20
december
2022
|
16:32
Europe/Amsterdam

Zes SPRONG aanvragen toegekend: ongekend succes

Fontys-0679 verkleind

Medio december zijn de formele toekenningen voor de tweede ronde SPRONG aanvragen door Regieorgaan SIA bekendgemaakt. Zes van de zeven aanvragen waarin Fontys deel uitmaakt van de onderzoeksgroep zijn toegewezen, een ongekend succes. Omdat deze SPRONG projecten voor maximaal twee keer vier jaar lopen zullen ze bijdragen aan het verder inkleuren van de onderzoeksagenda’s van de betrokken Centres of expertise en Kenniscentra. SPRONG is een subsidieprogramma van Regieorgaan SIA. SPRONG heeft als doel om onderzoeksgroepen te laten doorgroeien tot krachtige onderzoeksgroepen hetgeen bijdraagt aan de integratie van hogescholen in het regionale, nationale (en internationale) kennisecosysteem en helpt met de verdere ontwikkeling tot kennisinstelling.

Onderstaande Fontysprojecten hebben een SPRONG subsidie toegekend gekregen. Met de goedkeuring van SPRONG Future-proof Automotive Solutions (FAST), en in ronde 1 de Circulaire SPRONG, is Fontys penvoerder van twee trajecten.

  • Future-proof Automotive Solutions (FAST), Ger Post (lector  Business Entrepreneurship, Fontys BEnT)
  • Data Engineering and Management in Dataketens (DEMAND), Gerard Schouten  (Lector AI en Big Data, Fontys ICT) en Teade Punter (lector High Tech Embedded Software, Fontys ICT
  • Human Capital als motor voor Maatschappelijk Verdienvermogen, Marian Thunnissen (Lector Dynamische Talentinterventies, Fontys HRM&P)
  • Creating Cultures of Care, Falk Hubner (Lector Artistic Connective Practices, Fontys Hogeschool voor de Kunsten) 
  • Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition (2Shift), Mark de Graaf (Lector Interaction design, Fontys ICT)
  • Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM), Erik Puik (Lector  Smart Manufacturing, Fontys Engineering)

Lector Ger Post over Future-proof Automotive Solutions (FAST)
“Onze samenleving kent veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Techniek kan helpen om mobiliteit schoner en veiliger te maken. Maar deze techniek moet ook betaalbaar zijn en geaccepteerd worden door gebruikers. Ook op juridisch vlak liggen er uitdagingen. De SPRONG groep zorgt voor integratie van deze kennisgebieden en samenwerking over disciplines en organisatiegrenzen heen.”

Meer over SPRONG
SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Bevorderen profilering en positionering onderzoeksgroepen
De samenwerking tussen hogescholen in SPRONG-groepen leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en).

 

 

Door: Bart van Duijl, Fontys Subsidieadvies | Coördinator SPRONG en Monique van Laar, M&C