Sprint naar content

Begrippenlijst hoger onderwijs

Begrippenlijst hoger onderwijs (A - Z)

Als je je oriënteert op een studie (of die van je zoon of dochter), kom je soms termen tegen die je nog niet kent. In deze gealfabetiseerde 'begrippenlijst hoger onderwijs' leggen we deze termen verder uit.

Een associate degree is een verkorte hbo-opleiding, ook wel Ad-opleiding genoemd. Het is een tweejarige studie op hbo-niveau. Een associate degree is vooral bedoeld voor mbo-4 studenten en werkenden. Je kunt een associate degree in voltijd en deeltijd volgen en krijgt een officieel erkend diploma. De opleiding sluit aan bij de behoefte vanuit het werkveld en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt!

Als je het examen van de associate degree hebt gehaald, krijg je de graad associate degree. De afkorting is Ad. Er komt geen toevoeging achter.

Vergelijkbare begrippen: bachelor, master

Een bachelor is de graad die een student behaalt bij het afronden van de hbo-opleiding. Andere graden die je op het hbo kunt behalen zijn de associate degree en een master.  

Als je slaagt voor een bacheloropleiding mag je een bachelorgraad voeren. Fontys heeft een register waarin alle door Fontys gevoerde graden staan vermeld. Je mag een afkorting van je graad achter je naam plaatsen: een B gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld Bachelor of Education wordt B Ed. 

Je kunt er ook voor kiezen om de (oude) titel "baccalaureus" te voeren. Deze wordt als bc voor je naam geplaatst. Afgestudeerden uit het domein techniek kunnen de titel "ingenieur", afgekort tot ing. en geplaatst voor de naam, gebruiken. Wanneer je een titel of graad wilt gebruiken, moet je wel kiezen tussen titel of graad. Allebei kan niet. 

Elk studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. Uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar (propedeusefase), krijgen alle eerstejaars studenten een studieadvies: een uitspraak over de voortzetting van je opleiding. Als een student niet het vereiste aantal studiepunten haalt, kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend en de studie kan niet meer vervolgd worden. 
Studeren in deeltijd betekent dat je een opleiding volgt naast een baan en privéleven. Zo doe je nieuwe kennis en vaardigheden op en hoef je je inkomen niet te verliezen. Het einddiploma van een Fontys deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan het diploma van de voltijdopleiding. De studieduur is 4 jaar. Bij studeren in deeltijd is het doel vaak een stap omhoog, meer verdieping of een nieuwe richting inslaan. Om deel te kunnen nemen aan deeltijdonderwijs moet je in sommige gevallen relevante werkervaring hebben opgedaan of werkzaam zijn in de sector waarvoor je ook de opleiding volgt. Voor deze vorm van onderwijs heb je geen recht op studiefinanciering. Deeltijdstudenten werken vaak al wat langer en hebben meer werkervaring. 
Bij een duale studie worden studeren en een betaalde baan afgewisseld of gecombineerd. Zonder passend werk kun je geen duale opleiding volgen. Je hoeft hierbij geen stage te lopen. In de periode waarin je werkt, ben je werknemer en ontvang je een salaris. Je kunt alleen een duale opleiding volgen als jouw werkgever, Fontys en jij hierover een contract hebben afgesloten. Je hebt recht op studiefinanciering voor de periode waarin je studeert.
DUO is de afkorting die staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit is een uitvoeringsorganisatie met een breed takenpakket, die onder de Rijksoverheid valt. Taken zijn o.a. het verstrekken van studiefinanciering, het innen van lesgeld en het innen van studieschulden. Daarnaast beheert DUO ook het diplomaregister.
ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. In Nederland staat een studiepunt gelijk aan 28 uren studiebelasting. Een volledig studiejaar bestaat uit 42 studieweken. In een studiejaar ontvang je 60 studiepunten. Dit zijn de ECTS-studiepunten. Het aantal studiebelastingsuren kan per Europees land verschillen van 25 tot 30 uren, maar een studiejaar omvat wel altijd 60 ECTS-credits. In heel Europa werken hbo- en wo-opleidingen met dit uniform studiepuntensysteem, het ECTS-systeem. Dit is ingevoerd om diploma’s in heel Europa evenveel waard te laten zijn. Dankzij het ECTS-systeem is het mogelijk om een deel van je opleiding aan een andere instelling en/of in het buitenland te volgen.

Als je afgestudeerd bent, krijg je een getuigschrift hoger beroepsonderwijs. 

De overheid heeft voorwaarden gesteld aan het niveau, de kwaliteit en betrouwbaarheid van getuigschriften. De opleiding die je hebt gevolgd is geaccrediteerd door de NVAO en samen met de eisen die de overheid heeft gesteld, wordt de waarde van een getuigschrift duidelijk. 

