalitatief en kwantitatief betere afstemming arbeidsmarkt en onderwijs in de regio Midden-Brabant voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en doktersassistenten.


  Status
  Afgerond


Lector

Foto van persoon

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen

Miranda Snoeren heeft een passie voor leren en ontwikkelen, wat haar loopbaan kleurt. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) onderwijsontwikkelingen, leren in beroepspraktijken en veranderprocessen in organisaties met als doel innovatie van onderwijs- en beroepspraktijken te bevorderen.

Miranda is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde algemene gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan de VU medisch centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg.

Op 11 november 2021 sprak Miranda haar lectorale rede uit, getiteld Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen.

Voorafgaand aan de rede vond het online congres Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk plaats. Het congres was bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.

Sfeerimpressie en presentaties congres


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een dynamisch netwerk van professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, als ook andere belanghebbenden.
Het lectoraatsteam wordt gevormd door enkele kernteamleden en onderzoekers. Er is nog plek in het team voor studenten, professionals en burgers.

Kernteamleden
Foto van persoon

T.G. (Tjerk) Riemers

Manager lectoraat
Foto van persoon

P. (Petra) Swennenhuis

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.M.M.A. (Mariëlle) Taks

Docent-onderzoeker
Onderzoekers
Foto van persoon

N.L.P. (Nard) van den Langenberg

Programmamanager ZIC/ZIN en docent-onderzoeker
Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Onderzoeksmanager
Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.P.J. (Mariëlle) Stevens

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

J.P.G. (Jolijn) Jansen

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. Ir. B.M. (Bienke) Janssen

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

J. (Jaike) Doedens

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M.J.M. (Marja) Legius

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

A. (Guus) Munten

Docent-onderzoeker
Promovendi
Regiegroep PW

Er wordt intensief samengewerkt met de regiegroep Professionele Werkplaatsen, bestaande uit docenten die een sleutelpositie innemen binnen de betrokken Fontys instituten en een nauwe relatie onderhouden met de beroepspraktijk. De regiegroep heeft een centrale rol in het versterken van de interprofessionele samenwerking binnen en tussen de PW en de toepassing van binnen het lectoraat ontwikkelde kennis in PW.


Materialen

Voorbeelden


Wetenschappelijke publicaties

Snoeren, M. (2023). Leren en ontwikkelen in Professionele Werkplaatsen: het belang van samenwerken. Verpleegkunde, 38(1), 53-60.

Muller-Schoof, I. J. M., Verbiest, M. E. A., Snoeren, M., & Luijkx, K. G. (2023). Lessons Learned From Co-Designing Educational Programs for Student and Practicing Healthcare Professionals in Nursing Homes: A Participatory Qualitative Study. Journal of Participatory Research Methods, 4(1).
Muller-Schoof, I. J. M., Verbiest, M. E. A., Stoop, A., Snoeren, M., & Luijkx, K. G. (2022). Wat bevordert het leren van mbo-zorgverleners in het verpleeghuis? Onderwijs & Gezondheidzorg, 46(3), 26-28.

Snoeren, M., Legius, M., Wolters, I., & Janssen, M. (2022). Actieonderzoek als vehicle voor werken, leren en ontwikkelen in de verpleeghuissector. Tijdschrift voor HRM, 26(4), 26-49.

Bovens, J., Moresi, S., van den Langenberg, N., & Snoeren, M. (2022). De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities: de rol van bruggenbouwer. Tijdschrift voor HRM, 26(3), 85-103.
van den Langenberg, N., & Cardiff, S. (2021). Schaduwen van een zorgvrager als leermethode in de gehandicaptenzorg: het narratief van een student bachelor verpleegkunde. Verpleegkunde, 36(4), 7-14.

van den Langenberg, N., (2021) Schaduwen van een zorgvrager als leermethode. Onderwijs en Gezondheidszorg, 45(7), 16-19.

Bos, P., & Snoeren, M. (2021). Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen. In A. Ros, M. Thunissen, & H. Van Beelen (Eds.), Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek (pp. 26-32). Fontys Hogeschool.

Swennenhuis, P., Moresi, S., Duinkerke, M., Bovens, J., Quadakkers, D., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Pedagogische Studien, 98(2), 112-131.

Bovens, J., Swennenhuis, P., Theunissen, K., Quadakkers, D., Volbeda, P., & Snoeren, M. (2021).

Lerend en onderzoekend samenwerken in Professionele Werkplaatsen. Een pilotstudie naar de praktische bruikbaarheid van een instrumentarium om de samenwerking in innovatieve leerwerkomgevingen te evalueren en versterken. Onderzoek van Onderwijs, 50(2).

Muller-Schoof, I. J. M., Verbiest, M. E. A., Stoop, A., Snoeren, M., & Luijkx, K. G. (2021). How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review. Journal of Nursing Education and Practice, 12(1), 25-25.

Jukema, J. S., Van Alphen., J., Jorritsma, J., & Snoeren, M. (2021). Co-researchers in motion: a journey of evolving relationships. A critical reflection on the co-operation between two older adults and a nurse researcher. International Practice Development Journal, 11(1), 1-9.

Snoeren, M., Quadakkers, D. & Moresi, S. (2021). De Professionele Werkplaats: lerend en onderzoekend samenwerken in een centrum voor pedagogische innovatie. Sozio, 1, 22-27.

Thunnissen, M., Snoeren, M. & Koop-Spoor, E. (2021). Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen: de mens centraal. In: Learning Society 2018-2021. Fontys Hogeschool.Bovens,

J., Swennenhuis, P., Theunissen, K., Quadakkers, D., Volbeda, P., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen. Een pilotstudie naar de praktische bruikbaarheid van een instrumentarium om de samenwerking in innovatieve leerwerkomgevingen te evalueren en versterken. Onderzoek van Onderwijs, 50(2), 17-21.

Media

FHLOW talk | Samenwerken in Hybride LeerOmgevingen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Interview | Betere kwaliteit van verpleeghuiszorg door autonomie in samenspraak, April 2022 Podcast | Hoe kleine aanpassingen grote impact kunnen hebben op mensen in verpleeghuis. Maart 2022

In deze podcast gaat Bart Geeraerdts in gesprek met Mariska Spierings (verpleegkundige bij Thebe), Gabriel Roes (geestelijk verzorger bij De Wever) en Miranda Snoeren (lector professionele werkplaatsen bij Fontys Hogescholen) over hoe kleine aanpassingen of veranderingen in het handelen van professionals (in opleiding) een grote impact kunnen hebben voor mensen die in een verpleeghuis verblijven.

Interview | Juli 2021

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Presentaties

Moresi, S., Bovens, J.,van den Langenberg, N., & Snoeren, M. Brokers: the key to intersectorally collaboration in learning communities? UIIN Congres. 10 mei 2023. Bruggenbouwers project.
Moresi, S., Bovens, J. Sleutels tot samen leren en ontwikkelen. Event Toekomst van Leren. 28 maart 2023. Bruggenbouwers project.

Snoeren, M.; van Gorp, E., & Wolters, I. Vertel jouw verhaal: het stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkplek. Event Toekomst van Leren. 28 maart 2023. Project Autonomie in Samenspraak.
van den Langenberg, N., Bovens, J., Moresi, S., Snoeren, M. De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken en ontwikkelen in learning communities; De rol van Bruggenbouwer. Onderzoek congres het lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie. Tilburg, 29 september 2022. Bruggenbouwers project.

Snoeren, M. & Legius, M. Autonomie in Samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject in de verpleeghuiszorg. HRM congres. Tilburg, 29 september 2022.

Autonomie in Samenspraak.Bos, P., Ros, A. Strategische Motieven voor Samenwerking (SMS-Tool). Mens, Werk en Organisatie Congres. Tilburg, 29 september 2022.

Snoeren, M., Bos, P. Presentatie Fontys Strategiegroep Onderzoekend. 26 september 2022.

Snoeren, M. & Daniëls, R. Integreren van leren, werken en innoveren: ontwikkelingen in het hbo. Werkconferentie Living Labs en Professionele Werkplaatsen. Heerlen, 22 september 2022

Swennenhuis, P. & Van Dongen, J. Cross-sectorale samenwerking binnen innovatieve leeromgevingen. Hoe doen we dit? Werkconferentie Zuyd-Fontys. Zuyd-Heerlen, 19 september 2022.

