Sprint naar content

Advanced Nursing Practice

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Duaal
Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wil jij hoogwaardige, geïntegreerde medische én verpleegkundige zorg leveren waarin direct patiëntencontact belangrijk is? Werk je minimaal 2 jaar als hbo-verpleegkundige en zoek je een nieuwe uitdaging? Ga dan voor de master Advanced Nursing Practice. Als zelfstandig behandelaar en regiebehandelaar integreer je verpleegkundige én medische zorg, en draag je als vakinhoudelijk leider bij aan zorginnovatie en deskundigheidsbevordering.

Over de opleiding

Er komt een grote zorgvraag op ons af, er moet meer zorg worden geleverd met minder mensen. Taakherschikking tussen arts en verpleegkundig specialist kan onderdeel zijn van het antwoord op deze complexe vraag. Belangrijk is om zorgtaken goed te verdelen, de juiste zorgverlener op de juiste plaats en gezamenlijk passende zorg te verlenen. Een uitdaging die bij het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist past. De tweejarige duale opleiding, waarin je leren en werken combineert, leidt op tot de graad Master of Science. Bij Fontys word je opgeleid voor het specialisme VS AGZ. Verpleegkundig specialisten in de AGZ werken vooral:

 • in ziekenhuizen
 • bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten
 • in de ouderenzorg
 • bij de GGD, ambulancezorg, Arbo en wijkzorg


De vraag naar verpleegkundig specialisten neemt toe in Nederland en is groter dan het aanbod.


Waarom de opleiding Advanced Nursing Practice?

 • Een brede kennisbasis wordt aangeboden in een diversiteit aan didactische werkvormen
 • Kennisonderwijs en begeleiding praktijkleren door ervaren beroepsprofessionals
 • Integratie binnen- en buitenschools onderwijs
 

Wat ga je leren?

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) werk je in de beroepspraktijk en volg je onderwijs op school. In de praktijk pas je deze opgedane kennis kritisch toe en vergroot je je kennis. Je ontwikkelt klinische-, research- en leiderschapsvaardigheden. Je ontvangt supervisie en feedback op je handelen. En je slaat de brug tussen care en cure: tussen het verpleegkundig en het medisch zorgdomein. Je kruipt als het ware in een 'nieuwe jas'.

 • Het leren is gericht op alle rollen van de T-shaped professional
 • In de beroepspraktijk heb je een verpleegkundig specialist als praktijkopleider en een medisch specialist als leermeester
 • Je praktijkontwikkeling maak je zichtbaar in een digitaal portfolio
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

De opleiding, kort in beeld

 

De opleiding in het kort

Hoe je week eruit ziet? Je hebt een arbeidscontract voor minimaal 32 uur per week in de functie van vios (verpleegkundige in opleiding tot specialist). Hierbinnen vallen de contacturen van het praktijkonderwijs en de wekelijkse schooldag. Buiten de vakanties om ga je wekelijks één dag naar school. Het eerste jaar is dat op woensdag en het tweede jaar op dinsdag. Voor zelfstudie moet je ongeveer 12 uur per week rekenen in eigen tijd. De master Advanced Nursing Practice is een pittige opleiding van 24 maanden waarin je een grote persoonlijke groei doormaakt. In de praktijk wordt je ondersteund door de zogeheten opleidingsgroep. Deze bestaat uit tenminste jouw praktijkopleider (VS) en één medisch opleider. De opleidingsgroep kan meerdere personen bevatten die een rol spelen in jouw leerproces. Dit hangt af van het expertisegebied waarin je wordt opgeleid en de beschikbaarheid van meerdere VS en artsen op de werkvloer. Vanuit school krijg je een docent als studiecoach die met jou en een vast groepje medestudenten intervisie begeleidt aan de hand van persoonlijke casuïstiek.

 
 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor Verpleegkunde*, bent BIG-geregistreerd en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige. Relevant wil zeggen in het expertisegebied waarin je wordt opgeleid. Start je in een nieuw expertisegebied, dan geven we je het dringende advies om enkele maanden tot een half jaar voor te werken in de zorgcontext waarin je opgeleid gaat worden.  
 • Je hebt een dienstverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding (24 maanden), bij een instelling voor individuele gezondheidszorg. Binnen dit dienstverband valt zowel het binnenschools leren als het praktijkleren. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar, maar betekent automatisch verlenging van de opleiding.
 • Je praktijkinstelling staat garant voor een passende praktijkleerplaats, door te voldoen aan de eisen uit het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (2020) en de daarvan afgeleide RSV beleidsregels voor erkenning van de praktijkinstelling en erkenning van de praktijkopleider (VS).
 • Jij, de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), de praktijkinstelling en de opleiding sluiten een driepartijenovereenkomst af. 
 • Soms is een vierpartijenovereenkomst noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer een substantieel deel van het praktijkleren plaatsvindt in een andere praktijkinstelling. In ieder geval geldt dit voor vios die opgeleid worden voor huisartsenposten, ambulancedienst, wijkzorg, GGD etc. 

* Toelaatbaar / niet toelaatbaar

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een inservice opleiding, in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde, zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een inservice opleiding zijn toelaatbaar na een positieve beoordeling door een erkend assessmentbureau. Fontys werkt met bureau Lancae en bureau Maas.
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een opleiding mbo-Verpleegkunde, in combinatie met een bachelor in een andere studierichting dan verpleegkunde, zijn toelaatbaar. 
 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met uitsluitend een opleiding mbo-Verpleegkunde zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd (zoals CZO-opleidingen). Deze opleidingen dragen bij aan verdieping van vakinhoudelijke expertise, maar leiden niet tot wijziging van het opleidingsniveau van de initieel gevolgde beroepsopleiding. 


Aanbevelingen ten aanzien van startbekwaamheid 

De opleiding kent een hoge studiebelasting. Voor de start van de opleiding adviseren wij expliciet aandacht te besteden aan: 

 • Beheersing van de Engelse taal, met name lezen en bestuderen van (vak)literatuur 
 • Gedegen kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam op hbo-niveau
 • Basiskennis Verpleegkundige Diagnostiek op hbo-niveau
 • basiskennis Evidence Based Practice op hbo-niveau
 • Rekenen op hbo-niveau
 

Placeholder for Fontys video
Mijn tip: zorg voor een goede planning en voldoende tijd voor ontspanning!’
Charlotte koos voor de huisartsenvariant van de masteropleiding omdat zij meer medische verdieping in de volledige breedte zocht. Als verpleegkundig specialist in opleiding werkt ze in een huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost Oost-Brabant.

 

Opbouw

Je wordt in twee jaar (24 maanden) opgeleid tot verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg. Je richt je daarbij op zorg die bijdraagt aan de gezondheid en het functioneren, maar ook op de kwaliteit van leven en de waardigheid van de zorgvrager. Bij Fontys worden (met ingang van cohort 2023) een aantal weken per onderwijsperiode, de klinische lessen onderverdeeld in drie aandachtsgebieden namelijk; eerstelijnszorg, ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Hiermee kan Fontys MANP met onderwijscasuïstiek goed aansluiten bij de diverse praktijkcontexten van studenten.

Het onderwijsprogramma binnenschools kent vier leerlijnen: 

 • Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en behandeling van medische en verpleegkundige problematiek naast het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Klinisch redeneren en juiste gegevensverzameling zijn belangrijk. Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
 • Kennisontwikkeling en onderzoek: toepassen van wetenschappelijke kennis in Evidence Based Practice en het ontwerpen en uitvoeren van een eigen onderzoek.
 • Vakinhoudelijk leiderschap: ontwikkeling van professionele effectiviteit en identiteit, en het oppakken van niet-hiërarchisch, klinisch leiderschap.
 • Praktijkleren: in de praktijk komt het diagnostisch en therapeutisch handelen, persoonsgericht en onderbouwd, tot ontwikkeling. Er is voldoende tijd om stage te lopen, vaardigheden te oefenen, feedback te krijgen en bewijsmateriaal te verzamelen voor je praktijkportfolio.


Portfolio opbouwen 

Je wordt binnenschools breed generiek opgeleid tot VS AGZ. De opgedane kennis integreer je in je eigen praktijk, in de behandeling van jouw patiëntencategorie(en) en je breidt die kennis context specifiek verder uit. Dat wordt jouw persoonlijk expertisegebied. Om je ontwikkeling binnen het praktijkleren te volgen, werk je met een elektronisch portfoliosysteem. Hierin verzamel je bewijs en informatie over je handelen in de praktijk. Denk hierbij aan leerdoelen, praktijkbeoordelingen, gespreksverslagen, feedback op korte praktijkbeoordelingen of uitwerking van casussen. Maar ook verslaglegging, diagnostiek en opgestelde behandelplannen. Of een verbeterproject, vormen van deskundigheidsbevordering of samenwerken en leiderschap.

Verplichte stages tijdens de opleiding 

Werk je in een werkveld waarbinnen niet het gehele spectrum van het medisch handelen aan bod komt van anamnese, diagnostiek, beleid en behandeling, opvolging van de behandeling, evaluatie van het beleid en/of de behandeling? Dan zijn stages elders verplicht, bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk of op een SEH. Dit geldt bijvoorbeeld voor vios die opgeleid worden bij een ambulancedienst, GGD, ARBO of wijkzorg. Indien geen arts als opleider aanwezig is binnen jouw praktijkinstelling, zal in plaats van een driepartijenovereenkomst een vierpartijenovereenkomst met een stageverlenende instelling noodzakelijk zijn. Indien er geen ervaren VS als praktijkopleider aanwezig is binnen jouw praktijkinstelling, zijn verplichte stages bij een externe VS noodzakelijk. Fontys heeft, in geval van ontbreken van arts of VS als praktijkopleiders op de werkplek, een richtlijn. Een en ander zal voorafgaand aan de opleiding worden beschreven door de praktijkinstelling in het Instelling Praktijk Opleidingsplan (IPOP). Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek met kandidaat, praktijkopleiders, manager en hoofdopleider of docent van Fontys, voorafgaand aan de opleiding.

Met je afstudeerproject in het tweede jaar laat je zien dat je een praktijkgericht onderzoek in het eigen praktijkveld kunt ontwerpen en uitvoeren, en de resultaten en aanbevelingen mondeling en schriftelijk kunt presenteren. Je krijgt begeleiding van een (minimaal) masteropgeleide docent die ervaring heeft met het begeleiden van onderzoeksprojecten. Het afstudeerproject mondt uit in het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Hierin laat je jouw bekwaamheid zien om nieuwe kennis te delen via publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften. Na het afstuderen registreer je jezelf als verpleegkundig specialist in het BIG-register.

In het tweede jaar van de opleiding ga je een week naar het buitenland, waar je de ontwikkelingen van het beroep van VS in een internationaal perspectief zet. Een hele ervaring is het een-op-een meelopen (jobshadowing) met verpleegkundig specialisten (nurse practitioners) daar. Ook lezingen en field trips behoren tot het programma. Gekeken wordt o.a. naar de mate van taakherschikking, gezondheidszorgbeleid en -systemen, wetgeving en professionele en maatschappelijke profilering van de VS/NP. De afgelopen jaren zijn bezoeken gebracht aan San Francisco, Toronto, Chicago en Iowa. Ook praktijkopleiders zijn welkom om mee te gaan. Aan deze week zijn kosten verbonden die doorgaans door de praktijkinstelling worden vergoed vanuit de subsidiegelden. Zie: Wat kost de master ANP?

De studieweek is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma en verschaft je een essentieel studiepunt.

 
 

Agenda

Online voorlichting
21, 22, 23 nov 2023

Meer weten over de opleiding Master Advanced Nursing Practice

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan! Je kunt een e-mail sturen naar het studentinformatiepunt fhmg-onderwijsenonderzoek@fontys.nl. Zij nemen dan contact met je op. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (duale) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:


 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding


Tijdens de duale masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) ben je in dienst bij een praktijkinstelling. We verwachten dat de instelling de volledige studiekosten op zich neemt. Hieronder staat informatie over de verschillende studiekosten, mar ook over de subsidies die de praktijkinstelling ontvangt.

Collegegeld

In het hoger onderwijs moet jaarlijks collegegeld betaald worden voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren, afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Registratiekosten opleidingsregister

De ANP leidt op tot de graad Master of Science. Het getuigschrift geeft na registratie in het BIG-register (artikel 14 specialisten) recht op de wettelijke beschermde titel 'verpleegkundig specialist' (VS). Tijdens de opleiding is registratie in het opleidingsregister 'verpleegkundige in opleiding tot specialist' (vios) verplicht. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beheert het register. Aan registratie zijn kosten verbonden voor:

 • De registratie en erkenning van praktijkinstelling en praktijkopleider
 • De inschrijving van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) in het opleidingsregister
 • De praktijkvisitaties die steekproefsgewijs worden uitgevoerd in praktijkinstellingen, in het licht van bewaking van de kwaliteit van het opleiden in de praktijkinstelling


Boeken en reiskosten

Aanvullende kosten zijn: verplichte en aanbevolen literatuur, en de reiskosten van en naar de leslocatie (Tilburg-Stappegoor). 

Subsidie

De opleiding is een bekostigde master (OCW). De opleidingsplaatsen worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd om praktijkinstellingen in het opleiden te ondersteunen en de implementatie van de beroepsgroep te stimuleren. NB: Deze regelingen zijn niet geldig als je al eerder een bekostigde master hebt gevolgd in het zorgdomein in Nederland. Daarnaast is er voor de huisartsenzorg nog een extra subsidiering mogelijk. Meer informatie daarover vind je op de website van de KOH. Vraag als praktijkinstelling zo vroeg mogelijk een opleidingsplaats aan wanneer overwogen wordt om op te gaan leiden. Dit i.v.m. het vrijhouden van voldoende plaatsen voor huisartsen die deze subsidie ontvangen.

Kostenindicatie totale opleiding

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Kosten voor opleidingsperiode van twee jaar:


Tegemoetkoming in kosten vanuit de overheid

 • OCW-opleidingsgelden (praktijkopleiders uren) = € 6.500,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden van € 270,- euro/mnd.)
 • VWS-subsidie (tegemoetkoming loonderving) = € 47.136,- (uitkering in termijnen gedurende 24 maanden van € 1.964,- * euro/mnd. * M.i.v. 1-9-2023 opgehoogd van € 1.875,- naar € 1.964,-)

 • Als je een praktijkinstelling hebt gevonden waarmee jij een arbeidsovereenkomst aangaat en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, meld je je aan via Studielink. Voorwaarde is dat de betreffende praktijkinstelling al een aanvraag voor een opleidingsplaats heeft gedaan.
 • Je meldt je aan bij één hogeschool. Vanuit het grote belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alle beschikbare opleidingsplaatsen te benutten, hebben de ANP-opleidingen hier onderling afstemming over.

 

 

Voor de praktijkinstelling

Ik wil een verpleegkundige opleiden tot 'verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg' (VS AGZ).
Als praktijkinstelling voor individuele gezondheidszorg wil je een verpleegkundige opleiden tot verpleegkundig specialist (VS). Fontys leidt alleen VS AGZ op. Hierbij de link naar het aanvraagformulier.

Voor de wettelijke erkenning van een VS wordt het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde toegepast door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) Dit besluit beperkt zich niet tot de VS, maar stelt vanzelfsprekend ook eisen aan opleiders, opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen. De kwaliteit van de professional wordt immers in aanzienlijke mate bepaald door de kwaliteit van de opleiding. Toepassen van het besluit houdt onder meer in dat moet worden onderzocht of aan de geformuleerde eisen wordt voldaan. Daarom vinden er sinds 2014 visitaties plaats van praktijkinstellingen die door de RSV (voorwaardelijk) zijn erkend als praktijkopleidingsplaats.

Een instelling moet voldoen aan de volgende (rand)voorwaarden:

 • De praktijkinstelling is erkend voor het opleiden van vios door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) of vraagt erkenning aan vóór de start van de opleiding. Zie de beleidsregel Erkenning Praktijkinstelling.
 • De praktijkinstelling heeft een functieprofiel voor 'verpleegkundig specialist' met een duidelijk takenpakket en kan daarnaar verwijzen.
 • Er zijn een verpleegkundig specialist als praktijkopleider en een medisch specialist als medisch leermeester beschikbaar.
 • De praktijkinstelling ziet toe op het inzetten van een erkende praktijkopleider en opleidingsgroep, die voldoen aan het Profiel praktijkopleider en opleidingsgroep Verpleegkundig Specialist. De praktijkopleider (VS) is primus inter pares van de opleidingsgroep.
 • Tenminste één van de praktijkopleiders heeft in de laatste vijf jaar een didactische training gevolgd of is bereid deze te gaan volgen. Fontys biedt deze tweedaagse, geaccrediteerde cursus Didactische Basisvaardigheden gratis aan.
 • Praktijkopleiders volgen tijdens de opleiding de geaccrediteerde praktijkopleiders-bijeenkomsten.
 • De praktijkinstelling faciliteert de begeleidingstijd die praktijkopleiders nodig hebben voor supervisie, leer- en beoordelingsgesprekken en praktijkopleidersavonden. Ook committeert ze zich aan de afspraken zoals vastgelegd in de duale overeenkomst die gesloten wordt met de praktijkinstelling(en), vios en opleidingsinstelling. Dit kan gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst.
 • Als geen verpleegkundig specialist en/of medisch specialist beschikbaar is op de werkvloer binnen de praktijkinstelling, worden afspraken gemaakt over begeleiding van de vios in stageverlenende praktijkinstelling(en) conform de richtlijn. Er wordt dan een vierpartijenovereenkomst afgesloten. Dit geldt in elk geval voor vios die opgeleid woden voor huisartsenposten, ambulance, GGD, ARBO, wijkzorg etc. zoals beschreven in eerder genoemde richtlijn.
 • Inzake stagevergoedingen heeft Fontys geen bemiddelende rol.

Toekenning opleidingsplaats
De opleidingsplaatsen zijn beperkt en worden landelijk verdeeld over tien MANP opleidingen. Bij Fontys zal het definitieve aantal voor september 2024 wederom 46 zijn. Het kabinet heeft besloten in 2025 en 2026 de opleidingsplaatsen uit te breiden. Lees hierover het artikel. Het exacte aantal dat Fontys in 2025 en 2026 toebedeeld krijgt, is nog niet bekend.

Indien een praktijkinstelling volgens bovenstaande link één of meerdere opleidingsplaats(en) heeft aangevraagd, treedt de volgende procedure in werking. In november 2023 worden 46 opleidingsplaatsen voor 2024 in volgorde van aanmelding toegekend aan praktijkinstellingen. Fontys onderscheidt in klinisch onderwijs drie aandachtsgebieden te weten: eerstelijnszorg, langdurige zorg en specialistische zorg. Gestreefd wordt naar drie lesgroepen van vergelijkbare grootte. Overige aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst en praktijkinstellingen krijgen hiervan bericht.

Binnen drie maanden na toekenning dient een praktijkinstelling de naam van een geschikte kandidaat aan te leveren via een email aan de studentenadministratie: fhmg-studentenadministratie@fontys.nl . Daarnaast meldt betreffende kandidaat zich via Studielink aan bij de Hogeschool. Het recht op plaatsing vervalt wanneer niet binnen drie maanden een geschikte kandidaat is aangemeld en deze zal worden aangeboden op de volgende plek op de wachtlijst.

Procedure tot definitieve plaatsing
Nadat de kandidaat zich heeft aangemeld in Studielink vraagt de studentenadministratie gegevens op ten behoeve van de check op toelaatbaarheid. Van praktijkinstelling wordt gevraagd een IPOP (Instellings Praktijk OpleidingsPlan) aan te leveren om aan te tonen dat deze aan de erkenningseisen van de RSV voldoet.

Het IPOP beschrijft de visie van de instelling op de functie van VS en het opleidingsbeleid voor opleiden vios. Het is gepersonaliseerd naar de betreffende praktijkleerplaats van de individuele vios en diens opleidingsgroep. De kandidaat krijgt via de studentenadministratie een uitnodiging om een intakegesprek te plannen met de hoofdopleider van de opleidingsinstelling en de beoogde praktijkopleiders en manager - leidinggevende. Het IPOP dient uiterlijk een week voorafgaand aan het intakegesprek bij de studentenadministratie te zijn aangeleverd via: fhmg-studentenadministratie@fontys.nl . Na afloop van een succesvol afgesloten intakegesprek ontvangt de kandidaat een duale overeenkomst ter ondertekening. Hierbij kan het gaan om een drie- of vierpartijenovereenkomst.

Praktijkleren
Wil je meer informatie over de inrichting van het praktijkleren dan vind je hierbij ter illustratie het Handboek Praktijkleren van cohort 2023. Wijzigingen voorbehouden voor cohort 2024.

 
Placeholder for Fontys video
Mijn motto: volg de ontwikkelingen EN ontwikkel jezelf'
Mijn praktijkopleider zei: 'Het worden twee zware jaren, dus het moet wel een beetje leuk blijven'. En dat klopte. Met een nieuwe werkplek als verpleegkundig specialist ouderenzorg in de wijkverpleging kwam er in het begin veel op me af en moest ik een nieuw ritme vinden. Ik maakte een hele groei door, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Het allerbelangrijkste is dat je er zin in hebt, het leuk vindt en gemotiveerd bent.

Contact en locatie

Contact met de administratie

Heb je vragen over inschrijving of toelating? Laat het ons weten en je krijgt zo snel als mogelijk antwoord.

Mail de administratie

Contact met Netty

Je kunt Netty van Os mailen met al je inhoudelijke vragen.

Mail Netty