Sprint naar content
Project

RigS: Een Robot is geen Superverspreider

Het doel van dit project is onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een digitale coachee specifiek voor het trainen van coachingsvaardigheden, zoals bijvoorbeeld de mate van empathie, autoriteit, focus op doelen tijdens gesprek, gebruik van concrete gesprekstechnieken, enz. 

Doel van het project

In dit project is gekeken of en hoe er een low budget mobiele robot ontwikkeld kon worden die taken van mensen in de horeca kan overnemen, bijvoorbeeld het rondbrengen van bestellingen/maaltijden. Het eerste doel van dit project was de ontwikkeling van een bruikbare set ontwerprichtlijnen voor een low-cost laagdrempelige serveerrobot. Er zijn ontwerprichtlijnen opgesteld waaraan een dergelijke robot moet voldoen om in veelvoorkomende situaties in dehoreca veilig, bruikbaar en gebruikersvriendelijk te zijn.De ontwerprichtlijnen hebben dan ook betrekking op technische, juridische en mens-robot interactie aspecten.

Het tweede doel van het project, het valideren van de ontwerprichtlijnen en tonen middels een demonstrator, is niet volledig behaald. De uiteindelijk interactie met de omgeving en de gebruikers is nog niet getest. Het tweede deel van de oorspronkelijke hoofdvraag “Wat zijn minimale eisen die gesteld moeten worden aan een AGV en aanpassingen in de omgeving die grotendeels autonoom in low-tech omgevingen bestellingen kan afleveren op een manier die voor mensen (sociaal) acceptabel is?” is dus nog niet afdoende beantwoord.

Om in het veld te kunnen testen (op met name gedragsaspecten) met een horeca-robot is gezocht naar commercieel verkrijgbare oplossingen. Fontys ICT heeft inmiddels een specifieke serveerrobot aangekocht, de Bates (Bellabot). De Bates voldoet aan een aantal basisontwerpprincipes die ook opgehaald zijn in het onderzoek van Peetoom en de onderzoeksliteratuur. Deze robot heeft een zichtbare voorkant vanwege het display. Ook heeft de deze robot mogelijkheden om gebruik te maken van licht en geluid en heeft toegankelijke compartimenten.

De manier waarop “sociaal gedrag” gerealiseerd kan worden, zal in een vervolgproject worden verkend. In dit vervolgproject staat de vraag centraal op welke manier de sociale interactie en communicatie van de Bates vorm en inhoud kan krijgen, opdat de gebruikers (medewerkers en gasten) een positieve user experience hebben.

Looptijd

2020 - 2022

Projectresultaten

Student van Fontys Engineering hebben een werkend prototype voor de serveerrobot gebouwd. Vervolgens zijn studenten ICT aan de slag gegaan om de robot tot een werkend (mechanisch) geheel te maken en om de basis werkend te krijgen. Studenten software engineering ontwikkelen van apps voor de aansturing van de robot en het plaatsen van bestellingen. Verder is een marktonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Swinkels/Bavaria. Ook is er door de Juridische hogeschool een artikel over de aansprakelijkheidsaspecten gepubliceerd in het tijdschrift Computerrecht. Aan een tijdschriftartikel over de privacy aspecten wordt nog gewerkt.

In de afstudeeropdracht van Willard Peetoom (opleiding Toegepaste Psychologie) is onderzocht wat de behoeften zijn van medewerkers en gasten wat betreft het gedrag en kenmerken van de robot. Hierbij ging het specifiek om uiterlijk en gedrag van de robot zodat ontwerprichtlijnen opgesteld kunnen worden om te zorgen voor een positieve gebruikerservaring en optimale interactie tussen gebruiker en robot. Op basis van de onderzoeksliteratuur, eerder onderzoek en het onderzoek van Peetoom is een overzicht gemaakt van ontwerprichtlijnen die het gedrag en de interactie met de robot betreffen, zoals de voorspelbaarheid van de beweging en het pad, snelheid, stopafstand en vooral ook het sociale gedrag van de robot.

Studenten van de ICT opleiding hebben daarnaast een verkenning gedaan van de “user journey” voor de horeca medewerkers (en gasten). Hierin is zichtbaar gemaakt op welke momenten en locaties interactie plaatsvindt of gewenst is. Deze journey kan als uitgangspunt genomen worden om belangrijke momenten en plaatsen voor sociale interactie te bepalen.


Contact

Foto van persoon

M.W. (Marijke) Bergman

Docentonderzoeker