Sprint naar content

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardige activiteiten bij Fontys. Ze zijn bijvoorbeeld binnen iedere opleiding nauw verbonden. Sterker: onderwijs en onderzoek lopen regelmatig naadloos in elkaar over, bijvoorbeeld in onze authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen op onze campussen of dicht bij (of zelfs op) de toekomstige werkplek. Hier komen studenten, docenten, onderzoekers en professionals letterlijk samen om te leren en onderzoek te doen.

Onderwijsvisie

Fontys telt meer dan honderd verschillende opleidingen: van dans tot accountancy, van fysiotherapie tot technische natuurkunde. Elke opleiding heeft haar unieke beroepscontext, haar eigen curriculum en haar eigen manier van onderwijs aanbieden. Deze diversiteit is een kracht, dat is onze rotsvaste overtuiging. Niemand weet beter hoe een vak moet worden overgebracht dan de professionals die bij ons lesgeven. Tegelijk zijn er ook kaders nodig waarbinnen opleidingen hun eigen keuzes maken. Deze kaders hebben we vastgelegd in vijf ‘uitgangspunten van leren’:

 • We dagen studenten uit om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontplooien.
 • Leren gebeurt zoveel mogelijk in een authentieke leeromgeving (een situatie dus die ‘lijkt’ op de latere werkomgeving).
 • Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, samen onderzoeken en samen ervaren. Dat ‘samen’ bedoelen we letterlijk: samen met medestudenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.
 • De student is ‘eigenaar’ van zijn eigen leerproces. Oftewel: als student krijg je zoveel mogelijk invloed op wat, hoe en wanneer je leert. Dit betekent niet alleen dat onze studenten veel autonomie en vrijheid krijgen; we geven ze een stevige eigen verantwoordelijkheid.
 • Studeerbaarheid staat centraal. Daarmee bedoelen we dat er een goede balans is tussen uitdaging en haalbaarheid.

Meer weten over onze visie op leren? Lees meer op Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Onderwijs: feiten & cijfers

Bij Fontys studeren ruim 46.000 studenten. De 25 instituten verzorgen in totaal 89 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal – op bijna ieder denkbaar vakgebied van de maatschappij. Daarnaast bieden we 37 masteropleidingen, 16 associate degrees en diverse honours- en schakeltrajecten aan. Ook kunnen professionals bij ons terecht voor een gevarieerd cursus- en trainingsaanbod, vooral in Zuid-Nederland.

Talentgericht Fontys

Fontys is er niet voor Fontys, Fontys is er niet voor studenten of medewerkers alleen, of voor het werkveld. Nee, Fontys is er voor de samenleving. Als publieke hbo-instelling hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht: we ontwikkelen talent. Talent van studenten, dat op de eerste plaats, maar ook het talent van onze medewerkers en van professionals uit de regio. Iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn talent wil ontplooien, is welkom.

Gevarieerd opleidingsaanbod

We zijn een toegankelijke hogeschool, zo blijkt uit ons brede en gevarieerde opleidingsaanbod. We bieden opleidingen in alle soorten en maten: bachelors, masters, associate degrees en een maatwerkaanbod aan cursussen voor werkende professionals. Natuurlijk hebben we een ruim aanbod aan voltijdopleidingen, maar we bieden ook deeltijdstudies en duale trajecten. Op termijn komt er nog de professional doctorate bij, de hbo-variant van het PhD-traject. Studenten ervaren bovendien geen drempels meer bij de overstap van voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs naar Fontys of van een bachelor bij een andere hogeschool of universiteit naar een Fontys-master.

Inclusie en diversiteit

De toegankelijkheid vertaalt zich niet alleen in een breed opleidingsaanbod, maar vanzelfsprekend ook in een inclusief klimaat. Inclusie gaat verder dan diversiteit: we willen niet alleen dat mensen uit alle groepen in de samenleving bij ons komen studeren (en werken!). We willen ook dat al deze mensen zich thuis voelen bij een publieke instelling als Fontys. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft unieke talenten. En die talenten zijn hard nodig in de wereld om ons heen. Daarom staan onze deuren open voor iedereen die bij ons wil studeren en die het niveau aankan.

Authentiek en hybride leren 

Talentgericht onderwijs speelt ook in op de verschillen in beroepsvaardigheden en werksetting tussen de sectoren of beroepen waarvoor we opleiden. Daarom zijn onze studenten vaak letterlijk samen met docenten, docent-onderzoekers, lectoren en professionals uit het (toekomstige) werkveld aan de slag. Zo’n context noemen we een authentieke (lijkt op de realiteit) en hybride (samenwerking tussen Fontys en de buitenwereld) leer- en onderzoekomgeving; hier ontwikkelen studenten hun beroepsvaardigheden. Alle opleidingen van Fontys bieden zo’n hybride omgeving aan: op onze campus, bij een bedrijf op locatie, of elders in de nabijheid van het werkveld.

Flexibel onderwijs

Tot slot: wie toegankelijkheid en talentgericht onderwijs hoog in het vaandel heeft staan, moet ook zoveel mogelijk aansluiten bij ieders individuele ambities, privéomstandigheden, manieren van leren, en specifieke leervragen. Dat noemen we ook wel flexibel onderwijs. Fontys werkt keihard om het onderwijs – deeltijd-, maar zeker ook voltijdopleidingen – zo flexibel mogelijk te maken. Digitalisering (online leren) speelt hier een belangrijke rol in, maar het vraagt ook veel van de inhoud van de opleidingen (curricula), de examinering en de roostering. Op deze manier geven we echt vorm aan ‘een leven lang ontwikkelen’.


Praktijkgericht onderzoek

Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Dit praktijkgericht onderzoek, dat heel vaak multidisciplinair van aard is, brengt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij. We voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met én voor het werkveld; we sluiten zoveel mogelijk aan bij de innovatiebehoefte van bedrijven en instellingen. Ons onderzoek staat niet los van het onderwijs. Integendeel: de kennis die we via onderzoek ontwikkelen, komt terug in de opleidingen. En onze studenten leren en onderzoeken samen met docenten en professionals uit het werkveld in authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen.   

In 2020 hebben we de volgende vier uitgangspunten van onderzoek bepaald:

 • Onderzoek en onderwijs zijn gelijkwaardige activiteiten. Ze versterken en verrijken elkaar, en zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere student en docent komt in aanraking met onderzoek.
 • Met de kennis, inzichten en producten die ons onderzoek voortbrengt, hebben we impact op de buitenwereld. Ons praktijkgerichte onderzoek draagt op die manier aantoonbaar bij aan innovaties in werkveld en de samenleving, én aan de wetenschap.
 • Ons onderzoek is verbonden met maatschappelijke vraagstukken en met ontwikkelingen in het werkveld. Dat onderzoek voeren we niet alléén uit; dat doen we samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en collega-instellingen.
 • Ons onderzoek voldoet aan methodologische standaarden en aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en gecommitteerd aan de uitgangspunten van open acces en open science.

Onderzoek: feiten & cijfers

Fontys telt 41 lectoraten. Een lectoraat is een netwerk van onderzoekers onder aanvoering van een lector. Deze lector en zijn kenniskring zijn gespecialiseerd op een bepaald thema. Bij Fontys zijn de lectoraten en de onderzoekers allemaal verbonden aan een instituut. Wel vindt er natuurlijk multidisciplinair onderzoek plaats, waaraan meerdere lectoraten en hun onderzoekers bijdragen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in zogenoemde centers of expertise (coe’s) en kenniscentra. Ambitie is dat Fontys op elk van de zes kennisthema’s minimaal een center of expertise of kenniscentrum telt.

Onderzoekend onderwijs

Behalve talent ontwikkelen we ook kennis. Kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek. Fontys wil een onderzoekende organisatie zijn. We vragen studenten om op een onderzoekende manier te studeren en kennis te vergaren en doen dat zelf ook. Lectoren, docenten en studenten onderzoeken samen met partners uit het werkveld hoe ze de beroepspraktijk kunnen innoveren. Door vanuit verschillende disciplines - zowel binnen als buiten Fontys - samen te werken, samen te leren en samen te onderzoeken, leveren we een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten over het onderzoekende Fontys? Lees Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Multidisciplinaire samenwerking

Fontys is een zeer brede hogeschool. Een groot pluspunt, want de maatschappelijk vraagstukken waar we een oplossing voor zoeken, spelen zich steeds vaker af op het snijvlak van disciplines. Deze zogenoemde wicked problems vragen dus om een multidisciplinaire aanpak. Daarom maken we zoveel mogelijk koppelingen tussen de vele inhoudelijke specialismes die we in huis hebben. In learning communities – de genoemde authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen, maar zeker ook in onze centres of expertise (coe’s) of kenniscentra - komen onderwijs, onderzoek en werkveld fysiek of online samen om multidisciplinair onderzoek te doen naar complexe maatschappelijke thema’s.

Kennisthema’s

Fontys focust in het multidisciplinair onderzoek op zes thema’s die spelen in de regionale, nationale én mondiale samenleving:

 • Creative economy / Creatieve economie.
 • Enabling technologies
 • Future (of) learning / Toekomst van leren.
 • Healthy & inclusive society / Gezonde & inclusieve samenleving.
 • Smart mobility / Slimme mobiliteit - hieronder vallen bijvoorbeeld de vakgebieden Automotive en Logistiek.
 • Sustainablility & circularity / Duurzaamheid & circulariteit.