Sprint naar content

Wie we zijn

Fontys is een omvangrijke en brede publieke kennisinstelling, met 43.000 studenten en ruim 5.000 medewerkers, en met locaties in tien steden in Noord-Brabant en Limburg. Een driehoofdig college van bestuur geeft leiding aan Fontys. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat.

De 23 instituten van Fontys verzorgen gezamenlijk ongeveer 150 opleidingen - bachelors, masters, associate degrees, in voltijd, deeltijd en duaal. Ook bieden ze trainingen en cursussen voor het werkveld (Leven Lang Ontwikkelen) en voeren ze praktijkgericht onderzoek uit, in samenwerking met en voor het werkveld. De instituten en het college van bestuur worden ondersteund door zeven diensten, op het gebied van financiën, IT, marketing en communicatie, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, onderwijs en onderzoek, en studentenvoorzieningen.


Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn bij Fontys gelijkwaardige activiteiten. Ze zijn binnen ieder instituut en binnen iedere opleiding nauw met elkaar verbonden. Sterker: onderwijs en onderzoek lopen regelmatig naadloos in elkaar over, bijvoorbeeld in de hybride leer- en onderzoekomgevingen. In een authentieke werksetting - op onze campussen maar steeds vaker ook dicht bij (of zelfs op) de toekomstige werkplek - komen studenten, docenten-onderzoekers en professionals letterlijk samen om te leren en te onderzoeken.

Onderwijsvisie

Fontys telt ongeveer 150 verschillende opleidingen: van dans tot accountancy, van fysiotherapie tot technische natuurkunde. Elke opleiding heeft haar unieke beroepscontext, haar eigen curriculum en verzorgt op haar eigen manier onderwijs. Deze diversiteit is een kracht, dat is onze rotsvaste overtuiging. Niemand weet beter hoe een vak moet worden overgebracht dan de professionals uit dat vakgebied zelf; en dus zijn zij het die bij ons lesgeven. Tegelijk zijn er ook kaders nodig waarbinnen opleidingen deze eigen keuzes maken. Daarom hebben we de volgende vijf ‘uitgangspunten van leren’ opgesteld:

 • We dagen studenten uit om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontplooien.
 • Leren gebeurt zoveel mogelijk in een authentieke leeromgeving (een situatie dus die ‘lijkt’ op de latere werkomgeving).
 • Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, samen onderzoeken en samen ervaren. Dat ‘samen’ bedoelen we letterlijk: samen met medestudenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.
 • De student is ‘eigenaar’ van zijn eigen leerproces. Oftewel: als student krijg je zoveel mogelijk invloed op wat, hoe en wanneer je leert. Dit betekent niet alleen dat onze studenten veel autonomie en vrijheid krijgen; we geven ze een stevige eigen verantwoordelijkheid.
 • Studeerbaarheid staat centraal. Daarmee bedoelen we dat er een goede balans is tussen uitdaging en haalbaarheid.

Meer weten over onze visie op leren? Lees meer op Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Onderwijs: feiten & cijfers

Bij Fontys studeren 43.000 studenten. De 23 instituten verzorgen in totaal 97 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal – op bijna ieder denkbaar vakgebied van de maatschappij. Daarnaast bieden we 32 masteropleidingen, 16 associate degrees en diverse honours- en schakeltrajecten aan. Ook kunnen professionals bij ons terecht voor een gevarieerd opleidingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Talentgericht Fontys

Fontys is er niet voor Fontys, Fontys is er niet voor studenten of medewerkers alleen, of voor het werkveld. Nee, Fontys is er voor de samenleving. Als publieke hbo-instelling hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht: we ontwikkelen talent. Talent van studenten, dat op de eerste plaats, maar ook het talent van onze medewerkers en van professionals uit de regio. Iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn talent wil ontplooien, is welkom.

Praktijkgericht onderzoek

Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Dit praktijkgericht onderzoek, dat heel vaak multidisciplinair van aard is, brengt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij. We voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met én voor het werkveld; we sluiten zoveel mogelijk aan bij de innovatiebehoefte van bedrijven en instellingen. Ons onderzoek staat niet los van het onderwijs. Integendeel: de kennis die we via onderzoek ontwikkelen, komt terug in de opleidingen. En onze studenten leren en onderzoeken samen met docenten en professionals uit het werkveld in authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen.

   

Ons praktijkgericht onderzoek is gebaseerd op de volgende vier uitgangspunten:

 • Onderzoek en onderwijs zijn gelijkwaardige activiteiten. Ze versterken en verrijken elkaar, en zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere student en docent komt in aanraking met onderzoek.
 • Met de kennis, inzichten en producten die ons onderzoek voortbrengt, hebben we impact op de buitenwereld. Ons praktijkgerichte onderzoek draagt op die manier aantoonbaar bij aan innovaties in werkveld en de samenleving, én aan de wetenschap.
 • Ons onderzoek is verbonden met maatschappelijke vraagstukken en met ontwikkelingen in het werkveld. Dat onderzoek voeren we niet alléén uit; dat doen we samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en collega-instellingen.
 • Ons onderzoek voldoet aan methodologische standaarden en aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en gecommitteerd aan de uitgangspunten van open acces en open science.

