Sprint naar content
Lectoraat van Toekomst van leren

Dynamische talentinterventies

Mensen en kennis zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Daar moet je als organisatie zorgvuldig mee omgaan. Het is belangrijk om de talenten van mensen goed te benutten.

Over het lectoraat

Het lectoraat Dynamische talentinterventies doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in de werkcontext. Het is onze ambitie om eraan bij te dragen dat ieder individu de kans krijgt in een context te werken waarin hij/ zij diens talenten kan ontdekken, ontwikkelen en benutten en daardoor betekenisvol werk kan vervullen.

Het onderzoek gebeurt vanuit drie onderzoekslijnen:

1.Talent als basis voor leven lang ontwikkelen. In toenemende mate wordt van professionals verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. In deze lijn onderzoeken professionals duurzaam hun talent kunnen blijven inzetten en ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven en het idee hebben dat zij werk doen dat bij hun kwaliteiten pas, waaraan zij plezier beleven en waarmee zij betekenis hebben voor anderen. Zo doen wij onderzoek naar het identificeren van talent, naar veranderende loopbanen en naar leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan.

2. Talentmobilisatie van individuen en teams in de organisatiecontext. Het talentgericht werken in teams en organisaties (mesoniveau) is en blijft ook in de komende lectoraatsperiode één van onze kernthema’s. Het onderzoek in deze lijn concentreert zich op vraagstukken met betrekking tot talentontwikkeling en – benutting in teams, en de rol van de leidinggevende en van talentklimaat in het mobiliseren van talent. We onderzoeken vervolgens ook wat dat betekent voor het HR beleid van een organisatie.

3. Talentmobilisatie gericht op het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. In deze lijn staat de spanning op de (regionale) arbeidsmarkt centraal. We onderzoeken welke oplossingen er gezocht worden om die spanningen op de arbeidsmarkt op te lossen, wie daarbij een rol spelen (de actoren en de dynamieken daartussen) en wat interventies opleveren. Voorbeelden van projecten zijn lopende onderzoeken naar hybride docentschap als oplossing voor schaarste in het onderwijs en in de techniek, onderzoek naar het aantrekken en behoud van technisch en IT talent uit het buitenland, en onze projecten gericht op het mobiliseren van talenten van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Het lectoraat Dynamische Talentinterventies maakt o.a. onderdeel uit van het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen.


Onderzoeksprojecten

 • De hybride tech docent monitor

  Met deze pilot wordt vanuit Brainport Eindhoven en Fontys een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in te brengen.


  Status
  Lopend
 • Loopbaancentrum Career Jumpstart

  Een loopbaancentrum dat afgestudeerden begeleid naar een passende werkplek, bijvoorbeeld door persoonlijke (job)coaching of trainingen gericht op het vinden van werk.


  Status
  Lopend
 • Right (wo)man for the job

  In dit project zijn handvatten ontwikkeld voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.


  Status
  Lopend
 • International Talent Scan

  Hoe kunnen IT mkb'ers in de regio Brabant internationaal talent aantrekken en behouden? Dat is zijn vragen die het lectoraat samen met Brainport Eindhoven en Holland Expat Centre South onderzoeken.


  Status
  Lopend


{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Lector

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies / Leading Lector Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Marian Thunnissen is lector Dynamische Talentinterventies en leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Al sinds haar afstuderen is praktijkgericht onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in haar loopbaan. ‘Ik vind het belangrijk om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk (en vice versa)’.


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Dynamische Talentinterventies bestaat, naast lector Marian Thunnissen, uit een aantal docentonderzoekers. Deze gemixte groep aan onderzoekservaring, onderwijservaring en contacten met het werkveld gaan aan de slag binnen het lectoraat.

Foto van persoon

P. (Peter) Bos

Associate lector
Foto van persoon

B. (Beatriz) Roman Garcia

Docentonderzoeker
Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. L.M.C. (Loes) van Beuningen

Onderzoeker
Foto van persoon

L.H.A. (Luc) Hameleers

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.R.E. (Rachel) Verheijen-Tiemstra

Onderzoeker
Foto van persoon

M.(Maartje) van de Mortel

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D.J. (Dick) Siesling

Docentonderzoeker

Koppeling onderwijs

O

Het lectoraat draagt bij aan de actualiteit en de kwaliteit van het onderwijs en streeft ernaar om de kennis van studenten over (evidence-based) talentgericht werken te vergroten en handvatten aan te reikem om binnen de toekomstige werkgever c.q. -context veranderingen door te voeren. Dit doet het lectoraat op verschillende manieren. Hieronder vind je een greep uit de activiteiten binnen en voor het onderwijs.
De Talenthub is een samenwerkingsverband tussen Rabobank, Fontys HRM en Psychologie en Fontys ICT. Rabobank professionals, Fontys onderwijsprofessionals en professionals in opleiding werken, leren en onderzoeken samen aan de hand van reële vraagstukken uit de praktijk. In deze driehoekige denktank komen de disciplines ICT, HRM en Psychologie samen om krachtige en toekomstbestendige interventies te ontwikkelen. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies staat aan de basis van deze hybride leeromgeving & participeert met diverse onderzoeksprojecten binnen de Talenthub (bijvoorbeeld rondom talentgericht leiderschap). Het positioneren van praktijkgericht onderzoek binnen de Talenthub past mooi bij de onderzoeksvisie van HRMenP. Deze visie heeft namelijk als uitgangspunt dat praktijkgericht onderzoek vorm moet krijgen vanuit hybride leeromgevingen: plekken waarin onderwijs en werkveld samen leert, werkt en onderzoek doet.
In de integrale opdracht ‘Visie op Talent’ werken voltijd HRM studenten (eerstejaars) toe naar een advies op maat voor praktijkorganisaties. Studenten helpen organisaties bij het formuleren van een visie op talent en geven adviezen rondom (a) het identificeren van talent, (b) talent in teams en/of (c) talentgericht leiderschap. Afgelopen studiejaren waren Waterleiding Maatschappij Limburg, ASML en HMSHost opdrachtgever. De integrale opdracht is ontwikkeld vanuit het lectoraat Dynamische Talentinterventies, inclusief ondersteunende videolectures over talent.
De advanced module Talentontwikkeling is een onderdeel van de deeltijdopleiding HRM. In deze module leren HR-professionals in opleiding de wereld van Talentmanagement kennen. In het eerste deel van de module leren deelnemers basismodellen rondom talent kennen (incl. het meten van talent) en komen specifieke talentthema’s aan bod zoals talentcultuur, talentgericht leiderschap en talent in teams. In het tweede deel van de module ontwikkelen deelnemers een beroepsproduct (bijvoorbeeld een advies of interventie) voor de organisatie waar zij werkzaam zijn. Op die manier versterken deelnemers het kennen, benutten en ontwikkelen van talent in de praktijk. De module is ontwikkeld vanuit het lectoraat Dynamische Talentinterventies en wordt verzorgd door onze kenniskringleden.
Vanuit het lectoraat hebben we in 2021 een inspirerende, waardevolle aftrap mogen doen met studenten van de International Stream HRM. We hebben tijdens de bootcamp een challenge neergelegd bij de studenten waarbij we de vraag hadden om een advies/interventie te bedenken voor de HR professional van de MKB organisatie in de high-tech en ICT branche, die niet (of nauwelijks) ervaring hebben met het aantrekken van internationale kenniswerkers. Deze challenge kwam voort vanuit een eerder onderzoek dat is gedaan door docentonderzoekers Kazimier Helfenrath en Anouk Schul naar het aantrekken, onboarden en behoud van internationale kenniswerkers bij MKB organisaties in de Brainport regio. De studenten gingen aan de slag met de specifieke vraag: Welke interventie kan worden ingezet voor de recruitment (werving, selectie en onboarding) van de internationale kenniswerker? Het doel van het advies/interventie was dat de vacatures sneller kunnen worden ingevuld met het juiste talent en dat de internationale kenniswerker langer behouden blijft in de MKB organisatie. Als extra input werd meegegeven dat het belangrijk was om tevens naar de eventuele partner (spouse)/ gezin van de international te kijken. De studenten zijn met interessante adviezen gekomen, waarvan het advies over het buddy programma ook weer is meegenomen naar de praktijk. In samenwerking met het SIC Arbeid en Holland Expat Centre South is dit advies namelijk verder uitgewerkt in een concrete tool voor het MKB. Dit is een mooi voorbeeld van hoe onderwijs, praktijk en onderzoek hand in hand kunnen gaan.

Het vakgebied van arbeids- en organisatiepsychologie is een van de oudste vakgebieden binnen de psychologie (Landy & Conte, 2013) en is een belangrijk werkveld voor de toegepast psycholoog. Een arbeids- en organisatiepsycholoog (vanaf nu A&O psycholoog) houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig, van werving & selectie, tot coaching & begeleiding van werknemers die dreigen vast te lopen in hun werk, die weer gaan werken of die meer uit hun werk willen halen, tot het begeleiden van veranderingen in organisaties. Daarnaast houden A&O psychologen zich bezig met teambuilding, het coachen van medewerkers of adviseren ze organisaties hoe ze de tevredenheid en motivatie van de medewerkers kunnen vergroten. Kortom, A&O psychologen houden zich bezig met de invloed van werk, zowel betaald werk als vrijwilligerswerk, op ons leven en onze gezondheid (bijvoorbeeld stress & burnout, bevlogenheid en flow).

Een redelijk nieuw thema binnen A&O psychologie is talent. Begin 2000 werd het begrip ‘the War for Talent’ geïntroduceerd, opmerkelijk werd dit niet door de wetenschap of door bedrijven zelf gedaan, maar door McKinsey, een groot consultancybureau. McKinsey voorzag namelijk door de veranderingen op de arbeidsmarkt ‘the War for Talent’ (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Alleen organisaties die erin slagen talent aan te trekken en aan zich te binden zouden het redden, aldus de consultants van McKinsey. Organisaties pikten dit snel op en talent werd een hype.

Maar waar hebben we het over? Als we in de wetenschappelijke bladen kijken, dan zien we dat er de afgelopen jaren meer onderzoek is gedaan naar talent, maar dat er nog veel onduidelijkheden bestaan. Kortom, er is een duidelijk verschil tussen de academische wereld en de praktijk. Maar waar hebben al die organisaties het dan over? Is er echt een ‘war for talent’ of was het een slimme marketingtruc van McKinsey? Hoe ontdek je talent? Hoe ontwikkel je talent? En wat is talent eigenlijk? Dat zijn vragen waar we ons in dit vak mee bezig gaan houden.

Na het succesvol afronden van dit vak heeft de student kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van A&O psychologie. Daarnaast heeft de student kennis over en inzicht in de verschillende zienswijzen op talent, kennis van en inzicht in assessment en ontwikkeling van talent. Tot slot heeft de student kennis van en inzicht in organisatiekenmerken (o.a. leiderschap) die van belang zijn voor talentontwikkeling.

Het lectoraat Dynamische Talent Interventies verzorgt diverse gastcolleges voor dit vak, lector Marian Thunnissen verzorgt een gastcollege over een inleiding in talent, onderzoeker Peter Bos verzorgt een gastcollege over leiderschap en talent. Daarnaast levert het lectoraat input voor de werkcolleges, zo gaan studenten aan de slag met het project over de ideale HBO docent en gaan studenten aan de slag met leiderschap en talentontwikkeling. Ten slotte worden de meest recente onderzoeksresultaten van het lectoraat gebruikt in dit vak.

In de verschillende onderzoeksprojecten die vanuit het lectoraat in samenwerking met de praktijk worden uitgevoerd worden studenten actief betrokken. Door als opdrachtgever onderzoeksvraagstukken aan te bieden voor studenten die een afstudeeronderzoek uitvoeren als onderdeel van de opleiding die zij volgen. Het onderzoek dat de student uitvoerd draagt bij als deelonderzoek van een groter maatschappelijk vraagstuk dat wordt onderzocht door het lectoraat. Behalve dit krijgt de student frequente en intensieve begeleiding op het gebied van onderzoek en het betreffende thema.

Zit jij op het HBO of universiteit en ben je op zoek naar een interessant praktijkgericht vraagstuk rondom het thema talent? Klik dan hier voor meer informatie en het overzicht aan vraagstukken! Of neem contact op met Mariëlle Rosendaal (lectoraattalent@fontys.nl).


Kennisdeling

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Tijdens dit interview gaat Fontys docent-onderzoeker Peter Bos in gesprek met Marian Thunnissen (lector Dynamische Talentinterventies) en Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) over een leven lang ontwikkelen.


  Contact

  Foto van persoon

  Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

  Lector Dynamische Talentinterventies / Leading Lector Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen