Sprint naar content

Medezeggenschap bij Fontys

Medezeggenschap bij Fontys betekent betrokken zijn bij organisatieontwikkeling en onderwijskwaliteit door medewerkers en studenten in wettelijk bepaalde medezeggenschapsorganen. Het doel is in dialoog tot kwalitatief goed onderwijs en een transparante organisatie te komen, waarin studenten en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.


Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Medezeggenschap op drie niveaus

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De Centrale Medezeggenschapsraad is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De Raad bestaat uit elf studenten en elf personeelsleden die via rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. Zij bespreken Fontysbrede strategische en tactische onderwerpen met het College van Bestuur. De CMR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor heel Fontys van belang zijn of consequenties hebben. Bovendien heeft de CMR op basis van de wet en het medezeggenschapsreglement instemmingsrecht op een aantal onderwerpen.

Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) en de InstituutsMedezeggenschapsraad (IMR)

De Dienst Medezeggenschapsraad bestaat uit medewerkers van de betreffende dienst. Elk instituut heeft een InstituutsMedezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Zij bespreken beleidszaken van hun dienst of instituut met de directeur.

Opleidingscommissie (G)OC

Alle opleidingen hebben een opleidingscommissie (OC) of een aantal aan elkaar verwante opleidingen hebben samen een gemeenschappelijke OC (GOC). Een OC bestaat uit docenten en studenten en zij bespreken met een afvaardiging van de directie de uitvoering van het onderwijs. Zo dragen zij bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Medezeggenschap is de 'critical friend' van de bestuurder. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen de organisatie. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen de bestuurder te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Al deze raden doen hun werk binnen de kaders die zijn vastgelegd in de regeling medezeggenschapsraden en opleidingscommissies Fontys.

Centrum voor Medezeggenschap (CvM)

Het Centrum voor Medezeggenschap is de partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie. Het CvM ondersteunt op centraal en decentraal niveau. Zij levert dienstverlening op maat aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal.


Wat is de vergoeding?
Voor de werkzaamheden in de CMR, IMR, DMR en OC worden zowel personeelsleden als studenten gefaciliteerd.

  • Voor personeelsleden wordt een gedeelte van hun jaartaak vrij geroosterd voor de werkzaamheden in de CMR, IMR, DMR en OC. (met uitzondering van de DMR, waar alleen medewerkers zitting in nemen)
  • Studenten krijgen een vergoeding per maand voor de werkzaamheden in de CMR, IMR en OC.
  • Je kunt als student je bestuurlijke activiteiten op laten nemen op je diplomasupplement. Check de OER van je opleiding voor deadlines!