Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Fontys Academy of the Arts hecht sterk aan het welzijn van studenten en medewerkers, een veilige en positieve sfeer voor iedereen binnen de onderwijsinstelling. Wij willen het onderwerp sociale veiligheid dan ook graag niet alleen benaderen vanuit de negatieve kant, maar vooral ook de positieve kant bevorderen. Het vermijden en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag heeft als doel het algemeen welzijn van studenten en medewerkers. Studenten en medewerkers werken gezamenlijk aan het versterken van een respectvolle en professionele cultuur binnen de academie. De sociale, psychische en fysieke veiligheid wordt niet door handelingen van anderen aangetast. Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en andere vormen van ongewenst gedrag zijn onacceptabel. Fontys Academy of the Arts wil recht doen aan verscheidenheid, en zo toegankelijk mogelijk zijn. Wij streven naar een open en respectvolle cultuur waarbij iedereen zichzelf kan zijn, en bevorderen een divers samengestelde organisatie. Studenten, docenten, medewerkers: iederéén participeert volwaardig in het onderwijsproces, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. De bindende factoren zijn: talent en creativiteit.

Het kunstvakonderwijs is, net als de beroepspraktijk, gebaseerd op een nauwe relatie tussen docent en student (meester-gezel) en vraagt voor veel opleidingen om fysiek en mentaal contact. Het risico van ongewenst gedrag is dan ook groot. Fontys Academy of the Arts wil een sfeer bevorderen waarin iedereen, studenten en medewerkers, elkaar op elkaars gedrag kan aanspreken, respectvol en doelgericht.
Binnen de opleidingen wordt actief aandacht besteed aan omgangsvormen en gewenst gedrag, alsmede aan het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Studenten en medewerkers worden in tevredenheidsonderzoeken regelmatig bevraagd naar hun ervaringen met ongewenst gedrag en de afhandeling daarvan. Met alle kunsthogescholen in Nederland onderschrijven wij het statement Sociale Veiligheid van het KUO. Het statement vind je hier.
Als vervolg op het statement maakt Fontys Academy of the Arts zich sterk voor het bevorderen en verbeteren van een positieve sfeer binnen onze onderwijsinstelling. Afspraken, omgangsvormen, en procedures zijn vastgelegd in een gedragscode

Om een veilige leeromgeving te creëren is het nodig dat dat studenten en medewerkers, maar ook alumni en oud-medewerkers met hun vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties altijd gehoord worden. Op Fontys connect staan alle contactmogelijkheden voor studenten en medewerkers.

informatie op fontys connect
Reactie gezamenlijke kunsthogescholen op rapport Raad voor Cultuur (21-06-2022)

Het hbo kunstonderwijs heeft met grote belangstelling het advies van de Raad voor Cultuur gelezen over sociale veiligheid binnen de culturele sector en het kunstonderwijs. De kunsthogescholen herkennen de door de Raad voor Cultuur geschetste problematiek en erkennen de rol die ze spelen om sociale veiligheid een integraal onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van de kunstenaars (en cultuurprofessionals) van de toekomst. Het hbo kunstonderwijs is blij dat de inspanningen die de kunsthogescholen gezamenlijk en ieder voor zich reeds leveren om de sociale veiligheid te borgen en te vergroten door de Raad voor Cultuur zijn opgemerkt. Tegelijkertijd zijn wij al volop bezig met het doorvoeren van veranderingen die aansluiten bij de bevindingen van de Raad. Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat dit nooit klaar is en dat wij er als kunstonderwijs bewust en voortdurend aan blijven werken.

De kunsthogescholen hebben veel werk gemaakt van het versterken van de structuren die grensoverschrijdend gedrag moeten tegengaan. Resultaat daarvan was onder andere de presentatie in mei 2021 door het hbo kunstonderwijs van de ‘Contouren Code Sociale Veiligheid’ aan toenmalig minister Van Engelshoven. Wij wijzen onze medewerkers en studenten actief op gedragscodes, zijn aan de slag met het beter zichtbaar maken van vertrouwenspersonen en klachtencommissies, scherpen reglementen aan en maken deze duidelijker vindbaar. De dialoog geeft openheid aan en alertheid voor sociale veiligheid. Aandacht hiervoor is een constante bij de kunsthogescholen.

Uiteraard is de didactiek van het afbreken en het weer opbouwen van de kunststudent, zoals die in het verleden bij sommige hogescholen voorkwam, voor allen inmiddels onacceptabel; het mag geen plaats meer hebben in het moderne kunstonderwijs. Met trainingen op het gebied van didactiek en sociale veiligheid, doordringen we onze docenten, ook die met kleine aanstellingen, ervan dat grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie ontoelaatbaar zijn. Het onderwijsklimaat is veranderd: wij leiden een nieuwe generatie op waarbij we veel aandacht geven aan het bewustzijn van en het blijven aangeven van de eigen grenzen. Deze toekomstige kunstenaars en culturele professionals zijn de kritische cultuurveranderaars van morgen.

Wij zien het advies van de Raad voor Cultuur als een aanmoediging om met nog meer nadruk door te gaan op de ingeslagen weg en de toekomstige generatie kunstenaars te blijven versterken op dit thema. Centraal daarin staan het vergroten van de didactische vaardigheden en het bevorderen van een cultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken en men elkaar zal aanspreken. Alleen zo creëren we een veilige en inclusieve omgeving waar alle talenten tot volle bloei kunnen komen. De aanbevelingen die de Raad voor Cultuur doet nemen we zeer ter harte. De kunsthogescholen zullen en willen, gezamenlijk en individueel, een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve cultuursector.

De gezamenlijke kunsthogescholen