Sprint naar content
Lectoraat van Toekomst van leren

Dynamische talentinterventies

Mensen en kennis zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Daar moet je als organisatie zorgvuldig mee omgaan. Het is belangrijk om de talenten van mensen goed te benutten.

Over het lectoraat

Het lectoraat Dynamische talentinterventies doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in de werkcontext. Het is onze ambitie om eraan bij te dragen dat ieder individu de kans krijgt in een context te werken waarin hij/ zij diens talenten kan ontdekken, ontwikkelen en benutten en daardoor betekenisvol werk kan vervullen.

Het onderzoek gebeurt vanuit drie onderzoekslijnen:

1. Talent als basis voor leven lang ontwikkelen. In toenemende mate wordt van professionals verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. In deze lijn onderzoeken professionals duurzaam hun talent kunnen blijven inzetten en ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven en het idee hebben dat zij werk doen dat bij hun kwaliteiten pas, waaraan zij plezier beleven en waarmee zij betekenis hebben voor anderen. Zo doen wij onderzoek naar het identificeren van talent, naar veranderende loopbanen en naar leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan.

2. Talentmobilisatie van individuen en teams in de organisatiecontext. Het talentgericht werken in teams en organisaties (mesoniveau) is en blijft ook in de komende lectoraatsperiode één van onze kernthema’s. Het onderzoek in deze lijn concentreert zich op vraagstukken met betrekking tot talentontwikkeling en – benutting in teams, en de rol van de leidinggevende en van talentklimaat in het mobiliseren van talent. We onderzoeken vervolgens ook wat dat betekent voor het HR beleid van een organisatie.

3. Talentmobilisatie gericht op het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. In deze lijn staat de spanning op de (regionale) arbeidsmarkt centraal. We onderzoeken welke oplossingen er gezocht worden om die spanningen op de arbeidsmarkt op te lossen, wie daarbij een rol spelen (de actoren en de dynamieken daartussen) en wat interventies opleveren. Voorbeelden van projecten zijn lopende onderzoeken naar hybride docentschap als oplossing voor schaarste in het onderwijs en in de techniek, onderzoek naar het aantrekken en behoud van technisch en IT talent uit het buitenland, en onze projecten gericht op het mobiliseren van talenten van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Het lectoraat Dynamische Talentinterventies maakt o.a. onderdeel uit van het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen.

Onderzoeksprojecten


Lector

Foto van persoon

Prof. dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies / leading Lector kenniscentrum Leven lang Ontwikkelen

Marian Thunnissen is bijzonder hoogleraar Leven Lang Ontwikkelen met en in het hoger onderwijs, lector Dynamische Talentinterventies en leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Al sinds haar afstuderen vormt praktijkgericht onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in Marians loopbaan. ”Ik hou ervan om bruggen te slaan. Tussen wetenschap en praktijk, tussen onderwijs en werkveld en tussen onderzoekers onderling.”.

Lees meer over Marian Thunnissen Bekijk publicaties


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Dynamische Talentinterventies bestaat, naast lector Marian Thunnissen, uit een aantal docentonderzoekers. Deze gemixte groep aan onderzoekservaring, onderwijservaring en contacten met het werkveld gaan aan de slag binnen het lectoraat.

Foto van persoon

P. (Peter) Bos

Associate lector
Foto van persoon

B. (Beatriz) Roman Garcia

Docentonderzoeker
Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. L.M.C. (Loes) van Beuningen

Onderzoeker
Foto van persoon

L.H.A. (Luc) Hameleers

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.R.E. (Rachel) Verheijen-Tiemstra

Onderzoeker
Foto van persoon

M.(Maartje) van de Mortel

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D.J. (Dick) Siesling

Docentonderzoeker

Koppeling onderwijs

O

Het lectoraat draagt bij aan de actualiteit en de kwaliteit van het onderwijs en streeft ernaar om de kennis van studenten over (evidence-based) talentgericht werken te vergroten en handvatten aan te reiken om binnen de toekomstige werkgever c.q. -context veranderingen door te voeren. Dit doet het lectoraat op verschillende manieren. Hieronder vind je een greep uit de activiteiten binnen en voor het onderwijs.
De Talenthub is een samenwerkingsverband tussen Rabobank, Fontys HRM en Toegepaste Psychologie en Fontys ICT. Rabobank professionals, Fontys onderwijsprofessionals en professionals in opleiding werken, leren en onderzoeken samen aan de hand van reële vraagstukken uit de praktijk. In deze driehoekige denktank komen de disciplines ICT, HRM en Psychologie samen om krachtige en toekomstbestendige interventies te ontwikkelen. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies staat aan de basis van deze hybride leeromgeving & participeert met diverse onderzoeksprojecten binnen de Talenthub (bijvoorbeeld rondom talentgericht leiderschap). Het positioneren van praktijkgericht onderzoek binnen de Talenthub past mooi bij de onderzoeksvisie van HRMenP. Deze visie heeft namelijk als uitgangspunt dat praktijkgericht onderzoek vorm moet krijgen vanuit hybride leeromgevingen: plekken waarin onderwijs en werkveld samen leert, werkt en onderzoek doet.
In de integrale opdracht ‘Visie op Talent’ werken voltijd HRM studenten (eerstejaars) toe naar een advies op maat voor praktijkorganisaties. Studenten helpen organisaties bij het formuleren van een visie op talent en geven adviezen rondom (a) het identificeren van talent, (b) talent in teams en/of (c) talentgericht leiderschap. Afgelopen studiejaren waren Waterleiding Maatschappij Limburg, ASML en HMSHost opdrachtgever. De integrale opdracht is ontwikkeld vanuit het lectoraat Dynamische Talentinterventies, inclusief ondersteunende videolectures over talent.
De advanced module Talentontwikkeling is een onderdeel van de deeltijdopleiding HRM. In deze module leren HR-professionals in opleiding de wereld van Talentmanagement kennen. In het eerste deel van de module leren deelnemers basismodellen rondom talent kennen (incl. het meten van talent) en komen specifieke talentthema’s aan bod zoals talentcultuur, talentgericht leiderschap en talent in teams. In het tweede deel van de module ontwikkelen deelnemers een beroepsproduct (bijvoorbeeld een advies of interventie) voor de organisatie waar zij werkzaam zijn. Op die manier versterken deelnemers het kennen, benutten en ontwikkelen van talent in de praktijk. De module is ontwikkeld vanuit het lectoraat Dynamische Talentinterventies en wordt verzorgd door onze kenniskringleden.
De post-bachelor Talentprofessional: dé opleiding voor iedereen die op zoek is naar inzichten en praktische tools om talent binnen organisaties te versterken. Zoek je verdieping in het herkennen, benutten en ontwikkelen van talent binnen jouw team? Laat onze associate lector Peter Bos je meenemen in de reis van talentmanagement tijdens de zesdaagse post-bachelor Talentprofessional. Lees er hier meer over.
Vanuit het lectoraat hebben we in 2021 een inspirerende, waardevolle aftrap mogen doen met studenten van de International Stream HRM. We hebben tijdens de bootcamp een challenge neergelegd bij de studenten waarbij we de vraag hadden om een advies/interventie te bedenken voor de HR professional van de MKB organisatie in de high-tech en ICT branche, die niet (of nauwelijks) ervaring hebben met het aantrekken van internationale kenniswerkers. Deze challenge kwam voort vanuit een eerder onderzoek dat is gedaan door docentonderzoekers Kazimier Helfenrath en Anouk Schul naar het aantrekken, onboarden en behoud van internationale kenniswerkers bij MKB organisaties in de Brainport regio. De studenten gingen aan de slag met de specifieke vraag: Welke interventie kan worden ingezet voor de recruitment (werving, selectie en onboarding) van de internationale kenniswerker? Het doel van het advies/interventie was dat de vacatures sneller kunnen worden ingevuld met het juiste talent en dat de internationale kenniswerker langer behouden blijft in de MKB organisatie. Als extra input werd meegegeven dat het belangrijk was om tevens naar de eventuele partner (spouse)/gezin van de international te kijken. De studenten zijn met interessante adviezen gekomen, waarvan het advies over het buddy programma ook weer is meegenomen naar de praktijk. In samenwerking met het SIC Arbeid en Holland Expat Centre South is dit advies namelijk verder uitgewerkt in een concrete tool voor het MKB. Dit is een mooi voorbeeld van hoe onderwijs, praktijk en onderzoek hand in hand kunnen gaan.

Het vakgebied van arbeids- en organisatiepsychologie is een van de oudste vakgebieden binnen de psychologie (Landy & Conte, 2013) en is een belangrijk werkveld voor de toegepast psycholoog. Een arbeids- en organisatiepsycholoog (vanaf nu A&O psycholoog) houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig, van werving & selectie, tot coaching & begeleiding van werknemers die dreigen vast te lopen in hun werk, die weer gaan werken of die meer uit hun werk willen halen, tot het begeleiden van veranderingen in organisaties. Daarnaast houden A&O psychologen zich bezig met teambuilding, het coachen van medewerkers of adviseren ze organisaties hoe ze de tevredenheid en motivatie van de medewerkers kunnen vergroten. Kortom, A&O psychologen houden zich bezig met de invloed van werk, zowel betaald werk als vrijwilligerswerk, op ons leven en onze gezondheid (bijvoorbeeld stress & burn-out, bevlogenheid en flow).

Een redelijk nieuw thema binnen A&O psychologie is talent. Begin 2000 werd het begrip ‘the War for Talent’ geïntroduceerd, opmerkelijk werd dit niet door de wetenschap of door bedrijven zelf gedaan, maar door McKinsey, een groot consultancybureau. McKinsey voorzag namelijk door de veranderingen op de arbeidsmarkt ‘the War for Talent’ (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Alleen organisaties die erin slagen talent aan te trekken en aan zich te binden zouden het redden, aldus de consultants van McKinsey. Organisaties pikten dit snel op en talent werd een hype.

Maar waar hebben we het over? Als we in de wetenschappelijke bladen kijken, dan zien we dat er de afgelopen jaren meer onderzoek is gedaan naar talent, maar dat er nog veel onduidelijkheden bestaan. Kortom, er is een duidelijk verschil tussen de academische wereld en de praktijk. Maar waar hebben al die organisaties het dan over? Is er echt een ‘war for talent’ of was het een slimme marketingtruc van McKinsey? Hoe ontdek je talent? Hoe ontwikkel je talent? En wat is talent eigenlijk? Dat zijn vragen waar we ons in dit vak mee bezig gaan houden.

Na het succesvol afronden van dit vak heeft de student kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van A&O psychologie. Daarnaast heeft de student kennis over en inzicht in de verschillende zienswijzen op talent, kennis van en inzicht in assessment en ontwikkeling van talent. Tot slot heeft de student kennis van en inzicht in organisatiekenmerken (o.a. leiderschap) die van belang zijn voor talentontwikkeling.

Het lectoraat Dynamische Talent Interventies verzorgt diverse gastcolleges voor dit vak, lector Marian Thunnissen verzorgt een gastcollege over een inleiding in talent, associate lector Peter Bos verzorgt een gastcollege over leiderschap en talent. Daarnaast levert het lectoraat input voor de werkcolleges, zo gaan studenten aan de slag met het project over de ideale HBO docent en gaan studenten aan de slag met leiderschap en talentontwikkeling. Tenslotte worden de meest recente onderzoeksresultaten van het lectoraat gebruikt in dit vak.

In de verschillende onderzoeksprojecten die vanuit het lectoraat in samenwerking met de praktijk worden uitgevoerd worden studenten actief betrokken. Door als opdrachtgever onderzoeksvraagstukken aan te bieden voor studenten die een afstudeeronderzoek uitvoeren als onderdeel van de opleiding die zij volgen. Het onderzoek dat de student uitvoert draagt bij als deelonderzoek van een groter maatschappelijk vraagstuk dat wordt onderzocht door het lectoraat. Behalve dit krijgt de student frequente en intensieve begeleiding op het gebied van onderzoek en het betreffende thema.

Zit jij op het HBO of universiteit en ben je op zoek naar een interessant praktijkgericht vraagstuk rondom het thema talent? Klik dan hier voor meer informatie en het overzicht aan vraagstukken! Of neem contact op met Marian Thunnissen (lectoraattalent@fontys.nl).


Kennisdeling

2024

Roman, B., Thunnissen, M., Verbiest, C., Reichardt-Mulder, R., Klöters, M. (2024). Succesvol Samen Opleiden, Inzichten uit literatuur en praktijk over duaal opleiden. Aanbevelingen voor het programma Mkb-routes in het hbo. Link

Roman, B., Thunnissen, M., Verbiest, C., Reichardt-Mulder, R., Klöters, M. (2024). Succesvol Samen Opleiden, Inzichten uit literatuur en praktijk over duaal opleiden. Link

Bos, P., Custers, M., Heldens, H. Ros, A., Snoeren, M., Spreeuwenberg, L. (2024). Tien voor impact: uitdagingen en aanbevelingen voor hybride leeromgevingen. Fontys Hogeschool. Link.

Verheijen-Tiemstra, R., Ros, A., Vermeulen, M., & Poell, R. F. (2024a). Barriers to collaboration between school teachers and childcare workers: implications for HRM and school leadership. International Journal of Educational Management, 38(1), 96-114. https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2023-0169

Verheijen-Tiemstra, R., Ros, A., Vermeulen, M., & Poell, R. F. (2024b). Fostering Collaboration through Inclusive Leadership: Exploring the Behaviour of Childcare and School Leaders in Dutch child centres. Educational Management Administration & Leadership(ahead-of-print), 1-17. https://doi.org/10.1177/17411432241227686

2023

Amels, J., Put, M. van de, Verheijen-Tiemstra, M. R. E., & Jong, A. de (2023). Leiderschap in beeld: praktische tools door co-creatie. Basisschoolmanagement, (2 [in press]), 7-12. Link.

Bos, P., Helfenrath, K. (2023). De invloed van organisatiecultuur op talentmobilisatie. Fontys hogeschool. Link.

Bos, P., Ros, A., Snoeren, M., & Thunnissen, M. (2023). Strategische motieven voor interorganisationele samenwerking binnen learning communities. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(2). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15695

Helfenrath, K., Bos, P., Verheijen-Tiemstra, R., & Thunnissen, M. (2023). Organisatiecultuur als onzichtbare kracht achter talentmobilisatie: Een verkenning van relevante aspecten. Tijdschrift voor HRM, 26(2), 45-72. https://doi.org/10.5117/THRM2023.2.007.HELF

Koop-Spoor, E. (2023) Recensie over boek Tweebaanswerk. Tijdschrift voor HRM. Link.

Koop-Spoor, E. (2023). Pilot hybride tech docenten in Brainport Eindhoven verbindt onderwijs en bedrijfsleven. Regio in Bedrijf. Link.

Koop-Spoor, E., Vloet, K., Rosendaal, M. (2023). Werken in het onderwijs naast je huidige baan. Ervaringen uit de praktijk. Loopbaanvisie, april (2), 57-64. Link.

Thunnissen, M., De Bonth-van Oord, A., & Roman, B. (2023). Nulmeting LLO. Fontys Hogeschool (interne rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool. Link.

Thunnissen, M., R. de Blieck & W. de Lange (2023). 25 jaar. Tijdschrift voor HRM. Editie 1 2022.

Thunnissen, M. (2023). A stakeholder approach to lifelong learning. European Journal of Lifelong Learning, 7(02), 5-12. https://doi.org/10.53807/0702sA0x

Thunnissen, M. & Boselie, P. (2023). A waste of talent. A critical review of talent management in Higher Education. Paper for the 12th EIASM Workshop on Talent Management, October 2023

2022

Van Dijk, F., & Thunnissen, M. (2022). Werving- en selectiepraktijken in de automotive industrie. Eindhoven: Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Link

Bos, P., (2022). De CEO fluisteraar. Boekbespreking door Peter Bos. Tijdschrift voor HRM. 13 mei 2022. Link.

Schul, A., Helfenrath, K., Thunnissen, M. (2022). Het succesvol aantrekken en onboarden van internationale kenniswerkers door het midden- en kleinbedrijf. Tijdschrift voor HRM. Volume 25, Issue 1, Mar 2022, p. 28 – 54. https://doi.org/10.5117/THRM2022.1.SCHU

2021

Boon, W., Duisterwinkel, C., Strick, M. & Thunnissen, M. (2021). Open Science and Stakeholder Engagement. Why, how and how can it be improved? Exploratory research commissioned by the Public Engagment pillar by the Open Science Program. Utrecht: Utrecht University. Link.

Boon, W., Duisterwinkel, C., Strick, M. & Thunnissen, M. (2021). Open Science en Stakeholder Engagement. Waarom, hoe, en wat kan er beter? Verkennend onderzoek in opdracht van Public Engagement pijler van het Open Science Programma. Utrecht: Universiteit Utrecht. Link.

Boselie, M., Thunnissen, M., & Monster, J. (2021). Talent Management in Public Sector. In: Tarique, I. (2021) The Routledge Companion to Talent Management (pp. 201-214). New York and London: Routledge. https://doi.org/10.1108/978-1-83909-093-620201008

Bos, P., Snoeren, M., (2021). Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen. In: Ros, Thunnissen en Van Beelen (red). Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Fontys for Society. Link.

Bos, P., Thunnissen, M. (2021). De leidinggevende als onmisbare schakel voor professionele ontwikkeling. NSVP - Innovatief in Werk. https://www.innovatiefinwerk.nl/leiderschap-inzetbaarheid-motivatie/2021/02/ontwikkelingsgericht-leiderschap-de-praktijk

Corporaal, S, Thunnissen, M, Biemans, P., Sanders, J., Van Lieshout, H., Vos, M., Loog, B., Sjoer, E., Goudswaard, A. & Ropes, D. (juni 2021), Leergemeenschappen zijn versnellers van leven lang Ontwikkelen. Opinie artikel Science Guide: https://www.scienceguide.nl/2021/06/leergemeenschappen-zijn-versnellers-van-leven-lang-ontwikkelen/

Gallardo Gallardo, E., & Thunnissen, M. (2022). The Quest for Relevant Talent Management Research. In Talent Management: A Decade of Developments (pp. 39-63). Bingley: Emerald Publishing Limited. https://doi-org.fontys.idm.oclc.org/10.1108/978-1-80117-834-120221003

Gresnigt, R., Bos, P. (2021). Hybride leeromgeving (1): over de grens tussen werk en school. Artikel wij-leren.nl. Link.

Gresnigt, R., Bos, P. (2021). Hybride leeromgeving (2): de onderwijsvisie. Artikel wij-leren.nl. Link.

Gresnigt, R., Bos, P. (2021). Hybride leeromgeving (3): het ontwerp. Link.

Koop-Spoor, E., Vloet, K., Zijlstra, M. (2021). De ontwikkeling van de Hybride Tech Docent Monitor binnen Brainport Eindhoven. https://www.fontys.nl/Nieuws/Eindrapportage-ontwikkeling-van-de-hybride-tech-docent-monitor.htm

Krabbenborg, M.A.M. & Heskes, M. (2021). Nederland kampioen in het onbenut laten van ICT-talent! Tijdschrift voor HRM. Link.

Ros, A., Thunnissen, M.. & Van Beelen, H. (2021) Duurzaam leren en Werken in een veranderende samenleving: Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Link.

Schipper, T., Corporaal, S., Vos, M., Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., & Vloet, K. (2021). Benadruk ook belang bedrijfsleven bij hybride professionals. Scienceguide. Link.

Stover, T., Thomassen, C., & Thunnissen, M. (2021). Leren en Werken in een shared learning team: inzichten en tools. In: Learning Society Magazine 2018-2020 (online). Link.

Thunnissen, M., Pen., C. (2021). Een Leven Lang Ontwikkelen: van praten naar doen. In: Ros, Thunnissen en Van Beelen (red). Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Fontys for Society. Link.

Thunnissen, M. (2021), Expertbijdrage in: Gimbrère, T. (2021). Krachtvoer voor ondernemers. 25 verhalen over ondernemen in coronatijd. VNO-NCW Brabant Zeeland. p. 111-113. Link.

Thunnissen, M. (2021). De smeerolie van een leven lang jezelf Ontwikkelen. Opinie artikel Brabants Dagblad, 1 juni 2021

Thunnissen, M. (2021). Een leven lang ontwikkelen: een verkennend onderzoek naar regionale samenwerking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 37 (4), 1-22 https://doi.org/10.5117/TVA2021.4.003.THUN

Thunnissen, M. (2021). Een Leven Lang Ontwikkelen: regionale samenwerking in een LLO ecosysteem. Eindhoven: lectoraat Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Link.

Thunnissen, M. (2021) Onderwijs en werkveld moeten meer zeggenschap krijgen in leven lang Ontwikkelen. Opinieartikel Scienceguide: Onderwijs en werkveld moeten meer zeggenschap krijgen in leven lang ontwikkelen – ScienceGuide. Link.

Thunnissen, M., & Gallardo-Gallardo, E. (2021). The quest for relevant Talent Management Research. Paper for the 10th EIASM Workshop on Talent Management, Online, October 4 5 2020. Link.

Thunnissen, M., Heller, H., Martin, F., Verbeeck, H. & Franssen, J. (2021). Het identificeren en meten van talent: acht praktische vragen als leidraad bij de keuze voor de juiste talentscan. HR Magazine (11 januari 2021). Link.

Thunnissen, M., Pardoen, K. & Kuijpers, A. (2021). Talentgericht werken in teams: diversiteit, de sleutel naar balans. Vakblad Toegepaste Psychologie. Editie 02-okt 2021, 54-57. Link.

Thunnissen, M., Sanders, J. (2021). Learning and Development in the Public Sector. In: Steijn, B., & Knies, E.(2021) Research Handbook HRM in the Public Sector, 119-131. https://doi.org/10.4337/9781789906622.00016

Thunnissen, M., Snoeren, M. & Koop-Spoor, E. (2021). Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen: de mens centraal. In: Learning Society Magazine 2018-2020 (online). Link.

Thunnissen, M., Sturm, J. & Rosendaal, M. (2021). Visiedocument: Onderzoekend en innoverend vermogen in de beroepspraktijk. Eindhoven: Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Link.

Thunnissen, M., Van Arensbergen, P. & Van den Brink, M. (2021). Talent management in Academia. In: Tarique, I. (2021) The Routledge Companion to Talent Management (pp. 215-226). New York and London: Routledge. Link.

Thunnissen, M., Veenkamp, W. & Detaille, S. (2021). Talentontwikkeling: ín het werk en mét het team. PW.magazine. Link.

Thunnissen, M.. & Van Beelen, H. (2021) Duurzaam leren en Werken in een veranderende samenleving: Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Eindhoven: Fontys Hogescholen, p. 12-18. Link.

2020

Bos, P., (2020). Leiders doen groeien. Boekbespreking door Peter Bos. Tijdschrift voor HRM. 30 maart 2020. Link.

Bos, P., Helfenrath, K. (2020). Wandelen als Mandela - Effectief leiderschap als vraagstuk binnen het hoger onderwijs. HO Management. 20(2). 12-15. Link.

Bos, P., Poelmans, P. (2020). Alleen thuis achter een schermpje of juist meer verbinding: de kracht en kwetsbaarheden van Fontys hybride leeromgevingen in tijden van Corona. Link.

Bos, P., Thunnissen, M. and Pardoen, K. (2020). "The Missing Link: The Role of Line Managers and Leadership in Implementing Talent Management", Swailes, S. (Ed.) Managing Talent: A Critical Appreciation (Talent Management), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 87-105.  https://doi.org/10.1108/978-1-83909-093-620201008

Custers, M., Bos, P., Poelmans, P., Timmerman, J., Van Doesum, K. (2020). Ervaren impact van maatregelen rondom Covid-19 op hybride leeromgevingen binnen het beroepsonderwijs. Fontys Hogescholen. https://fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonen-op/Ervaren-impact-van-maatregelen-rondom-Covid-19-op-hybride-leeromgevingen-binnen-het-beroepsonderwijs.htm

Gallardo-Gallardo, E., Thunnissen, M., & Scullion, H. (2020). Talent management: context matters. International Journal of HRM. 31(4), 457-473. DOI: https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1642645

Koop-Spoor E., Thunnissen, M., Vos, M., & Kools, Q. (2020) Faciliteren van hybride docenten in het vo en mbo. Fontys Hogescholen. Link.

Koop-Spoor, E., Thunnissen, M., Vos, M & Kools, Q. (2020). 1+1=3. Faciliteren van hybride docenten in het vo en mbo. Eindhoven/ Tilburg: Fontys Hogescholen. Link.

Pen, C., & Thunnissen, M. (2020). Veerkrachtig Brainport? Opinieartikel op Innovative Origins (12 april 2020). Link.

Roman, B., Koop-Spoor, E., Pardoen, K. & Thunnissen, M. (2020). Vooruitkijkers 2020. Voorbeelden van een leven lang ontwikkelen in de praktijk. Eindhoven: Fontys Hogeschool HRM&P. Link.

Roman, B., Koop-Spoor, E., Pardoen, K., & Thunnissen, M. (2020). Organisaties geven inspirerende voorbeelden voor LLO in de praktijk. NSVP: Innovatief in werk. Link.

Thunnissen, M. (2020). Talentgericht werken, van intentie naar durven en doen. Fontysblogt.nl. Link.