Onderzoek: feiten & cijfers

Fontys telt 43 lectoraten, waarbinnen 48 lectoren actief zijn. Een lectoraat is een netwerk van onderzoekers onder aanvoering van een lector. Deze lector en zijn kenniskring zijn gespecialiseerd op een bepaald thema. Bij Fontys zijn de lectoraten en de onderzoekers allemaal verbonden aan een instituut. Wel vindt er natuurlijk multidisciplinair onderzoek plaats, waaraan meerdere lectoraten en hun onderzoekers bijdragen. Dat laatste gebeurt in onze tien centers of expertise (coe’s) en kenniscentra, die onderzoek doen binnen zes kennisthema's.

Kennisthema’s

Fontys focust in het multidisciplinair onderzoek op zes thema’s die spelen in de regionale, nationale én mondiale samenleving:

 • Creative economy / Creatieve economie.
 • Enabling technologies
 • Future (of) learning / Toekomst van leren.
 • Healthy & inclusive society / Gezonde & inclusieve samenleving.
 • Smart mobility / Slimme mobiliteit - hieronder vallen bijvoorbeeld de vakgebieden Automotive en Logistiek.
 • Sustainablility & circularity / Duurzaamheid & circulariteit.


Onze koers

De urgentie van de energietransitie en de betaalbaarheid hiervan. De stijgende kosten van ons zorgstelsel en de inzet van technologische hulpmiddelen. Het gebrek aan tolerantie voor anderen en de druk die dit legt op de sociale cohesie. Het aantal van dit soort maatschappelijke vraagstukken en hun complexiteit zal eerder toe- dan afnemen de komende decennia. Fontys kan en wil bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Studenten leggen bij ons de basis voor een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage tijdens hun carrière. Professionals kunnen bij ons terecht voor her-, na- en bijscholing. En met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan de innovatiekracht van ons regionale werkveld. Dit zijn onze antwoorden op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving.

Meer weten over onze koers? Lees Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys For Society

Onze koers tot 2025

Onze opdracht

‘Ontwikkeling’ is een kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen.

Wij opereren in het hart van de maatschappij. In zogeheten hybride leer- en onderzoekomgevingen werken student, docent, onderzoeker en werkveld grensoverstijgend met elkaar samen; zowel onderwijs en onderzoek als leren en werken raken op die manier steeds meer met elkaar vervlochten. Onze voornaamste ‘maatschappelijke waarde’ is dan ook de ontwikkeling van talent en kennis.

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.


Duurzaamheid bij Fontys

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen. We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving. We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld. En door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop.

Lees hier meer over duurzaamheid bij Fontys:

Feiten & cijfers

Sfeerafbeelding Fontys

Bestuursverslag 2022 - Grote stappen én punten van zorg

Terwijl in de buitenwereld de coronacrisis in de eerste maanden van 2022 bijna naadloos overging in de oorlog in Oekraïne, hebben
we intern ook niet stilgezeten het afgelopen jaar. Natuurlijk is er veel werk verzet in het verder implementeren van onze strategie . Zo is het programma Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld, werd én wordt er keihard gewerkt aan de complexe transitie naar talentgericht
onderwijs, is het Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek met een jaar verlengd, is de sturing op strategische vernieuwing binnen Fontys
doorontwikkeld via ‘Regie op verandering’, én zijn er grote stappen gezet binnen de drie grote Fontysbrede programma’s: de Transitie Educatieve
Opleidingen (TEO), de Fontys IT Versnellingsagenda (FIVA) en de Transitie Dienstverlening Mediatheken.
Niet alles gaat vanzelfsprekend van een leien dakje. Punten van zorgzijn de gevolgen van corona op het welzijn van sommige studenten én
medewerkers, maar ook de toegenomen werkdruk die medewerkers ervaren binnen Fontys. Een andere zorg is de instroom van nieuwe studenten. De aanmeldcijfers waren in 2022 (en ook in 2023) lager dan verwacht. De oorzaak? Intern onderzoek wijst uit dat het waarschijnlijk om een combinatie van factoren gaat: de bevolkingskrimp in bepaalde regio’s, de krappe arbeidsmarkt waardoor meer mbo’ers direct gaan werken, het grotere aantal jongeren dat na de middelbare school kiest voor een tussenjaar, en de gevolgen van corona waardoor veel scholieren vooral bezig waren met het ‘behalen van resultaten’ en niet met het ‘oriënteren op een vervolgopleiding’.

Een verslag van alle activiteiten van Fontys in 2022 is te lezen in het bestuursverslag 2022. Hierin is ook de volledige jaarrekening van Fontys opgenomen.


Kengetallen Fontys

202020212022
Baten (€ x 1.000)428.647486.442512.434
Resultaat (€ x 1.000)-10.19819.6582.952
Solvabiliteit55,4%57,5%53%
Liquiditeit1,11,31,1
Rentabiliteit-2,4%4,0%0,6%
Aantal studenten46.12346.16043.967
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)geen meting3,673,65
Werkbeleving medewerkersgeen meting7,6geen meting
Fte's3.9314.1964.331
Aantal medewerkers5.1865.6485.767
Aantal lectoraten414441
OP:OOP ratio (op basis van fte's)66% : 34%66% : 34%66% : 34%
Ziekteverzuim4,4%4,4%5,3%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel77%74%73%

Nog meer lezen over Fontys...


Bestuur

College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht, strategie, onderwijsvisie en doelstellingen van Fontys én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor vier jaar benoemd; na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het college van bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van 'horizontale' en 'verticale' portefeuilles. De leden van het college van bestuur zijn samen én afzonderlijk jegens de raad van toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

De leden van het college van bestuur van Fontys zijn:

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de 'branchecode goed bestuur hogescholen', draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het college van bestuur.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de raad van toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

De zeven leden van de raad van toezicht zijn:

  Lees ook:

  Control

  De controllers van Fontys hebben een zelfstandige, onafhankelijke functie. Zo kunnen zij adviseren en signaleren zonder functionele belemmeringen. De afdeling Control kan ongevraagd advies uitbrengen over zaken die binnen haar reikwijdte vallen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Control heeft de navolgende taken:

  • Het meetbaar maken van inhoudelijke doelen en taken binnen de organisatie.
  • Het opstellen van richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling van het strategische beleid.
  • Het ontwikkelen en sturen van de processen in het kader van de planning- en controlcyclus, en het beoordelen van de inrichting en uitvoering daarvan.
  • Het adviseren van het College van Bestuur en management over de kwaliteit van bedrijfsprocessen en beheersingsmaatregelen.
  • Het signaleren van financiële risico’s en bedrijfsrisico’s.
  • Het opstellen van een financiële meerjarenraming en analyses op alle resultaatgebieden.
  • Analyse van en rapportage over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen, inclusief de organisatie hiervan.

  Deze taken zijn zowel op centraal (bij concerncontrol) als op decentraal niveau (bij domeincontrollers) belegd. Op centraal niveau ligt het accent op de beleidsmatige ondersteuning van het College van Bestuur en de voorschrijvende en toetsende rol in het kader van planning & control. Op decentraal niveau ligt het accent op de rol van sparringpartner voor het management.

  Concerncontrol

  Controller Innovatie, programma's, projecten en Centers of Expertise

  Liesbeth van Buuren

  Operational Auditor

  Steffie van Drunen

  Domeincontrollers

  Medezeggenschap

  Medezeggenschap is de 'critical friend' van een bestuurder. Zo ook bij Fontys. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen onze organisatie.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Medezeggenschap bij Fontys betekent betrokken zijn bij organisatieontwikkeling en onderwijskwaliteit door medewerkers en studenten in wettelijk bepaalde medezeggenschapsorganen. Het doel is in dialoog tot kwalitatief goed onderwijs en een transparante organisatie te komen, waarin studenten en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.


  Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

  Medezeggenschap op drie niveaus

  Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

  De Centrale Medezeggenschapsraad is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De Raad bestaat uit elf studenten en elf personeelsleden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. Zij bespreken Fontysbrede strategische en tactische onderwerpen met het College van Bestuur. De CMR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn of consequenties hebben. Bovendien heeft de CMR op basis van de wet en het medezeggenschapsreglement instemmingsrecht op een aantal onderwerpen.

  Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) en de InstituutsMedezeggenschapsraad (IMR)

  De Dienst Medezeggenschapsraad bestaat uit medewerkers van de betreffende dienst. Elk instituut heeft een InstituutsMedezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Zij bespreken beleidszaken van hun dienst of instituut met de directeur.

  Opleidingscommissie (G)OC

  Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OC) of een aantal aan elkaar verwante opleidingen hebben samen een gemeenschappelijke OC (GOC). Een OC bestaat uit docenten en studenten en zij bespreken met een afvaardiging van de directie de uitvoering van het onderwijs. Zo dragen zij bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Medezeggenschap is de 'critical friend' van de bestuurder. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen de organisatie. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen de bestuurder te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

  Al deze raden doen hun werk binnen de kaders die zijn vastgelegd in de regeling medezeggenschapsraden en opleidingscommissies Fontys.

  Centrum voor Medezeggenschap (CvM)

  Het Centrum voor Medezeggenschap is de partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie. Het CvM ondersteunt op centraal en decentraal niveau. Zij levert dienstverlening op maat aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal.