11
november
2023
|
08:26
Europe/Amsterdam

Veilige onderwijsomgeving Fontys

1080-1080-00-FO-060091

(For English see below) 
Op zondag 12 november besteedt het televisieprogramma Pointer aandacht aan grensoverschrijdend gedrag bij Nederlandse conservatoria. Fontys Hogeschool is door Pointer bevraagd over een casus die zich vijftien jaar geleden heeft voorgedaan bij Fontys Academy of the Arts. Het raakt ons enorm dat oud-studenten nog steeds last hebben van voor hen zeer ingrijpende ervaringen en de afwikkeling daarvan. Vanzelfsprekend is grensoverschrijdend gedrag onacceptabel en past dit niet bij de veilige onderwijsomgeving die Fontys nastreeft.

Iedereen moet zich bij onze opleidingen veilig kunnen voelen en weten dat privacy en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd, ook in de toekomst. Daarom gaan we publiekelijk niet in op individuele casuïstiek. Het is vanuit 2023 niet mogelijk om zorgvuldig en met respect naar personen en hun privacy, een oordeel te vellen over een situatie van vijftien jaar geleden. We hebben aangegeven altijd open te staan voor een gesprek met betrokkenen in een veilige context.

Studenten –toen en nu- moeten zich bij Fontys veilig kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste beroepsprofessionals. In een veilige onderwijsomgeving is geen plaats voor ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld(sdreiging). Fontys veroordeelt dit sterk, treedt hier tegenop en zet zich in om de sociale veiligheid te vergroten.

Sociale veiligheid is de mate waarin mensen zich veilig voelen om zichzelf te uiten, hun ideeën te delen en deel te nemen aan de gemeenschap zonder angst voor negatieve consequenties of veroordeling. Hierin is de mate van vertrouwen van studenten in hun directe omgeving, waaronder medestudenten, studentcoaches, docenten en andere medewerkers van de opleiding, belangrijk. Als onderwijsprofessionals is het onze taak om samen een veilige onderwijsomgeving te creëren. Deze veilige onderwijsomgeving staat al langer hoog op de agenda. Op landelijk niveau hebben de verschillende besturen afspraken gemaakt. Bij de opleidingen geven we daar verder invulling aan. Daarbij is het van belang dat we continu in dialoog blijven over dit onderwerp met studenten en medewerkers. Als onderwijsinstelling hebben we immers een verantwoordelijkheid om actief te werken aan bewustwording en preventie rondom dit thema.

Studenten die zich niet veilig voelen of met vragen/zorgen zitten kunnen op Fontys Helpt informatie vinden over wat te doen en welke hulpbronnen zij kunnen raadplegen. De studentcoach bij de opleiding is het eerste aanspreekpunt, maar studenten kunnen ook rechtstreeks terecht bij een vertrouwenspersoon, decaan of psycholoog die niet is verbonden aan de opleiding. Vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie binnen Fontys en bieden een luisterend oor door de situatie en mogelijke vervolgstappen samen te bespreken, waarbij de student bepaalt wat er gebeurt.

Voor studentcoaches en docenten is zich bewust zijn van het belang van sociale veiligheid belangrijk, om de signalen van ongewenst gedrag te kunnen herkennen en studenten indien nodig op de juiste manier te kunnen doorverwijzen. Er is een handelingsrichtlijn opgesteld hoe te handelen wanneer een student in een onveilige situatie verkeert, te vinden op fontys.nl/studentcoaching en de gedragscode van Fontys Academy of the Arts.

Karen Neervoort, directeur Fontys Academy of the Arts

Safe educational environment Fontys

1080-1080-00-FO-060091

On Sunday 12 November, the television programme Pointer pays attention to transgressive behaviour at Dutch conservatoires. Fontys University of Applied Sciences was questioned by Pointer about a case that occurred 15 years ago at Fontys Academy of the Arts. It affects us enormously that former students are still troubled by experiences that are very impactful for them. Needless to say, transgressive behaviour is unacceptable and does not fit with the safe educational environment Fontys thrives to.

Everyone should be able to feel safe at our courses and know that privacy and confidentiality are guaranteed, also in the future. Therefore, we do not publicly engage in individual casuistry. It is not possible to make judgements about a situation from 15 years ago, in a careful and respectful way. We have indicated that we are always open to talk to those involved but then in a safe context.

Students - then and now - must be able to develop safely at Fontys into self-confident professionals. In a safe educational environment, there is no place for undesirable behaviour such as bullying, discrimination, sexual intimidation, aggression & violence (threats of violence). Fontys strongly condemns this, acts against it and is committed to increasing social safety.

Social safety is the degree to which people feel safe to express themselves, share their ideas and participate in the community without fear of negative consequences or condemnation. In this, the degree of trust students have in their immediate environment, including fellow students, student coaches, lecturers and other programme staff, is important. As education professionals, it is our job to create a safe educational environment together. This safe educational environment has been high on the agenda for some time. At a national level, the various boards have made agreements. We continue to implement them in the study programs. It is important that we maintain a continuous dialogue on this subject with students and staff. After all, as an educational institution, we have a responsibility to actively work on awareness and prevention around this topic.

Students who do not feel safe or have questions/concerns can find information on Fontys Helps about what to do and what resources they can consult. The student coach at the study programme is the first point of contact, but students can also go directly to a confidential advisor, counsellor or psychologist who is not connected to the study programme. Confidential advisors have an independent position within Fontys and offer a listening ear by discussing the situation and possible next steps together, with the student deciding what happens.

For student coaches and teachers, being aware of the importance of social safety is necessary to be able to recognise the signs of undesirable behaviour and refer students appropriately if necessary. An instruction manual has been drawn up on how to act when a student is in an unsafe situation, which can be found at fontys.nl/studentcoaching and the Fontys Academy of the Arts code of conduct.

Karen Neervoort, dean Fontys Academy of the Arts