Talentgericht onderwijs bij Fontys

Talentgericht onderwijs, wat betekent het nou eigenlijk? Fontys ondersteunt studenten bij het ontdekken van hun talenten en het profileren binnen hun beroepsopleiding. Met meer regie en keuzevrijheid nemen studenten de leiding, leren van hun keuzes en vinden een persoonlijke weg die past bij hun behoeftes en mogelijkheden in onze talentgerichte onderwijsomgeving. Dus dan is de belangrijkste vraag: hoe gaan we er samen voor zorgen dat ons onderwijs en onze organisatie zo ingericht wordt dat we in deze veranderingen mee kunnen bewegen?
Hoe doen we dat?

Het bevorderen van leren en werken over opleidingsgrenzen heen vereist samenwerking binnen Fontys als een netwerkorganisatie die over grenzen heen kijkt en handelt. We leggen verbindingen tussen onderwijs en onderzoek, theorie en praktijk, evenals tussen Fontys en het werkveld.

Stap voor stap, gezamenlijk met oog voor ieders talent, bewegen we naar een steeds talentgerichter onderwijssysteem. We richten ons onderwijs op een zodanige manier in dat de ondersteunende processen en systemen hierbij faciliteren en aansluiten. Aangezien het startpunt voor iedereen verschillend is, zullen de stappen die elke opleiding en elk instituut zet ook verschillend zijn. Tegelijkertijd is het doel voor iedereen hetzelfde: talentgericht onderwijs.

Uitgangspunten en basisafspraken Talentgericht Onderwijs

Hier vind je verschillende kaders die richtinggevend zijn en ervoor zorgen ervoor dat we binnen Fontys overal op dezelfde manier naar de verschillende onderdelen van talentgericht onderwijs kijken. Het kader Talentgericht onderwijs is in december 2023 vastgesteld.

Leren gaat beter als je wordt uitgedaagd om je talenten en vaardigheden in te zetten en te laten groeien als voorbereiding op de beroepspraktijk. Vanuit dit

perspectief richten we ons onderwijs in. Met een samenhangend onderwijsprogramma helpen we onze studenten hun talenten te ontdekken en stimuleren we de ontwikkeling ervan. Docenten spelen hierin een cruciale rol en ontwikkelen zich zo ook zelf.

Basisafspraken:
 • We werken met leeruitkomsten. Deze ordenen we in taakgebieden die herkenbaar zijn voor het werkveld. Deze taakgebieden vormen onderwijseenheden van 15 of 30 studiepunten. Zo kunnen studenten over een langere periode hun leren zichtbaar maken.
 • Fontysopleidingen met hetzelfde landelijke beroeps- of opleidingsprofiel stemmen de leeruitkomsten en de groepering daarvan in onderwijseenheden met elkaar af. Zo kunnen studenten de verschillende leercontexten van Fontys goed benutten.
 • Bacheloropleidingen hebben een onderwijseenheid met vrije (minor)ruimte van 30 studiepunten in de postpropedeutische fase. Studenten bepalen zelf waarmee zij deze ruimte invullen. Dit kan niet alleen binnen Fontys, maar ook daarbuiten.
 • Bacheloropleidingen hebben uitsluitend een propedeutische en postpropedeutische opleidingsfase. Associate degree- en masteropleidingen hebben beide één opleidingsfase.

Wanneer nieuwe kennis en vaardigheden worden toegepast én opgedaan in realistische situaties, krijgen ze wezenlijk betekenis en wordt er ‘dieper’ geleerd. Daarom richten we ons samen met studenten op vraagstukken die spelen in de wereld om ons heen, van regionaal tot mondiaal niveau. We leren studenten hoe ze op zoek kunnen gaan naar oplossingsrichtingen die passen bij de context. Docenten, onderzoekers en studenten werken intensief samen met het werkveld om de leeromgeving vorm te geven.

Basisafspraken:
 • De authentieke beroepspraktijk staat centraal: studenten leren en werken in de concrete beroepscontext of een leeromgeving die deze benadert.
 • Werken aan authentieke (maatschappelijke) vraagstukken samen met studenten, docenten, onderzoekers en werkveldprofessionals van andere vakgebieden is verankerd in de leeruitkomsten.

Leren is meer dan memoriseren. Het is ook een proces van vorming tot een zelfdenkend en verantwoordelijk persoon. Bij ons ontwikkelen studenten hun onderzoekend vermogen. Dat betekent openstaan voor kennis, maar die kennis ook kritisch benaderen en waar mogelijk erop voortbouwen om tot nieuwe inzichten te komen. Leren is ook een proces van sociale interactie: studenten, docenten, onderzoekers en experts uit de beroepspraktijk zijn betrokken en verbonden met elkaar. We stimuleren en faciliteren deze samenwerking. Zo wordt verdiepte kennis ontwikkeld en leren alle betrokkenen optimaal.

Basisafspraak:
 • Samen leren, werken en onderzoeken is verankerd in de leeruitkomsten.
 • Onderwijsactiviteiten bestaan uit een doordachte mix van online en face-to-face mogelijkheden die elkaar versterken.

We leren studenten regie te nemen over hun leerproces: we geven ze zoveel mogelijk invloed op waar, wanneer, hoe en wát ze leren en bieden structuur en onderwijsactiviteiten passend bij het niveau van de student. Op die manier zijn studenten ook verantwoordelijk voor en eigenaar van hun eigen portfolio: het geheel aan opgebouwde ervaringen, kennis en vaardigheden. Hiermee bieden we optimaal inzicht in de ontwikkeling van hun professionele identiteit.  

Basisafspraken: 
 • Elke student wordt begeleid door een studentcoach in het (leren) maken van keuzes en het (leren) regisseren van het persoonlijke leertraject.
 • Elke student heeft een dynamisch studieplan waarin wordt vastgelegd hoe het leertraject vorm krijgt.
 • Elke student bouwt een portfolio met als functie het leren en aantonen van de leeruitkomsten. Hierbij leert de student van feedback om de volgende stap te zetten in de eigen ontwikkeling. Daarnaast krijgt elke student de vrijheid om zelf passend bewijsmateriaal aan te dragen naast het eventuele verplichte materiaal.

We bieden studenten de juiste balans tussen uitdaging en ondersteuning. Daarom maken we bewuste, zorgvuldige keuzes bij het formuleren van leeruitkomsten, de wijze waarop wordt getoetst, het inrichten van onze onderwijsprogramma’s, onderwijsruimtes en roostering

Basisafspraken:

 • Iedere opleiding heeft een voorgestelde leerroute. Hierbinnen zijn de toets- en onderwijsactiviteiten in lijn met de leeruitkomsten.
 • Iedere opleiding werkt met het Fontysbrede kader toetskwaliteit.
 • Onderwijsactiviteiten worden per semester aangeboden in twee eenheden van 15 studiepunten (na elkaar of parallel) of één eenheid van 30 studiepunten.
 • We werken met de Fontysbrede vastgestelde processen en systemen.

Kader Talentgericht Onderwijs

Basisafspraken en uitgangspunten voor de vormgeving van onderwijs, gekoppeld aan uitgangspunten voor leren, de wet- en regelgeving en het NVAO-kader.

Bekijk hier het kader

Kader toetskwaliteit i.o.

Geeft richtlijnen voor de formulering van goede leeruitkomsten, de ontwikkeling van passende onderwijsactiviteiten én de vormgeving van toetsing bij talengericht onderwijs van Fontys.

Bekijk hier het kader toetskwaliteit

Handreikingen en protocollen
Bij Fontys kiezen we voor talentgericht onderwijs. Dit betekent onderwijseenheden van 15 of 30 studiepunten. Leren gaat niet in een rechte lijn. Elke student komt tijdens de studie bepaalde stappen meerdere keren tegen. En die stappen zet een student niet alleen. Er zijn altijd docenten, begeleiders in het werkveld en medestudenten om te coachen en ondersteunen.

Aan de slag

Als je met je team concreet aan de slag wil met talentgericht onderwijs, vind je hier praktische voorbeelden, tools, handreikingen, veelgestelde vragen en verdiepende literatuur.

Nieuws en voorbeelden

Nieuws rondom talentgericht

Tools en handreikingen

Ontwikkel jezelf

Leren en ontwikkelen als medewerker

Dienst P&O
Support en netwerken binnen Fontys

Vanuit de behoefte om in deze verandering samen te kunnen leren en werken, hebben we onlangs ook het netwerk Onderwijsinnovatie opgericht. We bieden ondersteuning voor implementeren van Talentgericht onderwijs aan multi-stakeholder ontwerpteams in de instituten; adviseren, inspireren docenten en management om richting te geven. Daarnaast vind je hier ook een overzicht van netwerken die zich richten op verschillende thema's en rollen.

Placeholder for Fontys video
Alleen door samen te werken en te leren kunnen we écht het verschil maken voor onze studenten, het werkveld en onszelf als organisatie. Over grenzen van opleidingen, instituten, diensten en de buitenwereld heen.
Veelgestelde vragen & antwoorden Talentgericht onderwijs

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag of wil je reageren op de informatie, dan kun je terecht bij het Onderwijsinnovatienetwerk. Dit kan via onderstaand formulier.