Sprint naar content

Co-creating sustainable transitions in education and technology

Missie

Steeds nieuwsgierig naar wat en hoe het beter kan, organiseren en faciliteren wij ‘samen doen leren’ - van middelbare school tot ná het pensioneren, vanuit leerbehoeften van individuen en organisaties, toegespitst op vraagstukken uit bedrijfsleven en maatschappij. Als een educatief ecosysteem steken wij de handen uit de mouwen voor een toekomstbestendig bedrijfsleven tot ver buiten de Brainport-regio. Wij helpen anderen en onszelf te vernieuwen; voor producten en diensten om blij van te worden.

Onze bedoeling

Onze bedoeling is mensen en organisaties te verrijken met inzichten, technieken2 en leerervaringen op het gebied van bedrijfstechnische en pedagogisch-didactische processen. Dit doen wij met en voor ‘mooie mensen’; nieuwsgierige wereldburgers, die zich verplaatsen in een ander en positief kritisch zijn op zichzelf en de wereld om hen heen. Onderzoekende en ondernemende samenwerkers, die kansen zien en de gevestigde orde prikkelend en vaardig leren challengen: wij creëren gelegenheid hier productief3 op te kunnen focussen.

Visie op de wereld

Wij ontwikkelen de mens, sleutelen aan bedrijven en daarmee aan een wereld waarin mensen en hun technologische middelen4 steeds sterker verweven raken. In alweer de vierde technische revolutie is verbinding5 het codewoord. Na 200 jaar industrialisatie worden we ons bewust hoe natuur, mens en techniek elkaar steeds sterker beïnvloeden. Dit vraagt om nieuwe banden tussen mensen, afdelingen, bedrijven en sectoren voor de ombouw van een lineaire naar een circulerende samenleving6. Niemand kan dat alleen. Maar met onze technisch-bedrijfskundigen (in opleiding) en een waaier aan pedagogische en vakinhoudelijke experts en dienstverleners leren wij en onze ‘klanten’ (bedrijven, studenten, scholingspartners en de maatschappij) om hier weldegelijk handen en voeten aan te geven.

Visie op onderwijs, onderzoek en leerprocessen

Met actuele bedrijfsuitdagingen als casuïstiek, zijn wij een lerende organisatie voor onze studenten, onze bedrijfs- en onderwijspartners én onszelf. Met wederzijdse feedback, gericht op het vergroten van autonomie7, ontwikkelen we toekomstbestendige vaardigheden, waaronder omgaan met dynamiek en drukte. Drukte wordt waste8 zodra die de intrinsieke nieuwsgierigheid en aandacht voor persoonlijke, vakinhoudelijke en/of professionele groei belemmert. Wij geven bewust invulling aan het woord school (van Scholè: vrije ruimte), door vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering juist ruimte te creëren om met aandacht en interesse stil te staan. Stil te staan bij wie wij zijn, wie wij willen worden, wat we ons daartoe willen aanleren en ook hoe9 wij dat bereiken. Want aandacht vanuit interesse doet leren en leren doen we samen, vanuit het besef van wederzijdse (on)afhankelijkheid.

Ik BEnT in ONTWIKKELING

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Ik BEnT BETROKKEN

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Ik B(L)EnT bewust

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Toelichting Missie en Visie
1 Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek (Fontys BEnT) is de verzamelnaam van onze - voltijd en deeltijd - bachelor en associate degree-opleidingen Technische Bedrijfskunde (TB en BMKB, inclusief Automotive Management), de Pedagogisch Technische Hogeschool, het Centrum voor Ondernemerschap (CvO), Fontys Educatief Centrum (FEC), het Lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship (IE&E). De studenten zijn deels internationaal, waardoor wij kunnen leren van elkaar en elkaars landen en culturen. Als gemene deler werken wij aan de TEC-skills van studenten (Technology, Entrepreneurship and Creativity), aan praktijkonderzoek en (met de lectoraten) aan onderzoek op basis van deze onderzoeksprojecten. Zo verbeteren wij continu het onderwijs en dragen wij bij aan algemene kennis over succesvolle aanpakken voor uitdagingen uit de praktijk van het (met name: technische) bedrijfsdomein.

2 ‘Technieken’ in de breedste zin van het woord, dus bijvoorbeeld productie- en ontwerptechnieken, maar ook bijvoorbeeld IT- en communicatietechnieken, onderzoekstechnieken, management- en verandertechnieken, interview- en rapportagetechnieken, programmeren, gebruiken van simulatie-apps, etcetera.

3 Dat wil zeggen: effectief en efficiënt. Denk als tegenvoorbeelden aan bureaucratie, maar ook aan (overmatige) toetsing als controle, in plaats van assessment for learning.

4 Denk aan Internet of Things met exponentiële groei op alle vlakken en dus ook steeds meer Big Data. Ook bedrijven onderling raken op steeds meer en complexere manieren verbonden, door nieuwe samenwerking en veranderlijke waarde- en toeleveringsketens. Nieuwe technieken worden meer gebruiksvriendelijk en makkelijker toepasbaar voor niet-technici.

5 Vandaar ook de naam van ons nieuwe gebouw: ‘Nexus’ (verbinding)

6 Een samenleving is meer dan een economie; een circulaire samenleving vraagt bijvoorbeeld ook om circulaire kennisopbouw en circulaire carrières, waarbij lineaire loopbanen veranderen in een leven lang ontwikkelen binnen dynamische, circulaire loopbanen. Leerroutes moeten hierop aansluiten.

7 De student zelf blijft het vertrekpunt voor zijn of haar ontwikkeling. Het leren ‘bewust zijn’ en betekenis geven horen daarbij, net als het vinden van balans tussen ‘eigenheid/uniek zijn’ enerzijds en het ‘aanpassen aan anderen’ anderzijds. Verbinding tussen en authenticiteit van individuen zijn even belangrijk.

8 Exponentiële groei van informatiestromen maakt het steeds lastiger - en belangrijker - te focussen op het hier en nu. ‘Tegen de drukte in’ aandacht te maken voor kwesties die onze aandacht verdienen, wordt daarmee een cruciale competentie voor wie streeft naar autonomie. Zie ook de vorige voetnoot.

9 We bieden een vaste structuur, gericht op de vorming (Bildung) van unieke, vrije persoonlijkheden; mooie mensen, die zich in hun ontwikkelde eigenheid niet afwenden van, maar die daarmee juist iets eigens toevoegen aan onze verbondenheid en overeenkomstigheid. Die vaste structuur bieden wij vanuit onze ‘nivo’-uitgangspunten: we zijn nieuwsgierig, laten ons bewust inspireren en inspireren graag anderen, en we zijn verbinders en ondernemers.