Thunnissen, M. & Sturm, J. (2020). Talentgericht werken: de vijf knelpunten in beeld & hoe kan het anders (11 november 2020). Link.

Thunnissen, M. & Van Vuuren, T. (2020). Leren en ontwikkelen. In: Valk., J. & Lopes de Leao Laguna (2020). HRM Heden en Morgen: evidence based practice & practice based evidence (pp. 208 263). Alphen a/d Rijn: Vakmedianet. Link.

Thunnissen, M. (2020). Corona legt het leren niet stil. Opinieartikel in Eindhovens Dagblad, 18 maart 2020. Link.

Thunnissen, M. (2020). Gebruik Crisis en Maak Onderwijs Beter. Brabants Dagblad, 5 november 2020. Link.

Thunnissen, M. (2020). Van 12 ambachten, 13 keer profijt (column). Noloc Magazine 2020, p. 14.

Thunnissen, M. Heller, H. & Fivie, L.(2020). Het identificeren en meten van talent. Een analyse van veelgebruikte talentscans voor de Belgische markt. Eindhoven: Fontys HRM en Psychologie. Link.

Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., Kools, Q., & Vos, M. (2020). Het potentieel van hybride docenten wordt onvoldoende benut. Scienceguide. Link.

    2019

    Kuijpers, A. & Thomassen, C. (2019), Shared Learning Teams for Future Learning: Een verkennend onderzoek naar open en duurzaam leren in een shared learning team. Eindhoven: Fontys HRM en Toegepaste Psychologie en Fontys Hogeschool ICT

    Kools, Q., Thunnissen, M., Poelmans, P. (2019). Opleiden voor hybride loopbanen, een verkenning. Tilburg en Eindhoven: Fontys Lerarenopleiding Tilburg & HRM en Toegepaste Psychologie

    Thunnissen, M. & Gallardo-Gallardo, E. (2019).Rigor and relevance in empirical talent management research: Key issues and challenges’. Business Research Quarterly. DOI:  10.1016/j.brq.2019.04.003

    Kuijpers, A., Thunnissen, M., & Kommers, H. (2019). Slim werken met talent in teams. Lectoraat Dynamische Talentinterventies (Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie) en ST-Groep. 

    Sjoer, E. Biemans, P. & Thunnissen, M. (2019). Op weg naar samenwerkend leren, in PW/ Gids voor Personeelsmanagement, Maart 2019, 256-257

    Roman Garcia, B. (2019), ‘Verbeter de zorg door te luisteren naar verhalen van cliënten’ in Sociale Vraagstukken. Online 25 februari 2019: https://www.socialevraagstukken.nl/verbeter-de-zorg-door-te-luisteren-naar-verhalen-van-clienten/

    Thunnissen, M. & Bos, P. (red) (2019). Talentmobilisatie: het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet.

    Kuijpers, Anne-Marie & Thunnissen, M. (2019). Talent benutten in teams. 29 januari 2019 gepubliceerd op PW net: https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/artikel/2019/01/talenten-benutten-in-teams-10129086

    Boselie, P. & Thunnissen, M., (2017). “Talent Management in the public sector” in: Collings, D., Mellahi, K. & Cascio, W. (2017), W., The Oxford Handbook of Talent Management. Oxford: Oxford University Press, p. 420 - 440

    Thunnissen, M., Schippers, J. & Boselie, P. (2018).Macro Talent Management in the Netherlands: a critical analysis of growing and retaining talent in the Netherlands. In: Vaiman, V., Schuler, R., Sparrow, P. & Collings, D. (2018). Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Emerging Markets. Routledge Global HRM series.

    Bos, P., Vos., M., & Thunnissen, M. (2018). Sturing geven aan zelfsturing. PW/ Gids voor Personeelsmanagement, september 2018, 46-47

    Thunnissen, M. & Krabbenborg, M. (2018). Ken je talent, in: PW/ Gids voor personeelsmanagement, juli/aug 2018, p. 14-16.

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    Tijdens dit interview gaat Fontys docent-onderzoeker Peter Bos in gesprek met Marian Thunnissen (lector Dynamische Talentinterventies) en Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) over een leven lang ontwikkelen.


    Contact

    Foto van persoon

    Prof. dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

    Lector Dynamische Talentinterventies / leading Lector kenniscentrum Leven lang Ontwikkelen