Sprint naar content
Project

Cyclisch proces van leren en presteren

In de ontwikkelingsgerichte benadering blijft de kern van een succesvolle opleiding een "rijke" dialoog tussen student, docenten en werkveldpartners over vorm, inhoud en perspectief van een leertraject, het verzamelen van bewijsmateriaal en de beoogde leeruitkomsten. Een cyclisch proces van leren en presteren biedt alle partners (student, docenten en werkveldpartners) structuur in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van flexibele op de student afgestemde opleidingstrajecten.

Over deze handreiking

Snelle veranderingen in de wereld om ons heen vragen van professionals een beroepshouding om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Om gehoor te geven aan deze maatschappelijke behoefte zijn een aantal trends in onderwijsprogramma's zichtbaar zoals:

  • het leggen van de regie van het leertraject bij de student als eigenaar van diens leerproces;
  • het bieden van de mogelijkheid om te leren in een mix van leer- en werkcontexten (on- en offline);
  • het organiseren van verschillende ontwikkelperspectieven om meer ruimte te geven aan persoonlijke professionele ontwikkeling.

Binnen Fontys wordt het antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen gezocht in het talent gericht onderwijs waarin ruimte is om te variëren in tijd, tempo en leercontext. In onderwijseenheden van vijftien of dertig studienpunten wordt gewerkt met leeruitkomsten. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk om te komen tot meer leerwegonafhankelijk leren en opleiden. Dit leerwegonafhankelijk leren en opleiden betekent het loslaten van een vaststaand onderwijsprogramma en het centraal stellen van leeruitkomsten waar een uitspraak wordt gedaan wat een student aan het eind van het leerproces geacht wordt te weten, te begrijpen en hoe te handelen (Moon, 2002).

Het cyclisch proces van leren en presteren is een continuum waarbij de balans tussen leren en presteren in beweging is. Bij de start van
het traject van de student ligt de nadruk op het ‘leren’. Tijdens het ‘leren’ ligt de focus op het (flexibel) bijsturen van het leerproces om de
leeruitkomsten te kunnen realiseren: het ‘presteren’. In dit traject is er een continue dialoog tussen studenten, docenten en
werkveldpartners (Duvekot, 2016). De inhoud en het niveau waarop de leeruitkomsten aangetoond moeten worden, ‘de leerresultaten’,
blijft in deze ontwikkelingsgerichte benadering gehandhaafd. Bewijsmateriaal kan door de student worden gebruikt om de
leeruitkomsten aan te tonen. Het komt voort uit onderwijsactiviteiten of andere leeractiviteiten, maar kan ook bestaan uit eerder
behaalde getuigschriften of certificaten. Het aantonen van de ‘prestatie’ volgt met een beslismoment. Een mogelijk gevolg van de
beslissing is toekennen van studiepunten. De opleiding organiseert het beslismoment volgens een procedure die in samenspraak met
studenten, docenten en werkveldpartners is opgesteld en gezamenlijk wordt doorlopen. In het cyclisch proces worden de verschillende fasen
iteratief doorlopen.

Handreiking NL versie

Handreiking NL versie

Handreiking EN versie

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Fieke Tychon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie
Foto van persoon

M. (Mieke) Jaspers

Docentonderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool | Consultant onderwijsinnovatie en toetsing