Sprint naar content

Leraar Nederlands (Professional Master)

 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd Sittard l Deeltijd Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Wil jij graag het vak Nederlands doceren in de bovenbouw van het havo/vwo? Wil je meedenken over verbeteringen in jouw vakgebied en een bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing? Dan is de masteropleiding Leraar Nederlands iets voor jou! Je kunt deze master in circa twee jaar behalen.

Over de opleiding

De educatieve masteropleiding Leraar Nederlands leidt je op tot eerstegraads lesbevoegd docent. Je kunt lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van het voorbereidend hoger onderwijs. Je ontwikkelt je tot een expert binnen jouw vakgebied. Met een kritische blik ben je in staat een bijdrage te leveren aan onderwijsverbeteringen binnen de school, maar ook op regionaal of landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eindexamenonderwerpen.

Na deze hbo masteropleiding ben je eerstegraads lesbevoegd.
Deze opleiding kun je volgen in: Sittard (1,5 jaar; voltijd) | Tilburg (2 jaar; deeltijd)

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in circa twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen, afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Je krijgt les van ervaren en hooggekwalificeerde docenten
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs
 • Je doet vernieuwde inspiratie en inzichten op

 

Wat leer je in de master?

Tijdens deze educatieve masteropleiding versterk je je kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • vakinhoud
 • vakdidactiek
 • pedagogiek
 • onderzoek in de onderwijspraktijk
 • onderwijsinnovatie
 • professioneel handelen


Ook richt je je op de brede rol van de eerstegraads docent binnen het voorbereidend hoger onderwijs.

Leerroute


Aan het begin van de opleiding bespreek je samen met de studentcoach wat jouw optimale studieroute is. Deze route is verschillend bij de lerarenopleidingen in Sittard en in Tilburg. Bij 'Opbouw' lees je hier meer over.

 • De opleiding integreert waar mogelijk de didactiek in de inhoudelijke vakken
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in jouw baan of op een leerwerkplek, in de bovenbouw havo/vwo
 • Je leert niet alleen van docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en collega's
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste studieroute is.
Bij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 
 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een:

 • afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs in hetzelfde vak (tweedegraads lesbevoegdheid)
 • afgeronde (universitaire) bachelor- of masteropleiding met een educatieve minor; mogelijk met de aanvullende eis dat je ervaring voor de klas hebt; in een persoonlijk gesprek kunnen we jou hier meer over vertellen

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied.

Let op: hierbij geldt dat je dan ook (onderdelen van) het flexibele deeltijdprogramma in de bachelor lerarenopleiding van hetzelfde vak moet doorlopen.

- In Sittard doe je dat met een eenjarig schakeltraject voorafgaand aan de master.
- In Tilburg dien je minder dan 60 ec's aan vakdidactische/vakinhoudelijke deficiënties te hebben. Deze kun je parallel aan de masteropleiding wegwerken.

Ook met een buitenlands bachelor-/masterdiploma zijn er mogelijkheden voor toelating.

Neem contact op met de opleidingscoördinator of je toelaatbaar bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

Directe toelating voor een educatieve master is niet mogelijk wanneer je alleen een havo-, vwo-, mbo- of andere vergelijkbare vooropleiding hebt. Je dient dan eerst een bachelor (leraren)opleiding te behalen zoals hierboven bij de andere toelatingseisen beschreven.
 

Placeholder for Fontys video
"Het volgen van een masteropleiding is een prachtige manier om te groeien in je vak en als persoon"
Lees het interview met Judith (masterstudent Sittard)
 

Opbouw

Je kunt de educatieve masteropleiding Leraar Nederlands volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Opbouw Sittard (voltijd)

 • Indeling naar leerlijnen; praktijkonderzoek met bekwaamheidsexamen
 • Mogelijk om in 1,5 jaar te behalen; afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Lesdagen op donderdag en vrijdag (altijd overdag)
 • Kleinschalige opleiding, op loopafstand station

Lesdagen


Je volgt lessen op:

 • donderdag en vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Lessen

De lessen zijn zo ingericht dat je de inhoud vaak direct kunt toepassen op de lespraktijk. De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen ze meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw. De lessen die je volgt zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Ze zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen.

Semesters en tentamens

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.

Algemene Taalwetenschap

Voor menselijke communicatie hebben we geen beter hulpmiddel dan taal. Bij het vak 'Algemene Taalwetenschap' verdiepen en verbreden we je algemene taalkundige kennis enorm. Je bekwaamt je binnen diverse terreinen van de linguïstiek, zoals de fonologie en de syntaxis. Je leert over de grenzen van het Nederlands heen te kijken. Hoe zit het Nederlands in elkaar ten opzichte van andere talen, zoals het Duits of het Japans? Door ook naar andere talen te kijken, leer je je moedertaal beter begrijpen.

Taalkunde in historisch perspectief

Het vak ‘Taalkunde in historisch perspectief' besteedt aandacht aan verschillende taalkundige stromingen. Het vak verkent de opvattingen die taalkundigen hebben over het ontstaan en de structuur van taal in ons hoofd. Is taal aangeboren of aangeleerd? Is er een aparte ‘language faculty’ of maakt taal meer deel uit van algemene cognitie? En een heel belangrijke: bestaat grammatica eigenlijk wel?

Toegepaste Taalwetenschap

Hoe taal werkt in de hersenen, wat taal betekent in ons dagelijks leven en wat de meerwaarde is van taalkundig onderzoek, dat leer je bij 'Toegepaste Taalwetenschap'. Dat doen we onder meer door in verschillende taalkundige onderzoeken te grasduinen. Zo raak je meer vertrouwd met onderzoeksmatig denken. Hoe je taalkundige onderzoeken en interessante kennisonderdelen van het taalsysteem en -gebruik didactisch vertaalt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs staat ook op het programma. Kortom: een uiterst divers en interessant vak, dat veel verder reikt dan het aanwijzen van naamwoordelijke gezegdes.

De bovenbouwleerling leest, spreekt, schrijft, vat samen, debatteert en discussieert. De bovenbouwdocent heeft een goede didactische aanpak en stimuleert en toetst. Het programma "Taalbeheersing" aan de deeltijdmaster in Sittard verbetert de eigen vaardigheid van de student en geeft didactische inzichten voor de lespraktijk.

Argumentatieleer

De cursus argumentatieleer gaat in op de argumentatieve vaardigheden die voorkomen in schoolexamens en centraal examens. Hoe zitten argumentaties in elkaar? Hoe overtuigend zijn die eigenlijk of zijn ze misleidend? En hoe behandel je argumentatieleer in de klas?

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

De modules mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid gaan in op de didactische inzichten. Hoe leer je leerlingen schrijven en spreken. Tegelijkertijd onderga je de verschillende vormen van toetsing op eigen niveau. Uitgangspunt hierbij is de klassieke retorica. Je schrijft opiniërende teksten, houdt referaten en debatteert en discussieert op hoog niveau.

Leesvaardigheid

Bij het vak leesvaardigheid krijg je inzicht in recente bevindingen uit de tekstwetenschap. Leesvaardigheid bestrijkt het belangrijkste onderdeel van het bovenbouwcurriculum Nederlands: het centraal schriftelijk examen. Als 'eerstegrader' moet je beschikken over een excellente leesvaardigheid.

Letterkunde is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse lespraktijk van de bovenbouwdocent. In het letterkundecurriculum bereiden we je voor op die beroepspraktijk. Er is aandacht voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis van het begin tot nu. Hierbij lezen en bespreken we literaire werken binnen hun cultuurhistorische context.

Daarnaast kun je je belezenheid vergroten door het lezen van een keuzeliteratuurlijst. Bestaande proza- en poëzieanalytische vaardigheden worden aangescherpt. Je maakt kennis met en leert een afgewogen keuze te maken uit verschillende narratologische benaderingswijzen.

Daarnaast besteden we aandacht aan het wetenschappelijke denken over literatuur. Je maakt kennis met verschillende literatuurbenaderingen, vormen van literatuurkritiek en literatuurwetenschappelijke denkscholen.


Opbouw Tilburg (deeltijd)

 • Veel aandacht voor jouw ontwikkeling tot onderzoekende en innovatieve professional
 • Variatie aan toets- en werkvormen, afgestemd op vakinhoud en toepassing in eigen lespraktijk
 • Keuze uit gevarieerd aanbod van vakoverstijgende verdiepingsmodules
 • Tweejarig studietraject (afhankelijk van je studiemogelijkheden)
 • Deskundig en betrokken docententeam; studentcoach die met je meedenkt over jouw studietraject
 • Vaste lesdag op woensdag met ruimte voor zelfstudie en samenwerking

Colleges, toetsen en lesrooster

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. Je voert opdrachten uit in de praktijk. In week 9 en 10 vinden de toetsen en herkansingen plaats.

Lesdag

De collegedag is woensdag. Contacttijden kunnen variëren per periode. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

Studiebelasting

De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Deze bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week.

Het opleidingsspecifieke deel van de masteropleiding Leraar Nederlands is verdeeld in de domeinen Taalbeheersing, Letterkunde en Taalkunde. In het vierde domein, dat van de Vakdidactiek, wordt de vertaalslag gemaakt tussen vakinhoud en schoolvak.

Domein Taalbeheersing

Het domein Taalbeheersing bestrijkt drie terreinen: die van de tekstanalytische, mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Er wordt gewerkt aan diverse leeruitkomsten. Op het gebied van tekstanalyse leer je bijvoorbeeld verschillende typen redeneringen analyseren en schematisch weergeven, je leert drogredenen onderkennen en krijgt (wetenschappelijke) inzichten in taalbeheersingsonderzoek. Je werkt samen met medestudenten aan de versterking van je mondelinge en schriftelijke vaardigheden op masterniveau. Je doet inzichten op uit wetenschappelijk onderzoek en leert een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Domein Letterkunde

Binnen het domein Letterkunde draait het om de verdieping van inzicht in en kennis van literatuurwetenschappelijke benaderingen, historische en moderne letterkunde en literatuurfilosofie. Er wordt gewerkt aan leeruitkomsten op het gebied van literaire analyse, middeleeuwen en vroegmoderne tijd, moderne en hedendaagse tijd en literatuurfilosofie.

Binnen het domein Letterkunde kan gekozen worden voor de opleidingsoverstijgende verdiepingsmodule Wereldliteratuur.

Domein Taalkunde

In het domein Taalkunde draait het om de verdieping van inzicht in de historische ontwikkeling van het Nederlands en om kennis van taalkundige theorieën. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan taalfilosofische onderwerpen. Er wordt gewerkt aan leeruitkomsten omtrent historische taalkunde, moderne taalkunde en taalfilosofie.

Binnen het domein Taalkunde kan gekozen worden voor de opleidingsoverstijgende verdiepingsmodule Taalbeleid en meertaligheid.

Domein Vakdidactiek

Binnen het domein Vakdidactiek leer je bijvoorbeeld over belangrijke ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands op zowel macro-, meso- en microniveau. Je krijgt kennis en inzicht in (vak)didactische opvattingen die ten grondslag liggen aan leerplanvoorstellen en leergangen voor de (vernieuwde) Tweede Fase en kunt de uitwerking ervan kritisch beoordelen. Je verdiept je in vakdidactisch (wetenschappelijk) onderzoek en schrijft een discussienota voor je sectie over een vakdidactisch onderwerp in de eerstegraadssector.

Vakinhoud en vakdidactiek

Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis via verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van de landelijk afgesproken kennisbases. Je past deze toe op je werkplek en tijdens je vakdidactisch ontwerponderzoek.

Het vakspecifieke opleidingsprogramma omvat tweederde van de totale masteropleiding. Dit levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Inhoud, toetsing en begeleiding

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Vakken, bekwaamheden en studiepunten

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding? Bij welke bekwaamheden welke vakken horen? Hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor krijgt? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. Je laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen wordt door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie uitgevoerd. Veel opleidingen bieden het aan in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken. Deze doen zich voor in de school. Je helpt zo om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat.

Opvoeding van leerlingen

Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur. Hierbij zoek je naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan. Dit doe je door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden.

Professionele leergemeenschap

De meeste studenten voeren Pedagogische vraagstukken uit in het eerste jaar van de studie. Veel opleidingen bieden dit aan in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het 'eerstegraads gebied'. Je volgt daarbij een onderzoeks- / ontwerpcyclus. Zo kun je op een systematische manier het onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. De meeste opleidingen bereiden het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voor en voeren het uit in het tweede jaar.

Het onderdeel 'de lerende professional' vindt bij de meeste opleidingen plaats in het tweede jaar van de opleiding. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats op de school en overstijgt jouw schoolvak.

Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat je deze ontwikkeling tijdens je studie volledig afrondt. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan jouw professionele ontwikkeling én, in de samenwerking, aan die van je collega’s. De opleiding helpt en begeleidt je in het ontwikkelen van 'gereedschap' dat tijdens zulke veranderingsprocessen nuttig is. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan jouw schoolvak. Je ontwikkelt je zo richting een meer 'senior' rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je onderwijspraktijk. Je speelt een rol bij onderwijsinnovatie op jouw school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in het eerstegraadsgebied. 

Na je studie

Met deze Master of Education (MEd) in het schoolvak Nederlands kun je aan de slag als:

 • Leraar Nederlands in de bovenbouw havo/vwo
 • Docent Nederlands of taal binnen andere educatieve domeinen
 • Een expert-/kartrekkersrol binnen je vakgroep
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren & Innoveren
 

Placeholder for Fontys video
“Mijn docenten hebben begrip en denken mee in de combinatie studie, werk en privé.”
Stefan

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.

Meer weten over de opleiding Master Leraar Nederlands

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Nederlands? Dat kan!

Algemene vraag

Voor algemene vragen over bijv. lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze/adviesgesprek

Twijfel je nog welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met studieadviseur Judith Boetzkes.

Informatief of intakegesprek

Overweeg je om in te schrijven voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kun je de opleiding in circa 2 jaar afronden of is een langer traject een betere optie? Van belang is of je al in het tweedegraadsgebied werkt. Hoeveel tijd ben je beschikbaar voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten? Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk, eventuele vrijstellingen en een eventuele lerarenbeurs of andere studiefinancieringsmogelijkheden. De gesprekken vinden gedurende het hele jaar plaats.

Gesprek Sittard

Het Studenten Informatie Punt (STIP) brengt je in contact met de coördinator van jouw opleiding. Je bereikt STIP op telefoonnummer 08850-79599 of mail naar stip-sittard@fontys.nl.

Gesprek Tilburg

Stuur een e-mail naar opleidingscoördinator Nanette Maalman:  n.maalman@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.