Missie en visie

Missie

Voor wie de wereld naar de andere kant doet draaien, voor wie het onmogelijke mogelijk wil maken, biedt Fontys Academy of the Arts een onderzoekende leeromgeving. Studenten worden gecoacht in exploratief leren en geven hun eigen curriculum vorm. Ze leren in samenwerking nieuwe artistieke praktijken ontwikkelen. De hogeschool is een onderdeel van een veranderende onderwijs- en beroepspraktijk. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om er de wereld van morgen te onderzoeken en te maken.

Visie

Kwalitatief kunstonderwijs in een dynamische omgeving waarin verandering meer regel dan uitzondering is, vraagt om een hogeschool die flexibel is en goed kan inspelen op de veranderingen om ons heen. Op basis van een heldere profilering moeten we keuzes maken die passen bij de strategie voor de toekomst.
Onze ambities is om Fontys Academy of the Arts te ontwikkelen tot een interdisciplinaire kunsthogeschool, waarin op actieve wijze wordt samengewerkt met partners uit de werkvelden. Daarbij zoekt we nadrukkelijk aansluiting bij internationale partners. In de stad en regio willen wij een indicator zijn en een samenwerkingspartner die vanuit kennis, ervaring en creativiteit een kwalitatieve bijdrage levert aan relevante activiteiten.
Studenten zijn zichtbaar binnen, maar zeker ook buiten de podia. Talent vindt zijn plek op onze vooropleidingen. Binnen onze onderwijsvisie waarin de student meer zelfregie en ruimte voor ontmoetingen krijgt, is de student regisseur van eigen ontwikkeling, stevig begeleid door docent/coach, lerend door onderzoek en confrontatie, vanuit een stabiele en veilige onderwijsomgeving.