Sprint naar content
Project

Inclusieve organisatie

Wat houdt het thema in?

Een inclusieve cultuur wil zeggen dat er sprake is van ‘belongingness’ en ‘uniqueness’. Belongingness houdt in dat alle betrokkenen het gevoel hebben bij de groep te horen en zich onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt zoals ze zijn, ongeacht hun voorkeuren, uiterlijk of andere kenmerken. Dit betekent dat niemand zich buitengesloten voelt, door (vaak onbedoelde) uitingen in gedrag, houding of (beeld)materialen, procedures, regels en routines. uiterlijke kenmerken. Uniqueness houdt in dat alle betrokkenen zich gewaardeerd voelen om hun unieke kwaliteiten als individu. Dit betekent ook dat niet voor anderen wordt ingevuld wat hun behoeftes, voorkeuren en meningen zijn, maar dat voortdurend de dialoog wordt aangegaan. Er wordt geluisterd naar ieders ideeën, opvattingen en wensen, zodat alle kwaliteiten optimaal ontwikkeld en ingezet kunnen worden. In het lectoraat doen we onderzoek en ontwikkelen we tools die opleidingen en andere organisaties in staat stelt om zich te ontwikkelen tot een inclusieve organisatie waarin wordt gestreefd naar diversiteit.


Opbrengsten

Lees hier meer over de opbrengsten van Anje Ros, Rachel Verheijen en Isabelle Diepstraten.

Anje Ros

De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. Deze werkomgeving is mogelijk gemaakt door om opleidingen te ondersteunen bij het verbeteren van de cultuur gericht op diversiteit en inclusie. Opleidingen kunnen een scan uitvoeren, acties kiezen en een werkplan maken op drie dimensies: inclusief klimaat, diversiteit wat betreft gender en diversiteit wat betreft culturele achtergrond.

Eenzelfde werkomgeving is tevens ontwikkeld voor scholen, om te werken aan een inclusief en divers klimaat in hun school.

De werkomgevingen zijn ontwikkeld in opdracht van de Alliantie ‘Divers voor de klas’ en geplaatst op het Platform Samen Opleiden en professionaliseren, samen met Gert-Jan Veerman

Rachel Verheijen

De Kindcentrum Integratiescan is een op onderzoek gebaseerd instrument waarmee kindcentra zichzelf kunnen inschalen op verschillende dimensies in welke mate er sprake is van interprofessionele samenwerking en integratie tussen onderwijs en opvang (inclusief buitenschoolse opvang). Kindcentra kunnen zich inschalen op 5 niveaus van segregatie tot integratie, per cel staat een korte omschrijving van de samenwerking. Op basis hiervan kunnen leiders stappen nemen om de integratie te bevorderen. Een artikel hierover is verschenen in Pedagogische Studiën.

De Kindcentrum IntegratieScan is ontwikkeld in het kader van de PhD-studie van Rachel Verheijen, samen met Anje en Marc Vermeulen.

PDF beschikbaar

 • Verheijen-Tiemstra, R.M.E., Ros, A.A. & Vermeulen, M.J.M. (2020). Werelden van verschil: aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang. Pedagogische Studiën, (97), 59-75. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=713810

Isabelle Diepstraten i.s.m. Anouke Bakx, Danae Bodewes, Annemieke Weterings-Helmons

Op basis van onderzoek onder hoogbegaafde hbo studenten zijn er tools ontwikkeld om hen beter tot hun recht te laten komen in het hbo: een kenniskaart met de belangrijkste conclusies van het onderzoek, een handelingskaart met tips hoe het onderwijs voor hen beter in te richten en ervaringskaarten waarin duidelijk wordt gemaakt welke paradoxen hoogbegaafde studenten in het hbo ervaren.

