Sprint naar content
Project

Verpleegkundigen in Praktijk

Sinds begin 2023 wordt in het ETZ het project Verpleegkundigen in Praktijk (VIP) uitgevoerd onder begeleiding van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Binnen dit project worden verpleegkundigen gefaciliteerd om de dagelijkse praktijk te verbeteren met hun eigen verbeteridee.

Aanpak

Het ETZ neemt deel aan de landelijke Monitor Zeggenschap, waarin de professionele zeggenschap van deelnemende verpleegkundigen (n=500) middels een gevalideerde vragenlijst in kaart wordt gebracht (voor- en nameting in mei en september 2023).

Participatief actieonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vijf fasen: 1) Preoriëntatie, 2) Oriëntatie, 3) Planning en evaluatieplan, 4) Actie en observatie en 5) Reflecteren en evalueren. Onderdelen zijn:

1. Coaching volgens de Agile methode, waarbij Scrum sessies worden aangeboden.

2. Mentoring en individuele coaching.

3. Coaching op impact en organisatiesensiviteit

4. Reflectie en intervisiebijeenkomsten


Verslaglegging wordt uitgevoerd door middel van thick descriptions.

Twee focusgroepen worden gehouden met als doel het inzichtelijk maken van de opbrengsten van het project. Wat is het leerrendement voor het individu en de groep? Wat is de waarde van de VIP-elementen appreciative inquiry, Agile, mentoring, coaching, intervisie, peer learning?

Verwachte resultaten

De resultaten worden gedeeld als terugkoppeling naar deelnemende teams, management, Verpleegkundig Staf Bestuur en Raad van Bestuur. Tevens worden resultaten gepubliceerd in een vakblad en/of wetenschappelijk tijdschrift. 

Betrokken onderzoekers

Mirjam Valckx, Diane Toll, Sabine op ’t Hoog, Annemarie de Vos


Contact

Foto van persoon

Mirjam Valckx

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen