IDEAS

Sfeerafbeelding Fontys

IDEAS: inclusion, diversity, equity, accessibility, social safety

Een veilig gevoel is voor studenten en medewerkers van Fontys Academy of the Arts een fundamenteel recht. Iedereen heeft het recht om met respect en waardigheid behandeld te worden. Wanneer je het gevoel hebt dat er sprake is van ongewenst gedrag (pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intimidatie, racisme, agressie of geweld) is het belangrijk dat daar adequaat op gereageerd wordt en dat je je naar eigen wens gezien en gehoord voelt. Hieronder vind je een overzicht van verschillende websites en interne portals met informatie over hulpverleningsmogelijkheden bij ongewenste omgangsvormen.

For English click here

Je kunt altijd mailen naar team IDEAS, zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

 • Weet waar je terecht kunt

  Routekaart: weet waar je terecht kunt bij ongewenst gedrag

  Sfeerafbeelding Fontys

  Vertrouwenspersoon (VP) Een student/medewerker die anoniem wil blijven en een vertrouwelijk gesprek wil, kan bij een melding of klacht over ongewenst gedrag van anderen (pesten, discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld) terecht bij de vertrouwenspersonen. Maar je kunt ook altijd bij een van onze vertrouwenspersonen terecht als je behoefte hebt aan een luisterend oor of informatie wil over bijvoorbeeld de Regeling Ongewenst Gedrag.

  Studiecoach / slb-er Eerste veilige aanspreekpunt binnen de opleiding voor (studiekeuze)vragen, volgt ontwikkeling / resultaten / prestaties en geeft waar nodig handige tips en begeleiding. Goede kennis van doorverwijzen.


  Student+ support team Voor extra mentale steun kun je begeleiding van het Student+ support team krijgen, indien je je herkent in een of meerdere van de volgende onderwerpen: - studeren aan de opleiding waar je zó gemotiveerd voor bent of was, gaat niet (meer) zoals je zou willen. - je voelt dat de (studie)druk te groot is geworden. - persoonlijke issues hinderen je in je motivatie en studievoortgang. Denk aan stress, (faal)angst, depressie, negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, piekeren, paniek, sociale fobie, hoog-gevoeligheid, identiteitsproblematiek enz. - er zijn andere zaken die belemmerend zijn voor een normale studievoortgang. Denk aan moeite met plannen of prioriteiten stellen, uitstelgedrag, slechte concentratie. Of autisme-spectrum issues, problemen rond dyslexie of dyscalculie, een functiebeperking of de thuissituatie en mantelzorgproblematiek.

  Studentdecaan De werkgebieden van decanen en vertrouwenspersonen liggen naast elkaar en vertonen zelfs enige overlap. Toch is er een duidelijk verschil. Decanen bieden vooral hulp op het gebied van studiekeuze, studeren, veranderen van studie, studiefinanciering etc. Kortom; over je studie. Ook bij decanen kunnen, binnen hun vakgebied, vertrouwelijke zaken aan de orde komen, waarbij ook voor de decanen een geheimhoudingsplicht geldt. Echter: vertrouwelijke zaken zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie, geweld betreffen de specifieke vakgebieden van vertrouwenspersonen.

  Studentpsycholoog De studentenpsycholoog kan je helpen met klachten, zorgen of problemen waar je niet direct een oplossing voor ziet, middels kortdurende therapie. Afhankelijk van je klachten, zorgen of problemen kan het zijn dat je wordt doorverwezen. Heb je last van motivatieproblemen? Maak dan een afspraak met de decaan.

  Bedrijfsarts Er zijn twee bedrijfsartsen beschikbaar voor Fontys, zij houden spreekuur om medewerkers en leidinggevenden te adviseren over re-integratiemogelijkheden. Mogelijk is een advies van de bedrijfsarts nodig bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts is tijdens het traject medisch adviseur van de medewerkers en direct leidinggevende. In principe lopen alle afspraken met de bedrijfsarts via de leidinggevende, maar het is ook mogelijk om rechtstreeks een preventief consult met de bedrijfsarts aan te vragen.


  Ombudsman personeel
  Bij (dreigende) meningsverschillen/conflicten tussen direct leidinggevenden en medewerkers, anders dan de naast-hogere leidinggevende en bemiddeling vanuit de dienst P&O en/of mediator, is de ombudsman personeel beschikbaar. Je kunt bij hem terecht voor advies of je kunt bij hem een klacht indienen, waarbij hij ook steeds zal nagaan of er mogelijkheden zijn de klacht op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld bemiddeling of een doorverwijzing zijn.


  Arbeidsconflict / officiële klacht Arbeidsconflicten horen bij dienst Personeel en Organisatie thuis. De P&O consultant kan diverse interne of externe partijen aanspreken, en bijvoorbeeld een mediator of de ombudsman personeel inschakelen. Zowel de ombudsman personeel als de vertrouwenspersonen staan voor een veilige werk- (en leer) omgeving. Ze onderscheiden zich van elkaar op onderwerp, positionering en houding. Belangrijk is dat je (student/medewerker) bij het indienen van een officiële klacht (stuur een email naar commissieongewenstgedrag@fontys.nl) niet anoniem kunt blijven. Al dan niet met behulp van je vertrouwenspersoon kun je een klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt eerst of de klacht ontvankelijk is en als dat zo is dan wordt onderzocht door de commissie of deze gegrond is. Alleen op basis van een gegronde uitspraak zal het College van Bestuur maatregelen nemen. Je vertrouwenspersoon kan je bij deze procedure terzijde staan. In de 'Regeling Ongewenst Gedrag' staat de volledige klachtenprocedure uitgeschreven.Niet anoniem, wel vertrouwelijk / Commissie van drie personen (externe voorzitter, extern lid, intern lid) / Minimaal enkele maanden doorlooptijd / Waarheidsvinding voor zover mogelijk / Indien gegrond, kan uitspraak bewaard worden in dossier van beklaagde /Objectief, buiten FHK


  Good to know websites

  Gedragscode Fontys Academy of the Arts

  Fontys Helpt!

  Interne gedragsregels (integriteitscode)Veiligheid

  Handelingsrichtlijn suïcide

  Handelingsrichtlijn (seksueel) geweld / Centrum Seksueel Geweld