 • Wetenschappelijk artikel: Diepstraten, I., Bodewes, D., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2022). Supporting gifted students to flourish in higher education: an open, exploratory, narrative study. Ingediend mei 2022 Roeper Review.
 • Onderzoeksrapport: Diepstraten, I., Bodewes, D., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2021). Hoogbegaafde studenten laten floreren. Tilburg: Fontys TEC-project Learning for Society.
 • Praktijkartikel: Bulthuis, E., Diepstraten, I., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2021). (Hoog)begaafde studenten in het hoger beroepsonderwijs. Percepties van docenten ICT. OnderWijsTijd, jrg. 1, no. 1, 27-33.
 • Interview met Isabelle: Doorn, R. van (11 mei 2021). Volgens Fontys is hoogbegaafdheid ook onderdeel van diversiteit en inclusie. Science Guide: https://www.scienceguide.nl/2021/05/volgens-fontys-is-hoogbegaafdheid-ook-onderdeel-van-diversiteit-en-inclusie/
 • Interview met Danae Bodews: Mensa Nederland (2021): https://www.mensa.nl/nieuws/zo-laat-fontys-hoogbegaafde-studenten-floreren
 • Kennissynthese Diversiteit en inclusie. Van den Bergh, L. & Diepstraten, I. (2021). Inclusiviteit in het onderwijs. In A. Ros, M. Thunnissen, H. van Beelen (red.). Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijkgericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. Fontys Hogescholen.
 • Blogs diversiteit inclusief voor FHKE over omgaan met sociale ongelijkheid: www.isabellediepstraten.nl
 • Bijdrage aan en expert feedback op digitale kennisbank http://gelijkekansenindeklas.nl door Isabelle en Linda van den Bergh
 • Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week Levenlang ontwikkelen, 16 juni 2021
 • Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week van de Feedbackgeletterdheid, 19 maart 2021
 • Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Landelijke week van Hoogbegaafdheid, 11 maart 2021
 • Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week Levenslang ontwikkelen, 18 november 2020
 • Webinar Tools voor een diverse onderwijscultuur in de week van diversiteit, 4 t/m 8 oktober 2021 (Isabelle Diepstraten)
 • Bijdrage aan de tool Belevingscircuit van Fontys Pulsed met een casus rondom selffulfilling prophecy (Isabelle Diepstraten en Linda van den Bergh)
 • Workshop met basisteams van docenten binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie m.b.v. de scan inclusie uitgevoerd door de diversiteitsambassadeur van het betreffende basisteam (Isabelle Diepstraten bijvoorbeeld bij basisteam deeltijd Tilburg)
 • Vervolg onderzoek met hoogbegaafde hbo medewerkers door Isabelle Diepstraten en Danae Bodewes
 • Uitwisseling over omgaan met hoogbegaafdheid met Universiteit Hokkaido, Japan

 Anje Ros, Rachel Verheijen en Isabelle Diepstraten

Anje Ros:

Anje Ros is ruim tien jaar lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze wil met haar onderzoek bijdragen een innovaties in het onderwijs. Ze is samen met leraren, schoolleiders en opleiders voortdurend op zoek naar manieren waarop het onderwijs verbeterd kan worden.

Rachel Verheijen:

Rachel Verheijen-Tiemstra is (onderzoeks)docent bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en promovendus aan Tilburg University, Human Resource Studies. In 2019 ontving zij een NWO promotiebeurs voor leraren. Haar promotieonderzoek richt zich op de rol van inclusief leiderschap bij het versterken van interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Daarnaast participeert ze vanuit het lectoraat als onderzoeker bij de onderzoekswerkplaats POINT073.

Isabelle Diepstraten:

Dr. Isabelle Diepstraten is als socioloog en historicus geïnteresseerd in leerbiografieën en hoe (maatschappelijke) contexten daar op inwerken. Ze werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Goed Leraarschap, goed leiderschap en als lerarenopleider bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze doet onderzoek naar en maakt tools voor het omgaan met diversiteit, kansenongelijkheid en inclusie in relatie tot leren en professionaliseren. Gender, herkomstmilieu, eerste generatie studenten en hoogbegaafdheid zijn daarbij focuspunten. Ook als lid van Raden van Toezicht in het onderwijs heeft zij bovengenoemde thematiek als belangrijk aandachtspunt. Zie blogs en meer info op www.isabellediepstraten.nl.


Contact

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'