Sprint naar content
Project

An insider's view

Wat houdt het project in?

Pedagogen en studenten en docenten in de pedagogiek vormen in Nederland nog altijd een vrij homogene groep als het aankomt op gender en etniciteit. Dit geldt ook voor Fontys. Dit wordt betreurd door onze werkveldpartners, die graag zouden zien dat onze stagiaires en alumni—waarmee zij een werkrelatie opbouwen—een diverse groep worden. Dit heeft geleid tot een gedeelde missie: het ombouwen van Fontys Hogeschool Pedagogiek tot een diverse plek, waar kennis door gender, etnische en religieuze grenzen heen breekt. In dat kader zijn we een project gestart (Insider’s View), waar we ons nu in een eerste, verkennende fase bevinden. Door middel van pilot interviews en logboeken, waarin studenten, docenten en onderwijsondersteunend personeel rapporteren over hun dagelijkse ervaringen met diversiteit, raken we aan verschillende onderwerpen: multicultureel onderwijs, een inclusief curriculum (hoe komen we daartoe?), vooroordelen in de klas, internationalisering, fair play in onze HR-praktijken, schoolklimaat, etc. Deze verkenningen zullen resulteren in een onderzoeksplan, dat vervolgens zal worden uitgevoerd door een multidisciplinair team.

Projectdoelstelling

In studiejaar 2019-20 hebben 105 docenten en 282 studenten deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek (middels een gevalideerd instrument), aangevuld met gesprekken met 10 docenten en 14 studenten. Medewerkers en studenten werden bevraagd op hun persoonlijke en professionele overtuigingen over diversiteit. Ook werden opleiding en lesmateriaal besproken tegen de achtergrond van de verschillende dimensies van diversiteit: de (on)toegankelijkheid van de opleiding voor studenten met een lage SES achtergrond, studenten met een migratieachtergrond, studenten met een beperking en genderverschillen. 

In studiejaar 20-21 is dit onderzoek o.l.v. het lectoraat Diversiteit van Fontys OSO (Linda van den Bergh), samen met Pedagogiek, uitgebreid naar andere Fontys Instituten. Hélène Leenders en Willemijn Balk zijn namens FHP betrokken bij dit onderzoek.

In aansluiting op Fontys actieplan 2.0 studentenwelzijn, dat zich richt op alle studenten, maar met extra oog voor groepen studenten die extra ondersteuning nodig hebben, en in lijn met de Strategische agenda van het ministerie van OCW (2019), waarin gesproken wordt dat er ingezet moet worden op inclusief hoger onderwijs met aandacht voor studentenwelzijn, zijn de instrumenten (vragenlijst, interviews) van het FHP onderzoek uitgebreid met een focus op studentwelzijn en sociale integratie, en aangevuld met photo voice methodiek van Fontys OSO, teneinde te komen tot een Monitor diversiteitssensitief opleiden binnen Fontys Hogescholen (zie: Monitor diversiteitssensitief en Inclusief opleiden).   

Periode

Afgerond, 2019-2020


Contact

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector