Sprint naar content
 

Modulebeschrijving Contemporaine Geschiedenis

Sfeerafbeelding Fontys

Plattegrond Contemporaine Geschiedenis politiek 1 (PCP1) en
Plattegrond Contemporaine Geschiedenis politiek 2 (PCP2)

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding:

In deze module wordt een beeld geschetst van de ‘nieuwste’ of ‘contemporaine geschiedenis’ (1815-heden), met de nadruk op politiek-institutionele ontwikkelingen. De module draagt bij aan de vakinhoudelijke kennis van de eerstejaars studenten geschiedenis, omdat de kenmerkende begrippen van de tijdvakken 8 tot en met 10 aan de orde komen, samen met ict- en vakspecifieke vaardigheden, omdat de studenten tijdens de werkcolleges bij PCP1 een vakdidactische presentatie verzorgen, met aandacht voor historisch denken en redeneren, en bij PCP2 een onderzoek verrichten naar hun eigen familiegeschiedenis in de contemporaine tijd.

Doelen:

1. De student heeft kennis over de politiek-institutionele aspecten van de contemporaine geschiedenis verkregen dan wel verdiept.
2. De student gebruikt die kennis ten behoeve van zijn onderwijs.
3. De student leert bronnenmateriaal te zoeken, te beoordelen en te gebruiken.
4. De student werkt aan manieren waarop kennis via bronnenmateriaal aan leerlingen aangeboden en getoetst kan worden, met mede als doel het vergroten van het historische besef bij leerlingen.
5. De student streeft naar afwisseling in werkwijzen en betrokkenheid/activering tijdens de colleges.
6. De student verwerft kennis van de eigen familiegeschiedenis middels het maken van een artikel.
7. De student leert vanuit het handboek in een MVT (Engels).

Inhouden:

H21-H30, van het Handboek, McKay, A History of Western Society.

Werkvormen:

 • Tijdens de hoorcolleges verzorgt de docent vakinhoudelijke lezingen over de bijbehorende onderwerpen die gekoppeld zijn aan de hoofdstukken van het boek.
 • Elk hoorcollege eindigt met een opdracht om verdiepend met de inhoud bezig te zijn, gericht op vakdidactische vaardigheden en historisch denken/ redeneren.
 • Tijdens de werkcolleges verzorgen de studenten het college gekoppeld aan didactiek en historisch denken. De onderwerpen worden al dan niet door de docent bepaald, de uitwerking door de student. Zie hiervoor de studiewijzer (PCP1).
 • De student onderzoekt een aspect van zijn familiegeschiedenis in de contemporaine tijd en geeft dit weer in de vorm van een artikel (PCP2).
 • Het bestuderen en verwerken van geschikte media bij onderwerpen van de contemporaine geschiedenis (PCP2).

Bronnen:

 • J.P. McKay e.a, A history of Western Society, Boston/ New York. 2017, 12e editie.
 • Studiewijzer.
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Toetsing:

De studiepunten voor PCP1 worden toegekend na:

 • aanwezigheid en actieve bijdrage van de student aan de werkcolleges; 
 • het maken van een schriftelijk tentamen over het handboek van McKay (hoofdstukken 21 t/m 26, (resultaat minimaal 5,5); 
 • het uitvoeren van het eigen werkcollege.

De studiepunten voor PCP2 worden toegekend na:

 • aanwezigheid en actieve bijdrage van de student aan de werkcolleges;
 • het maken van een schriftelijk tentamen over het handboek van McKay (hoofdstukken 27 t/m 30) (resultaat minimaal 5,5);
 • het met een voldoende afsluiten van de familieopdracht.