Sprint naar content

Meer over Supply chain for society

‘We moeten fundamenteel anders handelen’
‘Einstein zei het al: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Dat geldt ook voor het verduurzamen van logistieke ketens. In het verleden is alleen gestuurd op maximalisering van winst en dus zo laag mogelijke kosten, wat heeft geleid tot globalisering van ketens. Dit heeft de samenleving een ongelooflijke welvaart gebracht, maar de nadelige gevolgen zijn te lang genegeerd – in het bijzonder het uitputten van onze aardbol. Steeds meer mensen beseffen dat we deze nadelige gevolgen niet langer kunnen negeren. We moeten fundamenteel anders handelen. Dit vraagt om een intensieve, open, multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoek en onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Ons CoE is hier uitermate goed voor toegerust.’
Victor Verboeket, leading lector CoE Supply Chains For Society

Samenwerkingen binnen Fontys maar ook landelijk

Het CoE Supply Chains is een open, toegankelijk lerend netwerk waarbinnen docenten, onderzoekers, studenten en het werkveld samen multidisciplinair praktijkgericht onderzoek verrichten.

Het CoE Supply Chains werkt binnen de Fontysdomeinen ICT, economie en techniek nauw samen met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten. Buiten Fontys werken we primair samen met onze drie strategische partners: European Logistics Centre (ELC) Limburg, CoE KennisDC Logistiek en Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI). ELC Limburg telt meer dan 100 leden, van private organisaties zoals logistieke dienstverleners, op- en overslagcentra, havens en verladers, tot onderwijsinstellingen (mbo-, hbo- en wo-niveau) en overheden zoals gemeenten en de provincie. Als onderdeel van het landelijke CoE KennisDC Logistiek werken we ook samen met zeven hogescholen die logistieke opleidingen en lectoren hebben. Naast de hogescholen zijn partners actief zoals evofenedex, TLN en de Topsector Logistiek .In lijn met Fontys for Society 2020-2025 heeft ons CoE in 2023 zijn focus verbreed sec. van logistiek (mono-) disciplinair naar supply chains (multi-) disciplinair en daarom is CoE Supply Chains nu een zelfstandig Centre of Expertise van Fontys. BISCI is een samenwerkingsverband van Fontys, Universiteit Maastricht, TNO en het (regionale) bedrijfsleven. BISCI ondersteunt het (regionale) logistieke ecosysteem in hun ontwikkeling om innovatiever en duurzamer te worden en meer in te zetten op digitalisering. Deze twee partners verbinden ons aan een veelheid aan externe partijen.

Onze focus

Het CoE Supply Chains heeft als geografische focus Limburg. De inhoudelijke focus ligt op drie onderzoeksthema’s en tevens maatschappelijke thema’s: energietransitie, circulariteit en digitalisering. Deze thema’s sluiten nauw aan bij de regionale, nationale en internationale missies op het gebied van mobiliteit.

Energietransitie

De energietransitie binnen logistieke ketens is cruciaal vanwege de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Door over te stappen op duurzamere energiebronnen en efficiënter energiegebruik kunnen logistieke activiteiten bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en kostenbesparingen op lange termijn, mits er nauwe samenwerking is tussen belanghebbenden en innovatieve oplossingen worden toegepast.

Circulariteit

Het belang van circulaire ketens binnen onderzoek is vanwege hun potentieel om de huidige lineaire economie te transformeren naar een duurzamer en veerkrachtiger model. Circulaire ketens streven naar het minimaliseren van afval door producten en materialen zo lang mogelijk in de economie te houden, waarbij hergebruik, reparatie, recycling en her-fabricage centraal staan. Onderzoek op dit gebied richt zich op het ontwikkelen van innovatieve methoden en technologieën om de circulaire economie te bevorderen, zoals het ontwerpen van producten voor demontage en hergebruik, het identificeren van nieuwe businessmodellen en het optimaliseren van logistieke processen voor het retourneren en recyclen van materialen. Door te investeren in onderzoek naar circulaire ketens kunnen we niet alleen de negatieve milieu-impact van lineaire consumptie verminderen, maar ook nieuwe economische kansen creëren en de veerkracht van supply chains versterken.

Digitalisering

Het belang van digitalisering voor het ontwikkelen van duurzamere ketens is significant vanwege de mogelijkheid om processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en realtime inzicht te bieden in de supply chain. Digitale technologieën zoals Internet of Things (IoT), big data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain kunnen worden ingezet om de traceerbaarheid van producten te verbeteren, verspilling te verminderen, energieverbruik te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Door middel van geavanceerde sensoren en datagestuurde analyses kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun resourcegebruik en emissies, waardoor ze gerichte maatregelen kunnen nemen om duurzamere praktijken te implementeren. Bovendien maakt digitalisering het mogelijk om supply chains flexibeler te maken, waardoor ze beter bestand zijn tegen verstoringen zoals natuurrampen of logistieke problemen. Door te investeren in digitale innovatie kunnen organisaties niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook hun operationele prestaties verbeteren en zich positioneren als leiders in duurzaamheid.

Kennisthema: Smart Mobility

Het CoE Supply Chains voert samen met het CoE ACE Mobility de regie op het Fontysbrede kennisthema Smart Mobility, gericht op de ontwikkeling van kennis en innovatieve oplossingen op het gebied van slimme, moderne mobiliteit. Het mobiliteitsvraagstuk is een wicked problem waarvoor een multidisciplinaire aanpak vereist is: het gaat om techniek, maar ook bijvoorbeeld om nieuwe businessmodellen, nieuwe supply chains en energiezuinig gedrag.

De centra binnen twee andere kennisthema’s van Fontys zijn voor het CoE Supply Chains ook van groot belang. Binnen het thema Enabling Technologies speelt digitalisering een centrale rol, en digitalisering is essentieel voor innovaties die leiden tot duurzamere logistieke ketens – niet voor niets is het een van de thema’s waar wij ons op richten. AI wordt ingezet om ketens te creëren met lagere footprints, lagere kosten, een hogere betrouwbaarheid en verbeterde veerkracht. Ook met het thema Sustainability & Circularity (CoE Sustainability & Circularity Transitions) kijken we naar manieren om logistieke ketens te verduurzamen, vanuit het perspectief van het klimaatvraagstuk.