Sprint naar content
Project

Sense-garden

Sense-Garden is een AAL-project waarin een ervaringstuin is ontwikkeld. Sense-Garden maakt gebruik van een multi-sensorische omgeving, met digitale technologieën om een zo complete mogelijke onderdompeling in de omgeving en de beleving te creëren. Door te horen, zien, ruiken, proeven en aanraken, worden emoties opgeroepen. Middels een combinatie van geprojecteerde films en omringende muziek en geuren kunnen diverse activiteiten ontplooid worden. Alles zo veel mogelijk aansluitend bij het unieke levensverhaal van ieder individu. Het doel van Sense-Garden is om de persoon met dementie, zowel psychisch als mentaal te activeren. Ervaringen kunnen effect hebben op het stimuleren van de identiteit, van de persoon met dementie en helpen bij het herstellen van de eigenwaarde.

Doel

De implementatie van Sense-Garden heeft als hoofddoel het vergroten van het aantal geluksmomenten voor iedereen. Doelgroepen hierbij zijn bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Onderzocht zal worden welke meerwaarde kan worden aangetoond, t.a.v. kwaliteit van leven (door verwachte rust/stressvermindering) en sociale interactie. T.a.v. zorgprofessionals is het doel om aan te tonen welke meerwaarde Sense-Garden heeft als het gaat om werkplezier en de kwaliteit van zorg. Het doel is om bij te dragen aan contactmomenten tussen zorgprofessional en bewoner en om kennis van de achtergrond van individuele bewoners te vergroten, waardoor eigenheid van cliënten zoveel als mogelijk behouden blijft (passend bij de ambitie om persoonsgerichte zorg te bieden). Daarnaast is het doel om aan te tonen welke meerwaarde Sense-Garden heeft t.a.v. de interactie tussen mantelzorgers en hun naasten.


Resultaten

Eerdere ervaringen hebben aangetoond dat het cognitieve vermogen, emotie en betrokkenheid een positieve ontwikkeling laat zien, terwijl depressie en ziekteverschijnselen afnemen, over een periode van 12 weken, bij mensen met matige tot vergevorderde stadia van dementie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat Sense-Garden eveneens een bijdrage levert ten aanzien van openheid, leren en verbinding. Sense-Garden brengt mensen meer in contact met elkaar. Zorgprofessionals krijgen de kans om de persoon achter de ziekte dementie beter te leren kennen. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Door vermindering van onrust en agitatie onder bewoners, kan ook andere zorg geleverd worden. Daarnaast kunnen mantelzorgers of familieleden een bewoner meenemen in Sense-Garden, waardoor de professionele zorg ontlast wordt en de band met de persoon met dementie weer versterkt wordt. Er worden weer andere gesprekken aangegaan, door Sense-Garden.


Aanpak

De eindgebruikers bij Oktober zijn op de eerste plaats de bewoners met dementie en hun mantelzorgers. Ook zorgprofessionals worden intensief betrokken. Hierbij is voldoende ondersteuning vanuit het innovatieteam van Oktober, samen met de afdeling Welzijn. Het onderzoek naar de toegevoegde waarde van Sense-Garden en de evaluatie van de implementatie zal geleid worden door onderzoekers van Fontys Hogescholen. De businesscase zal door SMITH Advies & Consultancy en Oktober worden opgesteld. SMITH Advies & Consultancy zal ondersteuning bieden in het implementatietraject.

Partners

Zorg in Oktober , Smith Advies & Consultancy
Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Dr. Ir. A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker