Sprint naar content

Thebe | juni 2021

In het najaar 2019 is bij Thebe Elisabeth op beide ZIC afdelingen de leermethodiek spiegelgesprekken toegepast. Vanuit de analyse en resultaten zijn op basis van thema’s interventies in gezet om de autonomie  van de cliënt te bevorderen. De volgende stap in het onderzoek is het inzetten van een nieuwe leermethodiek, namelijk het ophalen van het verhaal. Deze leermethodiek is afgelopen half jaar toegepast. Hieronder staat per afdeling de ervaringen van de medewerkers

Afdeling Elzenbosch
In Januari 2021 is er een scholing verhalen ophalen geweest binnen Thebe Elisabeth. Deze scholing bestond uit twee middagen waarbij we een middag theorie hebben doorgenomen en daarnaast ook geoefend hebben. Deze scholing is door iedereen als zeer waardevol gezien en zeker het oefenen. Het heeft de deelnemers in laten zien dat het heel waardevol is om stiltes te laten vallen en de cliënt te laten vertellen. Normaal gesproken ben je snel geneigd om door te vragen en leid je het gesprek, door de stiltes te laten vallen komt het echt vanuit de cliënt. Dit is een mooie eye opener.

Na de scholing ben ik met collega`s verhalen op gaan halen binnen Elzenbosch bij cliënten. Wat ik hierin terug zag komen is dat cliënten het lastig vonden dat wij niets zeiden, en ik de vraag kreeg `doe ik het wel goed? `. Ik zelf merk dat het verhaal wel echt van de cliënt uit komt. Vanuit de transcripten zijn de verhalen geanalyseerd en heb ik samen met collega`s thema`s eruit gehaald welke overlap hebben. Deze thema`s zijn bij elkaar gezet en hier zijn studenten mee aan de slag gegaan, door bij het team na te vragen waar zij mee aan de slag willen gaan. Gezamenlijk communicatie is een punt waar mee aan de slag wordt gegaan, en een groepje studenten interventies voor in gaat zetten.


Afdeling Geeracker C

In dezelfde periode als op afdeling Elzenbosch, is er ook gestart op afdeling Geeracker C met de methodiek 'verhalen ophalen'.
Drie teamleden, waaronder ikzelf, hebben deelgenomen aan de workshop en zijn daarna het geleerde in de praktijk gaan brengen.Op Geeracker C zijn 3 cliënten benaderd om deel te nemen en de 3 teamleden hebben ieder bij een cliënt het 'verhaal opgehaald'.

Een probleem dat zich voordeed was de manier van communiceren. Twee cliënten waren in staat verbaal hun verhaal te vertellen. De cliënt waarbij ik het verhaal zou ophalen was niet voldoende in staat om zich verbaal te uiten. Ik heb ervoor gekozen om het verhaal door de cliënt te laten typen (communicatie vindt vaak via de mail plaats).

Helaas bleek dat op deze manier de input van de cliënt minimaal was en is ervoor gekozen om deze cliënt verder niet me te nemen in het onderzoek.

Bij de andere twee cliënten zijn wel verhalen opgehaald die getranscribeerd zijn en waarbij codering en thema bepaling heeft plaatsgevonden. Het viel op dat, ondanks de uiteenlopende verhalen, er wel duidelijke raakvlakken zijn bij de thema's.

Op dit moment is een student bezig met het inventariseren binnen het team welke thema's de voorkeur hebben om verbeteracties op uit te zetten. De student zal dit traject uitvoeren en evalueren.

Verhalen ophalen op een reguliere afdeling
De methodiek 'verhalen ophalen' gaat ingezet worden op een reguliere afdeling. Het doel hiervan is dat de onderzoeksprotocollen aangepast/aangevuld worden, om zo later de methodiek als standaard op alle afdelingen in te zetten. Het 'verhalen ophalen' kan een goede aanvulling zijn om achter de wensen en mogelijkheden van de cliënt te komen op het gebied van autonomie en eigen regie. Het is prima te combineren met het 'goede gesprek', zoals dat met de cliënt gevoerd wordt wanneer deze is opgenomen in het woonzorgcentrum.

De onderzoeksgroep heeft afdeling Coudenberch B gekozen als reguliere afdeling. Een teamlid van Coudenberch B zal de coördinatie op zich gaan nemen en wordt daarbij ondersteund door een lid van de onderzoeksgroep. Er worden 2 à 3 medewerkers en 2 à 3 cliënten geselecteerd om deel te nemen aan het 'verhalen ophalen'.

In september zullen de medewerkers eerst dezelfde workshop volgen die de medewerkers van Geeracker C en Elzenbosch hebben gevolgd.

Daarna vindt het vervolg plaats, zoals ook op Geeracker C en Elzenbosch is gebeurd.

In het begin zal de onderzoeksgroep het proces begeleiden om op den duur terug te treden. De begeleiding zal dan overgenomen gaan worden door de kwaliteitsverpleegkundige. Op dit moment wordt gekeken hoe de taak van kwaliteitsverpleegkundige vorm moet krijgen.

Het uiteindelijke streven is dat de methodiek op alle afdelingen binnen Thebe Elisabeth gebruikt gaat worden.

Marcel Hamers.