Sprint naar content
Project

Creëren Arbeidskansen 2.0

De kloof in arbeidsparticipatie tussen de groepen hoger opgeleiden met- en zonder functiebeperking in Europa is in Nederland het grootst (43% en 80% respectievelijk). Zo heeft, ondanks een groeiend aantal vacatures, slechts 45% van de mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) betaald werk in Nederland. 

Wat houdt het project in?

Van deze groep heeft bovendien slechts 35% werk wat past bij de inhoud van de genoten opleiding. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven wordt in toenemende mate de mening gedeeld dat het talent van deze groeiende groep té groot is om onbenut te laten. Dat is een verspilling van talent op zowel persoonlijk als maatschappelijk niveau.

Met name binnen de opleiding ICT valt op dat de studenten met ASS en/of AD(H)D de studie tot aan hun stage goed doorlopen, maar in de overgang naar de praktijk in stage en het zoeken van werk uitvallen. ICT studenten met ASS en/of AD(H)D lopen namelijk tegen diverse problemen aan. Uit zowel wetenschappelijk als onderzoek binnen Fontys blijkt ten eerste dat docentbegeleiders over het algemeen een beperkt inzicht hebben in de doelgroep, zij weten niet goed wat stagiaires met ASS en/of AD(H)D nodig hebben. Daarnaast is er vaak een moeizame interactie tussen stagiaires met ASS en/of AD(H)D en docentbegeleiders en een sceptische houding op de werkvloer ten opzichte van stagiaires/werknemers met een beperking. Deze studenten zouden gebaat zijn bij ‘coaching on the job’, maar dit ontbreekt. In voorgaande projecten hieromtrent is ervaring opgedaan en zijn verbeterpunten in mogelijke interventies vastgesteld.

Creëren Arbeidskansen 2.0

Binnen het project ‘Creëren Arbeidskansen 2.0’, willen we ICT studenten de juiste begeleiding bieden door samen te werken met ICT docenten die in staat zijn de rol van jobcoach op zich te nemen. We ontwikkelen binnen dit project een één jaar durende training tot Jobcoach voor deze docenten, waarbij ondermeer supervisie, fysieke bijeenkomsten en een digitale leeromgeving ontwikkeld en ingezet zullen worden. Het ontwikkelen van deze materialen en training gebeurd door input van alle stakeholders: studenten, docenten, studiecoaches, ervaringsdeskundigen, werkgevers, ouders en andere betrokkenen dragen hun steentje in dit project bij.

Projectdoelstelling

Volledige participatie van mensen met een handicap is één van de hoofddoelen van de Sustainable Development Goals, die in 2019 door alle 36 hogescholen in Nederland ondertekend zijn. Ook intern binnen Fontys zijn beloften opgenomen, Fontys streeft ernaar dat iedere student zich maximaal kan ontplooien. Om dat streven kracht bij te zetten heeft Fontys de ‘intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs’ ondertekend. Hiermee geven we een impuls aan Fontys als inclusieve onderwijsinstelling. Daarnaast heeft Fontys ook kwaliteitsafspraken gemaakt, twee van deze afspraken gaan over ‘succesvol studeren’ en ‘de professionalisering van docenten’.

Periode/looptijd

2020 - 2022

Resultaat

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Manon Krabbenborg, Wendy op het Veld, René Kersten, Mariëlle Rosendaal (FH HRMP)
  • Marlou Heskes (FH ICT)

Contact

Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker