Sprint naar content

Uitschrijving door Fontys

Ook Fontys kan je inschrijving beëindigen. In die gevallen die expliciet in de wet (WHW) vermeld staan (zie ook artikel 10 van het Studentenstatuut).

  • Na ontvangst van een bindend negatief studieadvies : je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum waarop het bindend negatief studieadvies is afgegeven.
  • Bij niet betalen van je collegegeld : wanneer één of meerdere termijnen niet geïncasseerd kunnen worden ontvang je een herinnering, waarin je wordt verzocht de achterstallige termijnen te betalen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, volgt een aanmaning. Als de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning uitblijft, zal Fontys jouw inschrijving beëindigen per de tweede maand volgend op de datum van de aanmaning. Zie betalingsachterstand.
  • ls onderdeel van een maatregel als bedoeld in artikel 42 van het Studentenstatuut wanneer je de huisregels van Fontys hebt overtreden kan je bij wijze van sanctie een maatregel opgelegd worden. De zwaarste sanctie is het beëindigen van je inschrijving. Wanneer een dergelijke maatregel wordt opgelegd wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum van de maatregel.
  • Na ernstige fraude : wanneer er sprake is van zeer ernstige fraude kan de examencommissie het College van Bestuur adviseren je inschrijving te beëindigen. Wanneer het College van Bestuur een dergelijk besluit neemt wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerste maand na datum van het besluit.
  • Overlijden : Bij overlijden van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.