Sprint naar content

Psychologie voor Young Professionals

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven, Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
+- 16 uur per week
 • Inleiding
 • Doel van de minor
 • Werkvorm
 • Wat ga je precies doen?
 • Begeleiding
 • Toetsing
 • Aanvullende informatie
 • Rooster
 • Minor voorlichtingen
 • Inschrijven
 • Contact

Bij deze minor krijg je de gelegenheid om stil te staan bij persoonlijke vragen die opdoemen bij het besef dat je binnenkort als jonge professional de arbeidsmarkt gaat betreden. Je bestudeert dergelijke vragen vanuit psychologisch perspectief en ontwikkelt uiteindelijk een werkvorm om de eigen professionaliteit en die van medestudenten te optimaliseren.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de minor PsYp is de constatering dat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen de maatschappelijke omstandigheden waarin jonge mensen tegenwoordig opgroeien en de stijgende uitval van jonge startende professionals. In de literatuur wordt gewezen op diverse stressverhogende ontwikkelingen, bijvoorbeeld:

 • De dwang van sociale media; we moeten voortdurend van ons laten horen en naar anderen toe de indruk wekken dat we het altijd fijn hebben.
 • De maatschappelijke eis uniek te zijn en impact te hebben; alleen de hoogste opleiding en de beste baan telt.
 • Het voortdurend (moeten) streven naar instant geluk; FOMO is voor velen de lijfspreuk. Maar stel: het leven zit even tegen?
 • De nadruk op het ontwikkelen van talenten die vooral maatschappelijk gewenst zijn. Maar, wat wil ik zelf eigenlijk?
 • En ook: onze persoonlijke kwetsbaarheid. Steeds meer mensen hebben - ondanks ervaren voorspoed - behoefte aan psychologische bijstand. Wat is er aan de hand?

Punt is dat we in onze moderne meerkeuzemaatschappij vaak hoge verwachtingen hebben van onszelf en van ons leven. Alles lijkt mogelijk, alles lijkt maakbaar en toch is niet iedereen, om uiteenlopende redenen, bij machte om de gestelde (levens)doelen te realiseren. De teleurstelling kan groot zijn, soms met uitval en burn-out als gevolg.

De minor PsYp daagt je uit om stil te staan bij maatschappelijke en/of persoonlijke ontwikkelingen die voor jou van waarde zijn of jou nu of mogelijk later belemmeren in je werkzaamheden als professional. Het kan zijn dat je wilt nadenken over persoonlijke vragen, zoals bijvoorbeeld: wie ben ik als mens en wie wil ik zijn als professional, wat zijn mijn overtuigingen, hoe zie ik mijn gedroomde toekomst, wat is mijn kracht, wat zijn mijn valkuilen, hoe bereik ik mijn doelen en hoe ga ik om met tegenslag? En zo verder. Je leert deze en andere vragen vanuit psychologisch perspectief te beantwoorden. Hiervoor bestudeer je vakliteratuur en ga je in overleg met medestudenten, gastsprekers en docent-coaches. Ook bedenk je werkvormen om de antwoorden op je leervragen over te dragen aan medestudenten.
Om deze en andere vragen te beantwoorden moet je bereid zijn om je intensief en zelfstandig te verdiepen in psychologische vakliteratuur, maar ook in jezelf. Dat kan lastig en confronterend zijn. In ieder geval vergt het persoonlijk initiatief en dat is goed om te beseffen. Immers: in deze minor ben jij aan zet!

De minor ‘Psychologie voor Young Professionals’ (PsYp) werkt vanuit de methode van Probleemgestuurd Onderwijs. Dit betekent dat je je individueel en samen met anderen verdiept in diverse psychologische vraagstukken en deze vraagstukken vervolgens belicht vanuit meerdere psychologische perspectieven. Op deze wijze leer je dat antwoorden op vragen o.m. afhankelijk zijn van de soort kennis die is verzameld. Een ander perspectief kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Naast het uitvoeren van onderzoek, werk je aan het opzetten van interventies. Met deze interventies helpen studenten elkaar hoe zij bijvoorbeeld kunnen omgaan met persoonlijke twijfels, hoe zij persoonlijke doelen kunnen bereiken, persoonlijke grenzen kunnen bewaken en op constructieve wijze kunnen omgaan met tegenslag. Natuurlijk is er ook gelegenheid om samen met medestudenten stil te staan bij boeiende thema’s uit de actualiteit of bij je thema’s die je zelf aandraagt.

Gedurende 17 weken verdiep je je intensief in een onderzoeksvraag die je in overleg met medestudenten vaststelt. Je persoonlijke leerdoel is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hieronder wordt in hoofdlijnen de werkwijze beschreven.

1.     Bij aanvang van de minor word je gestimuleerd om na te denken over een concreet en haalbaar leerdoel. Dit doel kan persoonlijk zijn en/of maatschappelijke relevantie hebben. Het leerdoel dient raakvlakken te hebben met een toekomstige rol als Young professional. Leerdoelen van studenten die overeenkomen worden geclusterd en de studenten die eigenaar zijn van deze leerdoelen vormen een projectteam. Op deze wijze ontstaan per klas meerdere projectteams die zich verdiepen in een specifiek vaak persoonlijk thema.

2.     Ieder projectteam werkt het thema zorgvuldig uit in de vorm van een projectvoorstel. In een projectvoorstel wordt nauwkeurig aangegeven wat je om welke reden wilt onderzoeken, wat je doel- en vraagstelling is, welke kennis van belang is en hoe je deze gaat verzamelen.

3.     Een goedgekeurd projectvoorstel wordt vervolgens opgepakt door een onderzoeksteam. Het projectteam krijgt nu de status van opdrachtgever. Het onderzoeksteam heeft de taak om de onderzoeksvraag van het projectvoorstel middels literatuuronderzoek en/of veldonderzoek te beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat het onderwerp van de vraag vanuit minimaal twee psychologische perspectieven wordt belicht; bijv. sociale psychologie & ontwikkelingspsychologie. Een frequente afstemming tussen opdrachtgever en uitvoerder is noodzakelijk om wens en uitvoering op elkaar af te stemmen.  

4.     Zodra de conclusies van het onderzoek bekend zijn, wordt op basis van de verzamelde inzichten een interventie ontwikkeld die aansluit bij de oorspronkelijke leervraag en de verzamelde onderzoeksresultaten. Deze interventie is niet alleen informatief van aard, maar zet tevens in op gedragsverandering en een herziening van ingesleten overtuigingen. Het is de bedoeling dat deze interventie daadwerkelijk aan medestudenten wordt aangeboden.

Kenmerkend voor de minor PsYp is dat je niet op uur en tijd les krijgt van een docent en dat ben je waarschijnlijk wel gewend. Je zult dus even moeten wennen aan deze aanpak. Juist omdat studenten werken met persoonlijke leervragen is het lastig om voor iedere student een passend college samen te stellen. Wel is het mogelijk om bij diverse psychologische perspectieven (zie overzicht hierboven) experts uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan. Zo krijg je vooral informatie die voor jou en voor jouw vraagstelling werkelijk van belang is. Bovendien starten we de minor standaard met een spoedcursus ‘Inleiding Psychologie’.

De begeleiding is intensief. Bij ieder klassikaal moment (drie dagdelen per week) is een deskundige docent-coach aanwezig. Deze coach begeleidt je bij het nemen van besluiten, ontlokt taakverantwoordelijkheid en bewerkstelligt het actief verwerven van inhoudelijke expertise. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de voortgang van je werkzaamheden, is ruimte voor discussie, worden vragen beantwoord en is ruimte om onderwerpen te verdiepen. Bovendien is er gelegenheid om persoonlijke gesprekken te voeren met je coach.

Gedurende de minor werk je individueel en met medestudenten aan diverse persoonlijke, soms complexe vraagstukken. Met het verzamelen van kennis en inzichten wordt de basis gelegd voor de opzet van een effectieve interventie die gedragsverandering als uitgangspunt heeft. Om de voortgang te monitoren heb je regelmatig overleg met je coach. De minor wordt afgesloten met een Eindgesprek. Uitgangspunt hierbij is een portfolio waarin je diverse bewijstukken verzameld en een reflectieverslag. In dit verslag sta je stil bij 1) de kennis (onderzoek) en vaardigheden (interventie) die je in relatie tot je persoonlijke leervraag hebt opgedaan; 2) de inzichten die je hebt verzameld n.a.v. de presentaties van medestudenten en 3) de vraag in hoeverre je voldoet aan de leerdoelen van de minor. De eindbeoordeling is een voldoende (8) of een onvoldoende (5). De beoordeling is individueel. 

De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. Het is niet mogelijk om onderdelen van de minor te volgen. Verder werkt de minor niet met een literatuurlijst. Het is veeleer de bedoeling dat je deze zelf samenstelt aan de hand van de onderzoeksvragen die je uitwerkt. Om je bij deze klus te helpen volg je een workshop ‘Informatievaardigheden’. Tijdens deze workshop leer je om bronnen met een wetenschappelijke status te zoeken en deze bronnen conform APA te verwerken in je verslag. Voor deze minor volg je geen stage.

Gewenst studentprofiel
We verwachten dat je bereid bent om persoonlijk overtuigingen en gedrag grondig te analyseren en je open te stellen voor alternatieven. Dit vergt een actief lerende houding, discipline en persoonlijk initiatief. Bovendien heb je de propedeuse behaald. De minor is uitdrukkelijk niet bedoeld voor studenten met een zorgvraag. 

Persoonlijk leerdoel
Zodra de minorinschrijving op orde is, ontvang je een kleine opdracht. De uitwerking van deze opdracht staat centraal in de eerste weken van de minor en vormt de basis voor het formuleren van een onderzoeksvraag waarmee je vervolgens aan de slag gaat.

Rooster
Het ‘lesrooster’ van de minor wordt (uiterlijk) drie weken voor de start van de minor bekend gemaakt. In hoofdlijnen is het rooster als volgt: gedurende 17 weken lang hebben studenten drie dagdelen per week de gelegenheid om 1) de voortgang van werkzaamheden te bespreken, 2) overleg te hebben met experts, 3) presentaties te verzorgen, 4) gastcolleges te plannen en 5) themagesprekken te voeren. De bijeenkomsten zijn verplicht. De overige dagen van de werkweek zijn bedoeld voor zelfstudie; denk aan literatuuronderzoek, veldonderzoek, voorbereiding presentaties en afstemming met medestudenten. In week 18-20 worden de Eindgesprekken gepland.

Meer informatie?

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van de Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Voor informatie kun je mailen naar: minorpsychologie@fontys.nl

Hoe vonden studenten deze minor?*

 • "Tijdens de minor ga je aan de slag met een nieuwe manier van leren die je later in het beroepenveld goed van pas kan komen. Je wordt sterker in het tonen van assertiviteit en je wordt als student zelfstandiger."
 • "Leuke minor, uitstapje in een heel ander vakgebied en zeker een aanrader voor persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op het professionele leven."
 • "Ik heb tijdens de minor veel over mezelf geleerd en zou deze werkvorm graag meer terug zien in het reguliere onderwijs."

* Bron: evaluatie studenten juni 2019

Het rooster van de minor wordt (uiterlijk) drie weken voor de start van de minor bekend gemaakt. De minor duurt 17 weken (excl. de assessments). Per week zijn er drie contactmomenten waarop je 1) de voortgang van werkzaamheden bespreekt, 2) overleg hebt met experts en 3) deelneemt aan Dialoogsessies. De overige dagen van de week zijn bedoeld voor overleg met medestudenten en zelfstudie; denk aan literatuuronderzoek, veldonderzoek en het opzetten van de interventie.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

Meld je aan voor een minor die start in februari vanaf 1 juli tot uiterlijk 15 december.

Meld je aan voor een minor die start in september vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli.


 • Niet elke minor start in februari en september, bovenaan de pagina van de minor vind je de startdata.
 • Minoren kunnen een numerus fixus instellen waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!
  • Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding.
   De minor valt onder de verantwoordelijkheid van de Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Voor informatie kun je mailen naar: minorpsychologie@fontys.nl