Sprint naar content
Project

Behoefte van psychiatrisch verpleegkundigen bij continue professionele ontwikkeling

De komende jaren krijgt de zorgsector in Nederland te maken met een groot personeelstekort (Goodijk, 2022). Door de dubbele vergijzing neemt het aantal zorgvragers toe en daarnaast wordt de complexiteit aan zorgvragen hoger. Hierdoor is er meer personeel per zorgvraag nodig. Er is echter juist meer uitstroom dan instroom van zorgpersoneel. De uitstroom heeft te maken met het gebrek aan werktevredenheid. Werktevredenheid wordt bepaald door intrinsieke en extrinsieke factoren. Extrinsieke factoren hebben te maken met organisatie, het team, work-life balans terwijl intrinsieke factoren vooral de nadruk leggen op de eigen motivatie en de ontwikkelingsmogelijkheden.

In een uitstroomonderzoek (Transvorm, 2022) uitgevoerd in Noord-Brabant, Nederland, geven verpleegkundigen aan dat het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden de grootste reden is voor vertrek. Specifiek vanwege de ontwikkelingsmogelijkheden in de huidige functie en het gebrek aan doorgroeimogelijkheden naar een andere functie. Dit onderzoek zal zich focussen op de ontwikkelmogelijkheden van psychiatrisch verpleegkundigen. Psychiatrisch verpleegkundigen werken met een specifieke doelgroep kwetsbare zorgvragers, wat een (groter) beroep doet op specifieke vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden, de-escalerend werken, observeren, herkennen van psychiatrische én somatische symptomen en diverse overige competenties die de patiënt een gevoel van vertrouwen en veiligheid kunnen geven (Andreasson & Skärsäter 2012). Het uitstroomonderzoek van Transvorm (2022) geeft geen inzichten in uitstroom(redenen) voor psychiatrisch verpleegkundigen. De tekorten in deze sector zijn echter hoog: het personeelstekort in de ggz gaat naar verwachting de komende jaren verdubbelen. Het gaat van 4200 professionals in 2022 naar 9300 in 2031.(Personeelstekort ggz gaat verdubbelen - Skipr) Inzicht in ontwikkelbehoefte, en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn in het vervullen van deze behoefte, kan worden, kan mogelijk bijdragen aan het behoud van psychiatrisch verpleegkundigen die een ontwikkelwens hebben.  

Doel

Inzicht krijgen in wat psychiatrisch verpleegkundigen met behoefte aan ontwikkeling en/of doorgroeimogelijkheden nodig hebben om tot de gewenste continue professionele ontwikkeling te komen.

Aanpak

Een multicentrisch descriptief kwalitatief onderzoek middels semigestructureerde interviews onder 10-15 psychiatrisch verpleegkundigen met behoefte aan ontwikkeling en/of doorgroeimogelijkheden in Brabantse Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).  

Verwachte resultaten

Masterscriptie waarin de resultaten van het onderzoek beschreven worden.


Contact


Betrokken onderzoekers

Jolijn van Bommel, Lieve Peremans, Diane Toll
Foto van persoon

Diane Toll

Docent-onderzoeker