Caanen, C. & Swennenhuis, P.. Workshop Ontwikkelfasen. Werkconferentie Zuyd-Fontys. 19 september 2022.Bos, P., Riemers, T. Workshop PW. Studiedag Social Studies. Eindhoven, 8 september 2022

Swennenhuis, P., Bovens, J., & Snoeren, M. Samen werken en samen leren in de beroepspraktijk: welke factoren doen er toe? OnderwijsResearchDagen (ORD). 6 juli 2022.

WIN-project. Bovens, J., Moresi, S., van den Langenberg, N., Snoeren, M. Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Wat heb je daarvoor nodig? OnderwijsResearchDagen (ORD). 6 juli 2022.

Bruggenbouwers project.Jansen, J. & Swennenhuis, P. Samen werken en samen leren: wat levert het op? OnderwijsResearchDagen (ORD). 6 juli 2022.

Quadakkers, D & Swennenhuis, P. Samenwerken aan ontwikkeling van individuen en organisaties. Velov-Velon congres. 18 maart 2022. Brugge. WIN-project.
Swennenhuis, P. & van den Langenberg, N. Samen werken, samen leren. Hoe doen we dat? Proeverij een leven lang ontwikkelen met learning communities. 4 november 2021. WIN-project.

Snoeren, M. & Bos, P. Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen. LLO-week. 11 juni 2021

Snoeren, M. Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen. Lectorale rede / Congres Professionele Werkplaatsen. 11 november 2021.

Snoeren, M. & Bos, P. G.R.O.E.I. - 5 aandachtspunten voor het ontwikkelen van een hybride leeromgeving. Congres Professionele Werkplaatsen. 11 november 2021.

Bovens, J., & Langenberg, N. Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Congres Professionele Werkplaatsen. 11 november 2021.

Swennenbuis, S., & Bovens, J. Samen werken, samen leren. Hoe doen we dat? Congres Professionele Werkplaatsen. 11 november 2021. WIN-project.Snoeren, M. Lerend en onderzoekend samenwerken. Bijeenkomst GROZzerdam. 21 november 2021.

Moresi, S., & Bovens, J. Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Academie Studiesucces. 15 oktober 2022 Eindhoven.Bruggenbouwers project.

Bovens, J., & Langenberg, N. Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Congres Professionele Werkplaatsen. 11 november 2021. Bruggenbouwer project.

Moresi, S., & Bovens, J. Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Leven Lang Ontwikkelen-week. 11 juni 2021. Bruggenbouwers project.

Bovens, J. & Nabuurs, R. Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken. Workshop Summerschool Partnerships Fontys Sportkunde. 25 augustus 2021. WIN-project.

Bovens, J. & Hoeve, A.. Bruggenbouwers & Grenswerkers. Workshop Bijeenkomst Wonder-netwerk. 13 oktober 2021. Bruggenbouwers project.

Bos, P., Snoeren, M. Hybride leeromgevingen: vijf aanbevelingen Fontys Leven Lang Ontwikkelen week. Sessie LLO week. 18 juni 2021.

Bos, P., Snoeren, M., Thunnissen, M. In gesprek over leven lang ontwikkelen: vandaag denken aan morgen (video). Video gesprek over LLO als opwarmer LLO week. 1 april 2021.

Bos, P., Snoeren, M., Thunnissen, M. In gesprek over leven lang ontwikkelen: vandaag denken aan morgen (podcast). Podcast over LLO als opwarmer LLO week. 2 april 2021

Bos. P., Snoeren, M. Miranda Snoeren en Peter Bos over het acroniem GROEI. Podcast over 5 aanbevelingen voor een HLO. 1 december 2021

Bos, P. (2021). Samenwerken over de grenzen van organisaties: inzichten vanuit de wetenschap. Seminar Ontwikkeling Telt Festival, SER. 21 april 2021.

Bos, P., Stover, T. (2021). Samen leren werken en onderzoeken in innovatieve leeromgevingen. Inspratiesessie HRMenP. 13 december 2021

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Miranda Snoeren en Peter Bos geven 5 aanbevelingen voor het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving. Bekijk hier hun presentatie met tips:

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

En een aftertalk waarin zij vragen beantwoorden

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

In deze presentatie maak je kennis met het ontwikkelinstrumentarium O-LOS om de samenwerking in PW te evalueren en te versterken

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Jeroen Bovens en Sofie Moresi nemen je mee in de wereld van bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld