Sprint naar content
Project

Daar Brandt Nog Licht

De energietransitie is een zeer urgente en grote maatschappelijke, technische en economische uitdaging: er is sprake van een aanhoudend personeelstekort en bovendien is de sector onderhevig aan razendsnelle ontwikkelingen op het vlak van economie, technologie en maatschappij. Om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs (2015) en het Nederlandse klimaatakkoord te behalen, zijn flinke maatregelen nodig, met name op het vlak van energietransitie.

Wat houdt het project in?

De arbeidsmarkt voor beroepen rondom de energietransitie zowel landelijk als in Noord-Brabant is zeer krap. Er is sprake van grote kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt. Deze spanning geldt voor alle beroepsgroepen in de klimaat-sectoren (elektriciteit, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, industrie). Naar schatting zijn er in Noord-Brabant op mbo-niveau tot 2030 tien- tot vijftienduizend extra mensen nodig. Mede door de urgentie en de doelstellingen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord, is de arbeidsmarkt voor beroepen rondom de energietransitie nog krapper dan in
andere sectoren. Doelstellingen worden niet gehaald wanneer de tekorten blijven bestaan. Om de problemen op de arbeidsmarkt rondom de
energietransitie aan te pakken, is constructieve samenwerking en kennisdeling nodig over de Noord-Brabantse regio’s (West Brabant, Hart van Brabant, Noord-Oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven) heen.

Projectdoelstelling

 In dit RIF-project bundelen onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers binnen de gehele provincie hun krachten om in
nauwe, Brabant-brede samenwerking meer en beter gekwalificeerde mensen op te leiden voor de energietransitie. Daarnaast zetten zij zich gezamenlijk in voor permanente technologische innovatie en systeemdoorbraken binnen het onderwijs en bedrijfsleven in de regio. De uitgangspunten voor samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen zijn:

  • Door intensiever samen te werken bij de ontwikkeling, uitvoering en organisatie wordt door de partners sneller onderwijs ontwikkeld en sneller ingespeeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  • De partners hebben gezamenlijk een groot netwerk en daarmee een groot bereik in de provincie
  • De partners hebben elk hun eigen expertise. Door samen te werken wordt sneller kennis gedeeld en gebruik worden gemaakt van elkaars expertise
  • Door samen te werken kan naar grote bedrijven in de provincie of landelijk eenduidig worden gecommuniceerd

Periode

De looptijd van dit project is van 24 janauri 2024 t/m 31 juli 2027. 

Resultaat

 De ambitie om gezamenlijk te werken aan beter onderwijs voor de energietransitie past binnen de kernambitie van het samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant, waar de 5 vijf deelnemende mbo-instellingen onderdeel van zijn:

Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs, gericht op de Beroepen van morgen.


Om deze kernambitie te realiseren wil Kennispact MBO Brabant naast het ontwikkelen van nieuwe opleidingen de volgende ambities waarmaken:

  1. In elke arbeidsmarktregio een sluitend opleidingsaanbod op maat realiseren voor de initiële opleidingen en voor de zittende werknemers (leven lang leren/ontwikkelen).
  2. Samen met gemeenten, UWV, Leerwerkloketten en andere relevante partijen in de regio een educatie-aanbod ontwikkelen voor mensen in de WW en WWB met het oog op maatschappelijke en arbeidsparticipatie. De scholen dragen zorg voor een zwaluwstaartverbinding met beroepsopleidingen. De scholen zijn ook bereid het voortouw te nemen bij de opzet en inrichting van deze regionale arrangementen die zijn afgestemd op de behoeften van de regio

Partners

Logo ROC TIlburg
Logo Curio
Logo Koning Willem I

Logo ROC Ter Aa

Logo Summa college

Logo Yuverta

Logo Avans


Contact

Foto van persoon

dr. J.H. (Jos) Pieterse

Docent-onderzoeker