Sprint naar content
Project

Interlocality

Hoewel de schaarste op de arbeidsmarkt hoog is, blijft een belangrijke groep met veel potentieel buiten beeld: internationale studenten. Een grote groep van hen heeft moeite om na hun studie in de regio waar zij gestudeerd hebben een passende baan te vinden, worden getroffen door werkloosheid en vertrekken daarom weer naar hun thuisland. Een gemiste kans, zo vinden de partners in het INTERLOCALITY-consortium. Zij slaan de handen ineen om gezamenlijk hun internationale studenten te ondersteunen in de voorbereiding en ‘landing’ op de regionale arbeidsmarkt.

Wat houdt het project in?

Door de COVID-19-pandemie is het belang van inclusie en gelijke kansen in het onderwijs nog duidelijker geworden. Cijfers van Eurostat tonen aan dat de werkloosheid in de EU-27 in februari 2021 is gestegen tot 7,5% (16 miljoen). Meer dan drie miljoen daarvan zijn jongeren onder de 25 jaar. Van deze groep hebben met name internationale studenten moeite om een passende baan te vinden en worden getroffen door werkloosheid.

En dat terwijl er op de arbeidsmarkt sprake is van een fundamenteel en toenemend tekort aan hoogopgeleide en gekwalificeerde werknemers op het gebied van bedrijfskunde en techniek. Dus terwijl bedrijven behoefte hebben aan gekwalificeerde werknemers, heeft de groep met potentieel - de internationale studenten en afgestudeerden - moeite om een weg te vinden op de lokale arbeidsmarkt. De kloof die op dit gebied tussen beide groepen is ontstaan, vraagt om actie, zodat blijvende groei en innovatie binnen bedrijven en daarmee de regio’s geborgd kan worden.

Projectdoelstelling

In het voorjaar van 2022 is gestart met een gezamenlijk Erasmus+-project: INTERLOCALITY. Het doel van het INTERLOCALITY-consortium is het vergroten van de lokale employability van internationale studenten met een bachelor of master diploma. Het project focust zich specifiek op studenten met een opleiding in de techniek en/of bedrijfskunde.

Beoogde resultaten

INTERLOCALITY wil de kloof tussen bedrijven en organisaties enerzijds en internationale studenten anderzijds overbruggen. Dit vraagt om een viervoudige helixbenadering waarbij het alle partijen die daarbij een rol spelen ook worden betrokken in het project: de internationale studenten zelf, de onderwijsinstelling waar zij studeren, lokale werkgevers en de omringende samenleving.

Gezien deze ambitie richt het project zich op de realisatie van de volgende projectresultaten:

1. Het IAMT-prototype volgt en verzamelt enerzijds objectieve algemene gegevens over de mobiliteit en de loopbaanstappen van de internationale student, en anderzijds subjectieve gegevens over hun perceptie van hun participatie op de arbeidsmarkt, hun intenties om te blijven, en de factoren die hun internationale loopbaan en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling belemmeren of bevorderen. Deze tool geeft de onderwijsinstelling en de partners in de regio waardevolle informatie om hun ondersteuning aan studenten en werkgevers vorm te geven en aan te passen. Ook wordt een handleiding ontwikkeld waarmee andere Europese hogescholen zelf hun monitoringtool kunnen ontwikkelen. Een literatuur- en interviewonderzoek biedt input voor de ontwikkeling van de IAMT.
Er is een hand-out in het Nederlands en het Engels voor medewerkers van Fontys en van andere hogescholen die zich bezighouden met de employability van internationale studenten, en een hand-out in het Nederlands en in het Engels voor werkgevers, overheden en andere actoren die zich bezighouden met de internationalisering van de lokale arbeidsmarkt.

2. Bij deze activiteiten staat de ondersteuning aan de internationale student centraal. We beogen een gestructureerd kwalificatieproces voor internationale studenten te ontwikkelen, gebaseerd op de behoeften, wensen en ervaringen van de studenten zelf. Naast een onderzoek naar deze behoeften, wordt geïnventariseerd wat de betrokken hogescholen Al doen om de employability van de internationale studenten te vergroten. Op basis van deze inventarisatie wordt een activiteitencatalogus ontwikkeld. Ook zal er geëxperimenteerd worden met (voorbereidende) stages (pre-internship), zodat internationale studenten al vroegtijdig in contact komen met de lokale arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de studenten het heel moeilijk vinden om in een vreemde omgeving de juiste route te vinden. De ervaringen met de pre-internships worden eveneens vervat in een gebruikersgids, zodat ook andere hogescholen in Europa een dergelijke pre-internship kunnen ontwikkelen.


3. Tenslotte worden er online opleidingsmodules ontwikkeld specifiek voor medewerkers van hoger onderwijsinstellingen, werkgevers en ondersteunende organisaties, met als doel hun kennis en expertise m.b.t. internationaal talent te versterken. Hiermee kunnen zij internationale studenten (en de werkgevers) beter begeleiden in hun eerste stappen op de lokale arbeidsmarkt. Ook wordt gewerkt aan een tool om de vorderingen van de deelnemers aan de online opleidingen zichtbaar te maken.

Looptijd

2022-2025

Fontys is coördinator van de ontwikkeling van de IAMT, maar we werken aan alle activiteiten mee. Vanuit Fontys is een divers team samengesteld; onderzoekers uit de lectoraten Cross Border Business Development (FIBS, Venlo) en Dynamische Talentinterventies (HRM&TP, Eindhoven), en medewerkers van de Dienst Studentvoorziening, International Office en van de Dienst Personeel en Organisatie bundelen hun krachten en expertise om bij te kunnen dragen aan het project.

Klik hier voor de website van INTERLOCALITY.

Subsidieverstrekker

Erasmus+

Contact

Het projectteam vanuit Fontys bestaat uit Anke Volleberg (FIBS), Nicole Luijten (International office), Dick Siesling (Fontys HRM & Toegepaste Psychologie), Luc Hameleers (Fontys HRM & Toegepaste Psychologie), Loes van Beuningen (Fontys HRM & Toegepaste Psychologie), Judith van den Boogaard (P&O), Hans Slaghuis (Dienst SV). De projectleider is Marian Thunnissen (Fontys HRM & Toegepaste Psychologie), Roos Moonen.