Het getuigschrift dat je ontvangt is dan ook een waardedocument. Ieder getuigschrift dat door Fontys wordt afgegeven heeft echtheidskenmerken. Je krijgt ook een diplomasupplement

Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys.
Onze voltijd hbo-bacheloropleidingen bestaan uit een major en een minor. De major is de kern van de opleiding en vormt het basisprogramma. De major leidt je breed op voor jouw toekomstige beroep. De minors bieden een keuzeprogramma. De major bestaat uit 210 studiepunten, de minor uit 30. 
Ook de hbo mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de HBO master is géén (oude) titel beschikbaar.
Voor veel afgestudeerde bachelorstudenten is een master een logische volgende stap. Je kunt er je kennis mee verdiepen of verbreden. Een Master kunt je volgen op het hbo of op een universiteit. Voor toelating op een master aan een universiteit kan het zijn dat je eerst een schakelprogramma moet volgen.
Een minor is een onderdeel van een hbo-bachelorstudie. Het is een keuzevak waarmee je je in het derde jaar van je studie kunt specialiseren. Een minor kan ook bij een andere studie of in het buitenland gevolgd worden.
In het hbo wordt gewerkt met vier blokken van 10 collegeweken. Elk blok wordt afgerond met een  tentamenperiode. 
Het eerste jaar van je opleiding is de propedeuse, ook wel de P genoemd. Tijdens dit eerste oriënterende jaar wordt duidelijk of je de opleiding hebt gekozen die bij je past. Als je de propedeuse haalt, krijg je een propedeusegetuigschrift. Fontys meldt dit aan DUO. Je komt vervolgens in de postpropedeutische fase van de Bacheloropleiding. Studenten met een hbo-propedeuse zijn op veel universiteiten ook toelaatbaar tot een vergelijkbare bacheloropleiding. Voor de meeste universitaire opleidingen heb je wel een toelatingsbeschikking nodig.
De naam van de introweek bij Fontys Hogescholen, met zowel eigen activiteiten van de opleidingen, als een algemeen programma gericht op het leren kennen van de stad en het studentenleven. Grote afsluiter van deze gezellige week is het Purple Festival voor alle eerstejaarsstudenten uit Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Sittard, Veghel en Utrecht. Purple heeft in 2020 in aangepaste vorm plaatsgevonden. Afhankelijk van de stand van zaken rond corona, kan dat in 2021 ook het geval zijn.
Een semester is een ander woord voor een half collegejaar.
In het eerste jaar wordt iedere student aan een studentcoach gekoppeld. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt bij (studiekeuze)vragen en geeft waar nodig handige tips en advies. Ook als studenten willen switchen van opleiding, kunnen ze bij hun student terecht voor begeleiding naar een andere opleiding. De studentcoach is een verzamelterm voor alle studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), persoonlijk begeleiders of studentconsulenten.
Via www.studielink.nl regelen studenten zelf hun (her)inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland. Studielink zorgt er vervolgens voor dat de informatie over een inschrijving bij de (toekomstige) onderwijsinstelling terechtkomt. Waar mogelijk is Studielink gekoppeld met ´authentieke bronnen´, zoals de Basisregistratie Personen voor persoonsgegevens en het Basisregister Onderwijsnummer, waar examengegevens worden opgeslagen. Zo kan de identiteit en de vooropleiding van een student snel en betrouwbaar worden vastgesteld. Dit betekent veel minder ´papieren´ rompslomp voor studenten en instellingen. 
Je studielast, oftewel de tijd die je kwijt bent aan je studie, wordt uitgedrukt in studiepunten (ECTS). Eén ECTS staat voor 28 uur studie. Voor elk vak is vastgesteld hoeveel studiepunten je daarvoor krijgt. Alle opleidingen gaan uit van studiepunten; een associate degree-opleiding kent 120 studiepunten, hbo-bachelor kent 240 studiepunten en een master kent 60 - 240 studiepunten afhankelijk van de lengte van de opleiding. In heel Europa werken hbo- en wo-opleidingen met dit uniform studiepuntensysteem, het ECTS-systeem. Dit is ingevoerd om diploma’s in heel Europa evenveel waard te laten zijn. Dankzij het ECTS-systeem is het mogelijk om een deel van je opleiding aan een andere instelling en/of in het buitenland te volgen.
Voor een voltijdstudie volg je overdag onderwijs; colleges, projectgroepen en stage. Per studiejaar dien je 60 studiepunten te behalen. Dit komt overeen met 1680 uren per studiejaar. Je hebt voor deze vorm van onderwijs recht op studiefinanciering.