Sprint naar content

Projecten

Hier geen content plaatsen.

Hieronder komen de projecten verzameld bij elkaar te staan!

 • Stagediscriminatie in het mbo
 •   Over het project

  Stagediscriminatie van mbo-studenten is een veel voorkomend complex probleem. De meldingsbereidheid onder studenten is laag, waardoor het beeld onder onderwijsprofessionals kan ontstaan dat het weinig voorkomt. Daarbij speelt handelingsverlegenheid bij mbo-docenten: stagediscriminatie is soms lastig te herkennen, docenten weten niet altijd wat ze kunnen doen, of ze gesteund worden door collega’s en leidinggevenden, en ze zijn afhankelijk van stagebedrijven. 

  Wat houdt het project in?

  Voor het doorbreken hiervan is een proces van collectief professionaliseren nodig. Via design thinking worden in co-creatie interventies ontwikkeld en onderzocht om de meldingsbereidheid onder studenten te vergroten en om docenten discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken.

  De volgende lectoraten werken samen in dit project: Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen van Fontys Pedagogiek (projectleider Iris Andriessen), Waarderen van Diversiteit en Integratief Opleiden & Boundary Crossing van FLOS. De praktijkpartners Summa, ROC Nijmegen en Vista. In de klankbordgroep participeren KIS, het College voor rechten van de mens en SBB.

  Lees meer: Hoe herken je stagediscriminatie: 'Tools moeten helpen' (fontys.nl)


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit

 • Afstemmen op diversiteit in de klas
 •   Over het project

  De wens en noodzaak om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen zijn groter dan ooit. Het afstemmen op verschillen tussen leerlingen vraagt complexe differentiatievaardigheden en kennis van de leraar, naast het omgaan met praktische uitdagingen. 

  Onderdeel van:

  Om te differentiëren maken leraren keuzes ten aanzien van leerdoelen, leeractiviteiten en groeperingsvormen op basis van verwachtingen die zij vormen over individuele leerlingen. Meestal vormen leraren accurate verwachtingen van hun leerlingen. Echter, van gestigmatiseerde groepen leerlingen vormen leraren soms onterecht lage verwachtingen. Deze lage verwachtingen kunnen, onbewust en onbedoeld, het handelen van de leraar beïnvloeden. Het is nog onvoldoende duidelijk hoe professionalisering leraren het beste kan helpen bij het afstemmen op diversiteit. De praktijkvraag van de betrokken werkveldpartijen is dan ook: ‘Hoe kunnen leraren door voortgezette professionalisering ondersteund worden om beter af te stemmen op diversiteit in hun klas?

  Professionaliseringspalet 

  In dit project werken een Hogeschool, een Universiteit en drie werkveldpartners samen om deze vraag te beantwoorden in drie deelstudies. Gestart wordt met een onderzoek naar de huidige praktijk; het handelen, de opvattingen, de dilemma’s van leraren worden in kaart gebracht, naast de manier waarop zij verwachtingen vormen. In deelstudie 2 wordt onderzocht welke inhouden en vormen van voortgezette professionalisering leraren als effectief ervaren voor hun ontwikkeling op het gebied van het afstemmen op diversiteit in de klas. In deelstudie 3 wordt een professionaliserings-interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd wat betreft de effecten op het handelen, de opvattingen, dilemma’s en de vorming van leerkrachtverwachtingen. Daarnaast wordt het effect van de interventie op de mate van ondersteuning die leerlingen van hun leraar ervaren onderzocht.

  Op basis van de uitkomsten van de drie deelstudies ontwikkelen we een passend professionaliseringspalet voor leraren ten behoeve van het afstemmen op diversiteit in de klas in de vorm van onder meer een routekaart en inspiratiekaarten voor leraren. 


 •   Partners
 •   Documenten
 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit
 • Monitor Inclusief en Diversiteitsensitief Opleiden
 •   Over het project

  Fontys Hogescholen wil zich verder doorontwikkelen tot een toegankelijke en inclusieve organisatie. Hierbij gaat het om het bieden van opleidingen waarin studenten zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast gaat het om het voorbereiden van studenten op hun bijdrage aan een inclusieve samenleving als professional.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  In dit onderzoek is met behulp van een vragenlijst die is uitgezet in vier instituten, gevolgd door focusgroep-interviews, een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre Fontys opleidingen al inclusief en diversiteitssensitief en wat op dit gebied voorbeelden zijn van goede praktijken. Op basis van dit onderzoek is een praktische procedure met instrumenten ontwikkeld waarmee instituten of opleidingen zelf de stand van zaken in kaart kunnen brengen.

 •   Monitor

  Eindrapportage Monitor Inclusiviteit en Diversiteitssensitief Opleiden


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit
 • NRO Gedrag en Passend onderwijs
 •   Over het project

  De overgrote meerderheid van de leraren geeft aan dat het niet gemakkelijk is om in de reguliere klas te werken met leerlingen met een gedragsstoornis of een gedragsprobleem, met name wanneer het gaat om leerlingen die externaliserend probleemgedrag laten zien.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  Het voorkomen en verminderen van probleemgedrag hangt in belangrijke mate af van het professionele handelen van de leraar. Ondanks dat er vrij veel beschreven is over effectief omgaan met probleemgedrag in de literatuur, is nog onvoldoende duidelijk hoe leraren dit gewenste gedrag in verschillende situaties in de praktijk kunnen brengen. Meer inzicht in goede praktijkvoorbeelden is daarom van groot belang, naast inzicht in de overdraagbaarheid van de succesfactoren van deze good practices aan andere (aankomende) leraren. In dit onderzoek worden twaalf leraren die good practices laten zien in het basisonderwijs en speciaal onderwijs gedetailleerd in beeld gebracht om inzicht te krijgen in succesfactoren bij het werken met leerlingen met externaliserend probleemgedrag. Hiervoor worden video observaties, interviews, logboeken en woordwebben van de leerlingen gebruikt. Samen met de twaalf leraren analyseren we deze data en ontwikkelen we materiaal (videomateriaal en portretten) waarmee inzichtelijk wordt wat in welke situatie succesfactoren zijn. De inzichten die we verkrijgen en het materiaal dat ontwikkeld wordt, worden benut als ingrediënten voor professionaliseringsactiviteiten in de scholen en door opleidingsdocenten in deelstudie 2. Deze activiteiten worden samen met betrokkenen uit de scholen en docenten ontworpen passend bij de context. Middels monitoring van de activiteiten en focusgroep interviews wordt de overdraagbaarheid van de good practices geëvalueerd.  


 •   Partners
 •   Documenten
 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit

 • Gelijke Kansen Alliantie
 •   Over het project

  In dit project werken de onderwijscoöperatie van de Tilburgse schoolbesturen primair onderwijs ’T Primair’, de gemeente Tilburg en de Erasmus Universiteit van Rotterdam samen aan professionalisering vanuit het concept Transformatieve School, waarbij de focus ligt op de versterking van de individuele en collectieve self-efficacy van leerkrachten en professionals in de wijk. Het lectoraat onderzoekt de effecten die deze interventie heeft. 

  Onderdeel van:


 •   Contact

  Contact

  Sfeerafbeelding Fontys

  Marianne den Otter

  +31612782869
  m.denotter@fontys.nl

 • De kracht van moedertaal
 •   Over het project

  In schooljaar 21-22 is KC de Rijpelberg in Helmond gestart met een pilot waarbij het Pools als moedertaal wordt ingezet in pre-teaching. Het team krijgt gedurende de pilot extra professionalisering ten aanzien van NT2.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  Het onderzoek richt zich op het effect van de Poolse pre-teaching op de Sense of School Belonging van de Poolse leerlingen en op de leerresultaten van begrijpend lezen en woordenschat. Daarnaast worden succesfactoren voor de implementatie van pre-teaching in de moedertaal onderzocht met het oog op overdraagbaarheid naar andere scholen.


 •   Publicaties
 •   Contact

  Contact

  Sfeerafbeelding Fontys

  Anouk Middelkoop- van Erp

  (06) 20 67 26 21
  a.vanerp@fontys.nl
 • Diversiteit en inclusie in beeld: photovoice onderzoek
 •   Over het project

  Inclusief onderwijs bieden waarin iedere student of leerling zich optimaal kan ontwikkelen, is de uitdaging voor alle sectoren van het onderwijs, inclusief het hoger onderwijs. Er zijn verschillende photovoice studies gedaan, gericht
  op inzicht in factoren die de sense of belonging van studenten en medewerkers beïnvloeden, ofwel de mate waarin
  zij zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd en ondersteund voelen in de sociale omgeving van hun opleiding.

  Onderdeel van:  Wat houdt het project in?

  Uit de studies binnen de master Educational Needs en binnen Fontys Hogeschool als geheel, bleek dat er vijf hoofdthema’s zijn, die ertoe kunnen leiden dat studenten en medewerkers zich welkom, dan wel buitengesloten voelen: erkenning van diversiteit, afstemming op diversiteit, ervaren van verbinding (sociaal en in de fysieke ruimte), balans tussen kaders en ruimte, en communicatie en PR.De resultaten laten het belang zien van het hanteren van inclusieve taal, oog voor de fysieke omgeving en bovenal van erkenning van de ander in diens eigenheid, het actief op de ander willen afstemmen en open staan voor verbinding.

 •   Publicaties
 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

  Docent/ Onderzoeker

 • See Through
 •   Over het project

  In samenwerking met Fontys Pulsed en andere Fontys collega's en studenten is een belevingscircuit ontwikkeld: See Through. Door het doorlopen van dit belevingscircuit ervaren deelnemers op verschillende manieren wat het is om 'anders' te zijn.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  Het circuit is de start van een team-professionalisering van drie bijeenkomsten, waarin deelnemers iets gaan ontwikkelen voor hun eigen context middels de principes van design thinking. De doelen zijn bewustwording en kennis van de processen die spelen bij het afstemmen op diversiteit en het ontwikkelen van tools gericht op het professionele handelen van zichzelf en collega's. Het uiteindelijke doel is dat iedere student zich welkom en gewaardeerd voelt.


 •   Publicaties
 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  I.M. (Ilonka) van der Sommen MA

  Docent/ Onderzoeker

 • Het bestuur en de school als lerende organisatie
 •   Over het project

  Samen met het lectoraat ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ van Fontys Hogeschool Kind en Educatie worden er twee studies uitgevoerd naar de ontwikkeling van het bestuur en de school als lerende organisatie, in het po.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  Scholen die een lerende organisatie zijn kunnen flexibel omgaan met nieuwe ontwikkelingen en werken systematisch aan onderwijskwaliteit. De maatschappij verandert snel en dat zorgt ervoor dat ook de vragen die aan het onderwijs worden gesteld veranderen. Voor het oplossen van complexe vraagstukken, zoals kansenongelijkheid, milieuproblemen, armoede, laaggeletterdheid, polarisatie en depressies bij jongeren, wordt het onderwijs als onderdeel van de oplossing beschouwd. Deze snel veranderende vragen en (ICT) mogelijkheden doen een groot beroep op de flexibiliteit, adaptiviteit en wendbaarheid van scholen. Scholen die hierin succesvol zijn, worden ook wel lerende organisaties genoemd. In dit project ontwikkelen we, samen met besturen, tools voor het versterken van scholen als lerende organisatie.


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit

 • JEDi - Jeugd en Digitalisering
 •   Over het project

  Begrip van mechanismen in het digitale mediagebruik door kinderen en jongeren en de invloed daarvan op hun ontwikkeling, helpt hen en belangrijke personen in hun omgeving om ongelijkheid te verminderen op basis van op feiten gebaseerde informatie. Een beter begrip van deze factoren is in het bijzonder belangrijk gedurende transitieperioden (start basisschool en onderbouw middelbare school). Gedurende deze perioden kunnen afwijkingen in de ontwikkeling een sterke invloed hebben op de kansen van kinderen en jeugd.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  In dit project werkt het lectoraat in een groot consortium van universiteit, hogescholen en praktijkpartners, onder leiding van de Universiteit Utrecht, samen. Het doel is om wetenschappers, ouders, professionals en kinderen/jeugd duidelijk te maken welke mechanismen invloed hebben op de relatie van digitale mediagebruik, ontwikkeling en kansen. Daarnaast willen we vaardigheden en gereedschappen ontwikkelen die een positieve impact van digitale mediagebruik, ontwikkeling en kansengelijkheid ondersteunen.


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit

 • Landelijk Expertisecentrum PO-VO
 •   Over het project

  Kennisdeling en kennisontwikkeling vormt het hart van het Landelijk Expertisecentrum PO-VO (LEPOVO). Het gezamenlijk optrekken van werkveld, opleiding en wetenschap rondom het volgen en stimuleren van een doorgaande ontwikkeling met gelijke kansen voor acht- tot veertienjarigen. Samen wordt verkend wat dat betekent voor zowel de beroeps- als opleidingspraktijk. Met betrokken partijen halen wij relevante onderwerpen en thema’s voor kennisdeling en kennisontwikkeling op. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de verdere verbetering van het (opleidings)onderwijs voor acht- tot veertienjarigen.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  Linda van den Bergh is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Anders sturen op kansengelijkheid. Samen met leraren, opleiders en onderzoekers brengen we kennis, goede praktijkvoorbeelden en vragen voor onderzoek samen. Er zijn al verschillende voorbeelden van brede brugklassen en pilots voor 10-14 onderwijs. Welke kennis en inzichten leveren deze voorbeelden en pilots op? Wat betekent een latere selectie voor de kansen en ontwikkeling van verschillende groepen leerlingen, bijvoorbeeld voor laag- en hoogpresterende leerlingen? Wat zijn effectieve manieren om te differentiëren in een brede brugklas, niet alleen met het ook op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor hun sociale en persoonsontwikkeling? Wat vraagt het van onderwijsprofessionals en leidinggevenden om de overgang van po naar vo soepel en kansrijk te laten plaatsvinden? Dit zijn voorbeelden van vragen die binnen LEPOVO centraal staan.


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit

 • POINT-Plus
 •   Over het project

  De afgelopen jaren is er bij Fontys een succesvolle projectaanpak ontwikkeld voor onderwijsverbetering voor hoogbegaafde leerlingen. Deze aanpak heeft de vorm van onderwijsonderzoekswerkplaatsen, genaamd POINT. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent’. Binnen de POINT-werkplaatsen werken leerkrachten, studenten, lerarenopleiders en wetenschappers samen om middels onderzoek het onderwijs te verbeteren. Deze aanpak blijkt succesvol en heeft reeds meerdere (inter)nationale prijzen gewonnen.

  Onderdeel van:

  Wat houdt het project in?

  In september 2024 gaan we starten met een POINT Plus onderwijsonderzoekswerkplaats gericht op kansengelijkheid in de overgang PO-VO. De werkzame elementen uit de POINT-aanpak vormen het uitgangspunt. Met PO en VO scholen in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch gaan we ons middels ontwerpgericht onderzoek richten op het ontwikkelen van inzichten en tools voor kansengelijkheid in de overgang van PO naar VO, met specifieke aandacht voor kansarme hoogbegaafde leerlingen. In studiejaar ’23-’24 wordt POINT Plus voorbereid door het betrekken van scholen, organiseren van activiteiten en vooronderzoek naar het herkennen van cognitief talent en het werken met rolmodellen en mentoren.


 •   Contact

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. L. (Linda) van den Bergh

  Lector Waarderen van diversiteit