Sprint naar content

Frequently Asked Questions

De CMR bespreekt onderwerpen die heel Fontys aangaan. Denk hierbij aan huisvestingsplannen, (deeltijd-)onderwijs, studiesucces, personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs, financiën. De CMR wordt vaak al vroeg in het beleidsproces betrokken en zal uiteindelijk een besluit of advies richting CvB geven. Een overzicht van de onderwerpen waarover afgelopen jaar een besluit of advies is genomen is te zien in de besluitenlijst. De bevoegdheden van de CMR zijn vastgelegd in artikel 33 t/m 37 van de regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies.

Onderwerpen die expliciet voor je eigen opleiding, instituut of dienst gelden, zoals de organisatieopbouw van het curriculum en het beleid en de organisatie van het instituut of dienst, worden in de opleidingscommissie (OC) en instituuts- of dienstmedezeggenschapsraad (IMR/DMR) besproken.
De CMR bestaat uit 22 leden, elf personeelsleden en elf studenten. Deze leden hebben stemrecht. De CMR heeft voor de continuïteit ervoor gekozen om reserveleden te benoemen. Zij draaien mee als volwaardig lid, maar hebben alleen geen stemrecht. Reserveleden kunnen hierdoor gemakkelijk de werkzaamheden van vertrekkende leden opvangen gedurende het jaar. Verder kent de CMR een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter van de CMR, vicevoorzitter van de CMR, voorzitter van de studentenfractie en voorzitter van de personeelsgeleding.
Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd het werk voor de CMR in beslag neemt. Het verschilt per week. In de weken van de CMR-vergaderingen ben je meer tijd kwijt met het voorbereiden van de onderwerpen, andere weken is het rustiger en heb je bijvoorbeeld alleen een commissie overleg.

Wil je weten wanneer de volgende CMR-vergaderingen zijn, kijk hier. Wil je een keer een vergadering van de CMR en CvB bijwonen, meld je dan aan bij cmr@fontys.nl.

De CMR vergadert tweemaal per vijf tot zes weken: de eerste keer zonder CvB (CMR-intern vergadering) en de week erop in aanwezigheid van de CvB (CMR-CvB vergadering). Deze vergaderingen zijn op donderdagavond.

Hoe ziet een vergadercyclus eruit?
In de week van de de CMR-intern vergadering komen de studenten op woensdagavond voor vooroverleg bijeen (fractievergadering). De personeelsleden komen eveneens apart bijeen op de donderdagmiddag voorafgaand aan de CMR-intern vergadering. Deels om de CMR-vergadering voor te bereiden en deels om met een lid van de CvB te praten over personele aangelegenheden.

  • Tussen twee vergaderreeksen in komen de personeelsgeleding en studentenfractie soms nog een keer samen voor een informele werkgroepavond.
  • Twee keer per jaar heeft de volledige CMR een gesprek met een delegatie van de Raad van Toezicht (RvT).
  • Daarnaast zijn er commissievergaderingen en halverwege twee formele vergaderrondes kunnen er werkgroepavonden voor zijn PG en SF.
  • Voorafgaand aan de vergaderingen wordt er gezamenlijk gegeten. De vergaderingen zijn in Eindhoven, op campus Rachelsmolen.

Studentleden krijgen een financiële vergoeding per maand. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in bijlage I van de regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies. Medewerkers worden gefaciliteerd in tijd. Dit betekent dat een gedeelte van de jaartaak van een personeelslid bestemd is voor de taken die hij/zij moet uitvoeren voor de CMR. Dit is ook vastgelegd in bijlage I van de regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies.
Veel, zoals contacten met medewerkers en studenten van andere instituten en diensten, een brede blik op de organisatie, ervaringen en inzichten waar je in je carrière wat aan hebt. Je kunt als lid van de CMR aan allerlei competenties en vaardigheden werken, zoals samenwerken, strategisch denken en communicatieve vaardigheden en je leert veel (inhoudelijk, proces, beleid) over uiteenlopende onderwerpen. En het is natuurlijk leuk om samen iets voor elkaar te krijgen. En niet onbelangrijk: het staat uitstekend op je cv!

De gehele studentenfractie en de studenten persoonlijk worden begeleid door een adviseur van het Centrum voor Medezeggenschap. Gedurende het studiejaar zijn er enkele scholingsmomenten vastgelegd.

Heel eenvoudig: Klik op onderstaande knop en vul het formulier in. Je krijgt meteen een bevestiging van je kandidaatstelling.