Sprint naar content

Bestuur

Bestuur

College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht, strategie, onderwijsvisie en doelstellingen van Fontys én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor vier jaar benoemd; na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het college van bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van 'horizontale' en 'verticale' portefeuilles. De leden van het college van bestuur zijn samen én afzonderlijk jegens de raad van toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend.

De leden van het college van bestuur van Fontys zijn:

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement. Het Toetsingskader, dat opgesteld is volgens de 'branchecode goed bestuur hogescholen', draagt bij aan een systematische invulling van de toezichthoudende rol. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door de secretaris van het college van bestuur.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar, waarna ze onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een tweede zittingstermijn. Een lid van de raad van toezicht zit hooguit acht jaar aaneengesloten in de raad. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.

De zeven leden van de raad van toezicht zijn:

    Lees ook: