Sprint naar content

Reststoffen

Samen met contractpartner Van Happen wil Fontys in 2022 minimaal de duurzaamheidsdoelstelling voor afvalinzameling realiseren. Waarbij 75% voor hergebruik en recycling (up- en recyclen) kan worden ingezet én 25% uit restafval bestaat en ingezet worden om energie uit op te wekken.


Samenwerking
Fontys en de contractpartner Van Happen werken samen aan het realiseren van deze afvaldoelstelling.
Fontys richt zich op de uitvoering van maatregelen om gescheiden afvalinzameling door medewerkers en studenten te verbeteren. Contractpartner Van Happen verbetert het percentage recyclebare afvalstromen door nascheiding van de ingezamelde afvalsoorten met een speciale afvalsorteermachine. De optelling van deze bron- en nascheiding resulteert in de totale hoeveelheid bruikbare recyclebare grondstoffen, die niet in een afvalverbrandingsinstallatie worden vernietigd.

Gescheiden afvalinzameling in de Fontysgebouwen
Fontys heeft ervoor gekozen om het restafval, PMD- en (vertrouwelijk) papierafval dat geproduceerd wordt op de onderwijs- en kantoorruimtes gescheiden in te zamelen. Hiervoor zijn herkenbare inzamelunits geplaatst.
De cateraar scheidt het afval in de restaurants en de bereidingskeuken zoals frituurvet en swill.
De overige afvalstromen flessenglas, tl lampen, klein chemisch afval, bouw- en sloop worden via de expeditieruimtes apart ingezameld en afgevoerd door contractpartner Van Happen.

Afvalprestatie 2019
In 2019 heeft Fontys haar recycleprestatie verbeterd door het verbeteren van de gescheiden afvalinzameling op de Fontyslocaties. Van al het afval werd 42,2% gescheiden ingezameld. In 2018 was dit 36,6 %. Dat is een stijging van +5,6%. Samen met het nascheiden van de afvalstromen is het aandeel restafval in 2019 verder gedaald naar 30% (36% in 2018) en het totaal recyclebaar afval met 6% gestegen naar 70% (64% in 2018 ).


Verbetermaatregelen gescheiden afvalinzameling en CO2 footprint

  • De Fontyslocaties beschikken over semi-ondergrondse containers. Dit reduceert het aantal vervoersbewegingen voor de afvalinzamelaar en daardoor een reductie van CO2 uitstoot van afvalwagens.
  • De contractpartner afvalinzameling beschikt over een unieke nascheidings- en sorteerinstallatie voor afval waarbij de gescheiden ingezamelde afvalstromen, kwalitatief beter worden als hernieuwbare grondstof en voor up- en recycling.
  • Perscontainers voor restafval en PMD zijn aanwezig op de grote onderwijscampussen Rachelsmolen in Eindhoven en Stappegoor in Tilburg). Perscontainers hebben een reductie van het aantal vervoersbewegingen tot gevolg en daarmee CO2 reductie in de keten.
  • Afvalscheiding buiten: Op de Fontysterreinen zijn duo-afvalbakken geplaatst. Deze bakken moeten ook buiten het scheiden van afval in restafval en PMD bevorderen.
  • Afval scheiding in de onderwijsgebouwen en kantoren optimaliseren. Communicatiecampagnes voor betere afvalscheiding.
  • Contractueel afspraken maken met leveranciers van vloerafwerking, meubilair, schoonmaak en catering om de af te voeren stromen aantoonbaar gescheiden in te zamelen/ hergebruiken of up-/recyclen.
  • CO2 compensatie door bomen aanplant. In 2019 heeft Fontys 50 bomen geplant in het Van Happenbos. Deze 50 bomen nemen 1 ton CO2 uitstoot op wanneer ze minimaal een jaar groeien.

Bijdrage en betrokkenheid studenten en medewerkers

Fontys Opgeruimd Netjes en Schoon (FONS)
Eind 2016 is een opdracht uitgezet bij 4de jaars studenten van Fontys Communicatie door Dienst Huisvesting en Facilitaire zaken. Aan de communicatiestudenten is gevraagd om iets te ontwikkelen waarbij het normaal wordt dat je je afval opruimt. Dit gold voor zowel studenten als voor medewerkers. Begin 2017 is de meerjarencampagne FONS ontwikkeld. In het onderzoek van de studenten van Fontys Communicatie is de volgende vraag gesteld: Waarom is het niet gewoon dat medewerkers en met name studenten hun afval opruimen?

Het onderzoek heeft de volgende antwoorden opgeleverd:

  1. Mensen zijn er niet bewust van dat zij afval achterlaten;
  2. Mensen worden niet aangesproken wanneer zij afval achterlaten;
  3. Mensen zien hun achtergelaten afval niet meer terug;

Het doel is om met de meerjarencampagne FONS, studenten en medewerkers hun afval te laten opruimen en zo een prettige en veilige werkomgeving te creëren. Het aanspreken van elkaar op het achtergelaten afval is hierbij een belangrijk onderdeel, maar ook het moeilijkste van alles en het effect elkaar jaar meetbaar te maken. De invulling van de campagne is in samenwerking met studenten van Communicatie, HRM-Toegepaste Psychologie, Marketing Management en ICT gedaan. Gestart is met een communicatiecampagne voor de naamsbekendheid van FONS en de herkenbaarheid van de slogan Fontys Opgeruimd Netjes en Schoon. Fons heeft een Instagramaccount #Fonsfontys. Periodiek worden diverse ludieke FONS acties ingezet zoals de Kiddyride police, ludieke toiletdames in de Fontys gebouwen, FONS op de jaarlijkse introductieweek Purple etc. Naast de betrokkenheid van studenten is met de acht contractpartners o.g.v. schoonmaak, beveiliging, cateraar, terreinonderhoud en afvalinzamelaar van Fontys samenwerking gezocht om bij te dragen aan de doelstelling van FONS.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys