Sprint naar content
Project

Bubble games pocketsize

Bubble Games Pocketsize beoogt door middel van design thinking en kennis over het ontwerpen van empathie uit het voorgaande Bubble Games project een laagdrempelige, adaptieve tool te ontwikkelen. Met deze tool kunnen groepen met uit elkaar liggende, mogelijk conflicterende en tot verharde polarisatie leidende standpunten dichter bij elkaar worden gebracht.  

Wat houdt het project in?

De interventie die ontwikkeld is in het Bubble Games project is lastig opschaalbaar vanwege de hoge kosten die ermee zijn gemoeid. De gemeente Eindhoven heeft aangegeven behoefte te hebben aan een praktische vertaling van de resultaten uit Bubble Games die kan worden ingezet in andere wijken in de stad. Immers, politie en het jeugd- en jongerenwerk hebben vaker te maken met groepen waartussen spanningen bestaan. Er is dan ook behoefte aan een ‘pocketsize’ versie van zo’n interventie die (a) aansluit bij de leefwereld van jongeren, (b) relatief makkelijk is in te zetten en (c) groepen dichterbij elkaar brengt. Tot op heden wordt in het jeugd- en jongerenwerk veelal gebruik gemaakt van de dialoog als middel om partijen tot elkaar te brengen. De nieuw te ontwerpen tool vormt een vernieuwende aanvulling op deze bestaande werkwijze.

Voor het ontwikkelen en testen van een proof-of-concept wordt voortgebouwd op de kennis die is opgedaan binnen het Bubble Games project. In co-creatie met de doelgroep worden de werkzame mechanismen vertaald naar ontwerpen en ontwerprichtlijnen voor een schaalbare (laagdrempelige en adaptieve) tool.

Projectdoelstelling

Politie en het jeugd- en jongerenwerk hebben steeds vaker te maken met groepen waartussen spanningen bestaan. De interventie die ontwikkeld is in het voorgaande project Bubble Games is echter niet eenvoudig in andere contexten toe te passen, en de kosten van ontwikkeling zijn hoog. Het huidige Bubble Games Pocketsize project richt zich dan ook op het ontwerp van een pocketsize variant van de design interventie, welke breed toepasbaar is in verschillende situaties waarin groepen tegenover elkaar zijn komen te staan en die gebruikt kan worden in de beroepspraktijk van wijkagenten en buurt- en jeugdwerk.

Centrale vraag:

Hoe kan een laagdrempelige en adaptieve tool op basis van virtual of augmented reality worden ontwikkeld om groepen met uit elkaar liggende, mogelijk conflicterende en tot verharde polarisatie leidende standpunten dichter bij elkaar te brengen?

Als proof-of-concept wordt binnen dit project op basis van onderzoek een prototype ontwikkeld en geëvalueerd van een pocketsize versie van Bubble Games.

Periode

2022 – 2023

Het projectteam staat onder leiding van lectoraat Mens en Technologie (Fontys HRM en Toegepaste Psychologie) en bestaat uit lectoren, docent-onderzoekers en studenten van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie, Fontys Pedagogiek, Fontys ICT, medewerkers van gemeente Eindhoven. Bij alle projectactiviteiten zullen studenten in een uitvoerende rol worden betrokken (afstudeerders, minoren, stagiairs van opleidingen binnen de drie Fontys-instituten). Het projectteam komt eens per maand bij elkaar om voortgang te bespreken. Tussentijds vindt inhoudelijke afstemming over specifieke activiteiten plaats. Het projectteam wordt bijgestaan door een raad van advies met experts vanuit Fontys, Fabrique, Gemeente Eindhoven, en met Liesbeth Bonekamp (projectleider Bubble Games). De projectuitvoer wordt gemonitord en ondersteund door het Fontys Subsidie Advies bureau.


Resultaat

Dit project loopt op dit moment, resultaten volgen op een later moment.


Contact

Foto van persoon

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Docentonderzoeker & Consultant design thinking