Sprint naar content
Project

De invloed van de burger op de textielindustrie

De organisatie van de industrie wordt veelal bepaald door bedrijven en overheid. De invloed van de burger is minimaal. Wil de burger meer invloed op aspecten als milieu, hergebruik, werkgelegenheid en werkomstandigheden? En hoe denken bedrijfsleven en overheid hierover? Inzicht hierin kan handvatten bieden voor de toekomst van de textielindustrie en andere sectoren. 

Wat houdt het project in?

Inclusiviteit als aanjager voor circulariteit 

Nadat de Tilburgse textielindustrie vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw grotendeels verdween door onder meer de concurrentie uit lage-loon landen, zien we de laatste jaren een opleving van bedrijven die meer circulair en lokaal gaan produceren. Met het onderzoek naar de invloed van burgers op de textielindustrie wordt onderzocht of via meer inclusieve besluitvorming een bijdrage geleverd kan worden aan deze circulaire transitie.  

Met inclusiviteit doelen we hier op het betrekken van stakeholders. Als we echt inclusief willen zijn, dan betekent dit ook dat we de economie en dus het bedrijfsleven en de industrie met alle stakeholders - dus ook burgers, onderwijs en belanghebbende andere organisaties - gaan vormgeven. Op die manier gaan we de economie als samenleving vormgeven, waardoor deze als het ware op kan gaan in de samenleving en we uiteindelijk zullen kunnen spreken van een circulaire en inclusieve samenleving. 

Resultaat eerste fase: meer invloed gewenst

Uit de eerste exploratieve fase van het onderzoek blijkt dat meer invloed van burgers gewenst is op aspecten als hergebruik, milieu en werkomstandigheden bij de organisatie van de lokale textielindustrie. Burgers en professionals verbonden aan de textielindustrie, zitten hierbij op één lijn; beide willen meer invloed van de burger. De motivatie om meer invloed te willen zit hem vooral in de wens om de industrie te verduurzamen en op die manier toekomstbestendig te maken. Hoe deze invloed het beste vormgegeven kan worden, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken.


Multi-disciplinaire samenwerking

De eerste fase van het onderzoek, waarbij vooral werd gekeken óf meer invloed gewenst is, werd uitgevoerd onder regie van het Lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Sociale Studies in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Value creation for society’ van Fontys Marketing en Communicatie. Hierbij werd nauw samengewerkt met Midpoint Brabant, het economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant. In een volgende fase zal vooral ingegaan worden op hóe die invloed vormgegeven kan worden. Het idee is om dit vorm te geven door middel van kleinschalige projecten, waarbij ook studenten een belangrijke rol spelen. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Textile Living Labs; labs waar bedrijfsleven, studenten en andere stakeholders samen aan vraagstukken werken. Ook Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar toepassingen bedacht worden voor het regionale woloverschot wil graag op deze manier zijn bijdrage leveren aan het project.

Sfeerafbeelding Fontys


Partners


Kwaliteit boven kwantiteit: samen op weg naar een duurzame textielindustrie, 25 september 2023

Inclusieve waardencreatie:invloed van burgers op de textielindustrie, 16 mei 2023


Contact

saskia van overbeek

drs. S. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker Marketing en Communicatie Tilburg/Sociale studies

Heike Leene

H. (Heike) Leene-Pohlscheidt MEd.

Docentonderzoeker Marketing en Communicatie Tilburg