Sprint naar content
Project

Vakkundig aan het werk

Het programmadoel is het in kaart brengen van werkzame elementen in de ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar het vinden van passend werk. Het projectdoel is het vergroten van kennis over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen, waarbij de cliënt centraal staat.

Onderdeel van:

Omschrijving

Binnen gemeente Helmond wonen mensen waarvoor het een uitdaging is om passend werk te vinden. Deze mensen worden begeleid door Participatiecoaches Werk van Senzer en vaak zijn er ook sociale gebiedsteams betrokken bij een werkzoekende. Het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies gaat onderzoeken hoe er samengewerkt wordt tussen deze verschillende professionals ten behoeve van een werkzoekende. Naast Helmond vindt dit onderzoeksproject ook plaats in Groningen, Zuid-Holland en Limburg met als gezamenlijk doel om kennis te vergroten over de samenwerking tussen de zorgprofessionals en professionals die toeleiden naar werk. Hoe overbruggen zij hun verschillen in aanpak en professionele achtergrond, ten dienste van de werkzoekende? Daarnaast draagt het delen van succeselementen van de verschillende provincies bij aan het overbruggen van verschillen tussen de vier onderzoekspraktijken.

Resultaat

Om zo valide mogelijke data te verzamelen hebben we observaties van casuïstiekbesprekingen gecombineerd met interviews met participanten (met differentiatie in perspectief: gebiedscoördinator gemeente, participatiecoaches en Wmo-consulenten). Op die manier krijgen we enerzijds zicht op het concrete handelen en converseren van participanten in het overleg (observaties) en hebben we anderzijds de mogelijkheid om hen te vragen naar hun visies en beweegredenen die ten grondslag liggen aan het handelen (interviews). Tegelijkertijd hebben wij bevindingen op micro niveau (het feitelijke casuïstiekoverleg) als meso niveau (de organisatorische context met bijbehorende dynamiek). Dit biedt ons de mogelijkheid om de dataset op twee niveaus te analyseren (micro, meso) op de aanwezige frames en de wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden (binnen micro en tussen micro en meso). Hetzelfde geldt voor sociale reflexiviteit. Op basis van deze content analyse, in het verlengde van de vraagstellingen geformuleerd in het projectplan, zullen we uitspraken doen over werkzame bestanddelen.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Lector Inclusieve Regio