Sprint naar content
Project

Transmuraal Kijken, Leren én Doen

Het project heeft de ambitie om kwalitatief en kwantitatief betere afstemming te realiseren tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio Midden-Brabant voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en doktersassistenten.

Wat houdt het project in?

We willen beter aansluiten op de transmurale uitdagingen in de zorg en een duurzaam evenwicht krijgen in vraag en aanbod van goed opgeleide en duurzaam inzetbare zorgprofessionals. De professionele werkplaatsen in de regio participeren actief in dit project en werken met elkaar samen over de grenzen van hun organisaties heen.

Plan van aanpak

Het consortium pakt 4 jaar (start najaar 2017) een breed scala aan activiteiten op. Een belangrijke pijler voor het vormgeven van de ambities vormt de inzet van zogenaamde Implementation Practitioners. Zij fungeren als aanjagers, verbinders en facilitatoren voor transmurale initiatieven tussen onderwijs en zorginstellingen, waaronder praktische begeleiding van innovatieve leerafdelingen.

Daarnaast wordt ingezet op:

 • Opzetten samenwerking tussen bestaande Zorg Innovatie Centra (ZIC) en opzetten en testen nieuwe transmurale ZIC’s (TIC’s) b.v. met praktijkgericht onderwijs in de wijk en met nauwe samenwerking tussen MBO- en HBO-studenten;
 • Ontwikkelen en testen onderwijsmodules rondom transmurale zorg en positieve gezondheid;
 • Ontwikkeling van transmurale stages en leerwegen voor studenten;
 • Afspraken over regionale opleiding- en stagecapaciteit met name voor Verzorgenden MBO niveau 3 en Verpleegkundigen MBO niveau 4 en HBO niveau 6;
 • Masterclasses gedragsverandering opzetten voor en door docenten VMBO-MBO-HBO;
 • Vertalen van wetenschappelijke kennis naar onderwijs op MBO-niveau om te komen tot evidence-based beroepsonderwijs;
 • Meer docenten in deeltijd plaatsen bij innovatieve leerafdelingen en transmurale proeftuinen;
 • Gastdocentschappen van deskundigen uit zorginstellingen in MBO en HBO zorgonderwijs uitbreiden;
 • Regionale arbeidsmarktmonitor opzetten;
 • Imagoverbetering werken in de zorg: marketing activiteiten opzetten samen met Transvorm.

Samenhang met interprofessioneel en transmuraal samenwerken

Transmuraal kijken, leren en doen met alle betrokken instellingen binnen dit project. Betrokken stakeholders zijn:

 • Onderwijsinstellingen: ROC Tilburg (MBO, penvoerder), Fontys en Avans Hogescholen (HBO) en Vakcollege Tilburg (VMBO);
 • Onderzoeksinstelling Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University);
 • VVT-instellingen Thebe, Schakelring en Het Laar;
 • GGZ instelling GGZ Breburg;
 • GHZ instelling Amarant;
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis;
 • Koepelorganisaties Zorgacademie Midden-Brabant en Transvorm.

Voorbeelden van transmuraal samenwerken en opleiden:

 • Proeftuinen tussen diverse organisaties waarbij uitwisseling tussen studenten en medewerkers plaats vindt.
 • Onderzoek naar positieve gezondheid in de regio Brabant
 • Onderwijsvernieuwing door implementeren van virtual reality in het onderwijs en op de werkvloer
 • Werkgroep ZIC/ZIN waarbij een toekomstbeeld is geschetst en de samenwerking wordt gezocht om studenten bij een andere organisatie onderwijs te laten volgen dan de organisatie waar stage wordt gelopen. Dit geldt voor zowel generiek als context specifiek onderwijs. Just in time is hierbij uitgangspunt.