Sprint naar content
Project

Lerende cultuur en continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra

Continue professionele ontwikkeling (CPO) van verpleegkundigen is het leven lange proces van actieve deelname aan leeractiviteiten die helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van bekwaamheid, verbetering van de beroepspraktijk, en ondersteuning bij het bereiken van loopbaandoelen. Dit proces gaat niet alleen over bij- en omscholing via opleidingen, cursussen en trainingen, maar ook over leren op de werkplek en omvat - naast formele en georganiseerde leeractiviteiten - ook informele leeractiviteiten, zoals het leren van werkervaring of door het raadplegen van collega’s. De dagelijkse praktijk vormt dan ook een belangrijke bron voor (werkplek)leren en continue ontwikkeling.

Wat houdt het project in?

Een veilig en inspirerend leer- en werkklimaat is een belangrijke randvoorwaarde voor scholing en CPO. Zorg Innovatie Centra (ZICs) zijn opgezet om zo’n leer- en werkklimaat te bieden. Binnen een ZIC werken verpleegkundigen samen met een grote groep studenten, waarbij men streeft naar een cultuur waarin leren, onderzoeken en innoveren in co-creatie centraal staan, met als primair doel het leveren van waardevolle en persoonsgerichte patiëntenzorg. Andere doelstellingen die binnen de ZICs in het ETZ worden nagestreefd zijn:

a) Het bieden van een aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor studenten en verpleegkundigen;

b) Het creëren van een lerende cultuur waarbinnen een leven lang leren tot uitdrukking komt;

c) Het creëren van een onderzoekende houding onder verpleegkundigen en het ontwikkelen en toepassen van evidence based practice;

d) het kwalitatief en kwantitatief antwoord geven op toenemende vraag aan deskundige en gekwalificeerde hbo- en mbo-professionals.


Alhoewel positieve effecten voor studenten - die stagelopen in een ZIC - bekend zijn, is tot dusver niet onderzocht wat de effecten zijn van het werken in een ZIC op de CPO van verpleegkundigen.

Doel

Inzicht verwerven in hoe verpleegkundigen de lerende cultuur op een ZIC ervaren en hoe deze lerende cultuur geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast onderzoeken we hoe deelname aan participatief actieonderzoek - met betrekking tot het optimaliseren van de lerende cultuur - bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.

Aanpak

Dit onderzoek heeft een prospectief design, waarin actieonderzoek uitgevoerd wordt gericht op het veranderen en verbeteren van situaties, inzichten en structuren en het genereren van kennis over dit proces. Het onderzoeksdesign is cyclisch, iteratief en responsief, zodat ingespeeld kan worden op spontane en onverwachte gebeurtenissen. Het onderzoek een duale structuur. Enerzijds worden, op basis van concrete actieonderzoekscycli, die gericht zijn op het creëren van een lerende cultuur, acties geformuleerd, uitgezet en geëvalueerd. Anderzijds worden op een meta-niveau de effecten van beschreven cycli op CPO van verpleegkundigen gemeten.

Verwachte resultaten

Door - en tijdens - het vernieuwen en verbeteren wordt kennis opgedaan, waarbij verpleegkundigen zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen, in de vorm van werkzame principes, worden gedeeld via publicaties en netwerken, zodat deze gebruikt kunnen worden voor opschaling en doorontwikkeling van praktijken elders.


Contact


Betrokken onderzoekers

Annemarie de Vos, Theo Niessen, Guus Munten, Diane Toll, Mirjam Valckx, Anne Giesbergen

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen