Sprint naar content

Betalingsachterstand

Als het niet mogelijk is om van de door jou opgegeven rekening te incasseren, geldt voor het betreffende bedrag (ineens of een termijn) dat je vanaf dat moment een betalingsachterstand hebt.

Let op: als je bij de inschrijving een betalingsovereenkomst of payment letter hebt ingeleverd, dient het volledige bedrag vóór aanvang van het studiejaar te zijn overgemaakt. Als je dit niet hebt gedaan, is er ook sprake van een betalingsachterstand.

Hoe verloopt de procedure?

Je ontvangt digitaal bericht met als onderwerp ‘overzicht betalingsachterstanden’. Afhankelijk van de fase van jouw betalingsachterstand, wordt een van onderstaande 3 kwalificaties toegekend. Per kwalificatie gelden specifieke consequenties:

1.Herinnering

Je wordt voor de eerste keer geattendeerd op de betalingsachterstand en verzocht het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Doe je dat niet dan wordt na afloop van die 14 dagen je Fontys account geblokkeerd. Hierdoor kun je niet meer inloggen op de Fontysomgeving. Dat betekent dat je geen toegang meer hebt tot het Fontys netwerk, de Fontys e-mail, het Fontys intranet en de Fontys portals. Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals tentamens, is ook niet meer mogelijk. Zodra de achterstallige betaling is ontvangen, zal jouw Fontys account binnen een paar werkdagen worden gedeblokkeerd. ​​

2.Aanmaning

Je wordt nogmaals verzocht het openstaande bedrag per omgaande aan ons over te maken. Als de betalingsachterstand betrekking heeft op collegegeld en de verschuldigde betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning is ontvangen, word je inschrijving beëindigd met ingang van de tweede maand na datum van deze brief.

3.Laatste aanmaning

Je wordt dringend verzocht het openstaande bedrag per omgaande aan ons over te maken. Indien de verschuldigde betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief is ontvangen, ben je zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zal de gehele vordering volledig en ineens opeisbaar worden, inclusief eventuele toekomstige, nog niet vervallen termijnen. De vordering wordt ter incasso aan derden overgedragen. Op grond van de Wet Incasso Kosten zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens onderstaande staffel:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste
€ 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
€ 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
€ 5000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende
€ 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Belangrijk om te weten: Naast de hierboven beschreven consequenties geldt dat herinschrijving van de student voor het volgende studiejaar bij één van de opleidingen van Fontys geweigerd wordt wanneer bij de start van het studiejaar nog niet het volledige collegegeld uit voorgaande studiejaren is voldaan.

Hoe los je je betalingsachterstand in?

Gezien de consequenties voor je inschrijving is het van belang dat je zo snel mogelijk de opgelopen betalingsachterstand inlost. De enige mogelijkheid is om de achterstallige bedragen betreffende het collegegeld zelf naar Fontys over te maken.

Naam Bank : ABN AMRO, Eindhoven
Adres: PO Box 515, 5600 AM, Eindhoven
IBAN/SEPA code : NL17ABNA0552369276
BIC code : ABNANL2A
T.n.v. Stichting Fontys Hogescholen "onder vermelding van je naam en studentnummer ".

Als je vragen hebt over je betalingsachterstand, kun je contact opnemen met je opleiding.

Hoe kun je bezwaar aantekenen?

Als je het niet eens bent met een van bovenstaande consequenties, kun je gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. Het bezwaarschrift kun je binnen 6 kalenderweken na dagtekening van dit besluit per post sturen naar:

Studentenloket Beroep-bezwaar-klacht
postbus 347, 5600 AH Eindhoven.

Of digitaal via Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl

Bij je bezwaar dien je een kopie toe te voegen van het door jou ontvangen bericht Overzicht Betalingsachterstanden. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure ga naar het studentenloket.