Sprint naar content

Uitschrijven

Zelf je uitschrijving regelen

Als je (tijdelijk) wilt stoppen met je opleiding, is het de bedoeling dat je zelf je uitschrijving regelt. Dit kun je doen via Studielink. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je bij DUO eventuele studiefinanciering en OV-reisproducten moet stopzetten.

Via Studielink kun je een 'Verzoek tot uitschrijving' doen:

1. Klik op de knop 'Uitschrijven' in je Studielinkdashboard
2. Vul de gevraagde gegevens in op het formulier 'Verzoek tot uitschrijving' en bevestig. Studielink stuurt je een digitale ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek.

2. Studiefinanciering stopzetten

Je stopt of bent klaar met je opleiding. Of je gaat een opleiding doen die geen recht geeft op financiering. Dan moet je zelf je studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren stopzetten.

Vul op DUO.nl de wijzigingshulp in, dan weet je zo wat je allemaal moet regelen.

Wijzigingshulp DUO

3. Studentenreisproduct stopzetten

Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je het stopzetten bij een ophaalautomaat. Je mag er vanaf de 1e dag van de maand al niet meer mee reizen.

Lees hier hoe je je reisproduct stopzet

Bij afstuderen kun je indien je dat wenst een verzoek tot uitschrijven indienen bij Studielink. Je wordt dan uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek (m.u.v. juli en augustus). Je mag ook voor het resterende deel van het collegejaar ingeschreven blijven. In dat geval kies je in Studielink voor de optie 'Nee, ik wil niet herinschrijven', nadat je op de knop herinschrijven hebt geklikt. Bekijk ook de handleiding van Studielink over 'ik wil niet herinschrijven'.

Weet je niet zeker of je examendatum in augustus of in september (of wellicht nog later) valt, dan raden we je aan om alvast - uiterlijk 31 augustus - een verzoek tot herinschrijving te doen via Studielink. Let op! Bevestig nog NIET de digitale machtiging! Zolang je geen machtiging afgeeft, wordt je herinschrijving ook nog niet afgerond.

Bij tussentijds uitschrijven word je uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek (m.u.v. juli en augustus). Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven. 

Als je wilt overstappen naar een andere Fontysopleiding (switchen) dien je eerst contact op te nemen met je opleiding.

Uitschrijven met een datum in het verleden is niet mogelijk. Je wordt altijd uitgeschreven op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Je kunt je dus NIET uitschrijven met terugwerkende kracht. Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.

Bij een verzoek tot uitschrijven in Studielink, word je uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek. Indien dit resulteert in een uitschrijving in juli of augustus, wordt je uitschrijfverzoek door Fontys Hogescholen afgewezen. Uitschrijven in deze maanden resulteert niet in een vermindering van het collegegeld. Heb je geen inschrijving meer, dan heb je ook geen recht meer op een studentenreisproduct en studiefinanciering.

Wil je stoppen met je opleiding of ga je afstuderen in juni, juli of augustus, kies dan in Studielink voor de optie 'Nee, ik wil me niet herinschrijven', nadat je op de knop 'Herinschrijven' hebt geklikt. Doe je dit niet, dan blijf je post ontvangen van Fontys.

Als je uiterlijk op 1 februari - in het eerste jaar waarin je studiefinanciering voor het hoger
onderwijs ontvangt - je studiefinanciering stop zet, hoef jij de (aanvullende) beurs
en het studentenreisproduct niet terug te betalen.

Een rentedragende lening moet wel terugbetaald worden. De maanden die je tot februari hebt ontvangen, tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt ze dus niet
opnieuw opnemen wanneer je op een later moment weer gaat studeren en je recht op studiefinanciering heractiveert. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Restitutie wettelijk collegegeld

Als student kun je je inschrijving op elk gewenst moment beëindigen. Voor de (hele) maanden waarin je niet staat ingeschreven, ben je geen wettelijk collegegeld meer verschuldigd. Voor deze maanden vindt restitutie plaats van het eventueel te veel betaalde wettelijk collegegeld voor zover er geen vorderingen openstaan.

Wanneer sprake is van een beëindiging van de inschrijving voor de maanden juli en augustus vindt geen reductie* plaats, tenzij sprake is van overlijden van de student, of de directeur toestemming verleent voor reductie. Restitutie vindt plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

Restitutie instellingscollegegeld

Wanneer voor jouw studie instellingscollegegeld geldt, ben je dit voor het hele studiejaar verschuldigd. Er vindt dus geen reductie plaats over de maanden dat je niet staat ingeschreven, tenzij sprake is van afstuderen, overlijden, of de directeur van de opleiding toestemming verleent voor reductie.

​​​*​Reductie houdt in het reduceren/verminderen van ​het verschuldigde bedrag.​

Ook Fontys kan je inschrijving beëindigen. In die gevallen die expliciet in de wet (WHW) vermeld staan (zie ook artikel 10 van het Studentenstatuut).

  • Na ontvangst van een bindend negatief studieadvies : je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum waarop het bindend negatief studieadvies is afgegeven.
  • Bij niet betalen van je collegegeld : wanneer één of meerdere termijnen niet geïncasseerd kunnen worden ontvang je een herinnering, waarin je wordt verzocht de achterstallige termijnen te betalen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, volgt een aanmaning. Als de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning uitblijft, zal Fontys jouw inschrijving beëindigen per de tweede maand volgend op de datum van de aanmaning. Zie betalingsachterstand.
  • ls onderdeel van een maatregel als bedoeld in artikel 42 van het Studentenstatuut wanneer je de huisregels van Fontys hebt overtreden kan je bij wijze van sanctie een maatregel opgelegd worden. De zwaarste sanctie is het beëindigen van je inschrijving. Wanneer een dergelijke maatregel wordt opgelegd wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum van de maatregel.
  • Na ernstige fraude : wanneer er sprake is van zeer ernstige fraude kan de examencommissie het College van Bestuur adviseren je inschrijving te beëindigen. Wanneer het College van Bestuur een dergelijk besluit neemt wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerste maand na datum van het besluit.
  • Overlijden : Bij overlijden van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Je hebt 10 jaar de tijd om een diploma te halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Anders moet je je studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs terugbetalen.

Stop je tijdelijk met je opleiding of ga je een andere studie doen? Dan blijft de startdatum van die 10 jaar gelden. De teller begint dus niet opnieuw te lopen.