Sprint naar content

Leraar Engels (Professional Master)

 • Master
 • Voltijd Sittard l Deeltijd Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Wil jij graag doorstuderen en meer uit het vak Engels halen? Wil je lesgeven aan de bovenbouw en een bijdrage leveren aan onderwijsverbeteringen binnen jouw vak? Dan is de masteropleiding Leraar Engels iets voor jou! Je kunt deze master in circa twee jaar behalen.

Over de opleiding

Met de educatieve masteropleiding Leraar Engels behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven als docent aan de bovenbouw van havo/vwo. Je ontwikkelt je als expert binnen jouw vakgebied. Je draagt bij aan visieontwikkeling en onderwijsvernieuwingen binnen de school, of op regionaal en landelijk niveau.

Na deze hbo masteropleiding ben je eerstegraads lesbevoegd.
Deze opleiding kun je volgen in Sittard en Tilburg.

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in circa twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen, afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Je krijgt les van ervaren en hooggekwalificeerde docenten
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs
 • Je doet vernieuwde inspiratie en inzichten op

 

Wat leer je in de master?

Tijdens deze educatieve masteropleiding versterk je je kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • vakinhoud
 • vakdidactiek
 • pedagogiek
 • onderzoek in de onderwijspraktijk
 • onderwijsinnovatie
 • professioneel handelen


Ook richt je je op de brede rol van de eerstegraads docent binnen het voorbereidend hoger onderwijs.

Leerroute


Aan het begin van de opleiding bespreek je samen met de studentcoach wat jouw optimale studieroute is. Deze route is verschillend bij de lerarenopleidingen in Sittard en in Tilburg. Bij 'Opbouw' lees je hier meer over.

 • De opleiding integreert waar mogelijk de didactiek in de inhoudelijke vakken
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in jouw baan of op een leerwerkplek, in de bovenbouw havo/vwo
 • Je leert niet alleen van docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en collega's
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste studieroute is.
Bij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 
 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een:

 • afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs in hetzelfde vak (tweedegraads lesbevoegdheid)
 • afgeronde (universitaire) bachelor- of masteropleiding met een educatieve minor; mogelijk met de aanvullende eis dat je ervaring voor de klas hebt; in een persoonlijk gesprek kunnen we jou hier meer over vertellen

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied.

Let op: hierbij geldt dat je dan ook (onderdelen van) het flexibele deeltijdprogramma in de bachelor lerarenopleiding van hetzelfde vak moet doorlopen.

- In Sittard doe je dat met een eenjarig schakeltraject voorafgaand aan de master.
- In Tilburg dien je minder dan 60 ec's aan vakdidactische/vakinhoudelijke deficiënties te hebben. Deze kun je parallel aan de masteropleiding wegwerken.

Ook met een buitenlands bachelor-/masterdiploma zijn er mogelijkheden voor toelating.

Neem contact op met de opleidingscoördinator of je toelaatbaar bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

Directe toelating voor een educatieve master is niet mogelijk wanneer je alleen een havo-, vwo-, mbo- of andere vergelijkbare vooropleiding hebt. Je dient dan eerst een bachelor (leraren)opleiding te behalen zoals hierboven bij de andere toelatingseisen beschreven.
 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Ik wil dat leerlingen de beste versie van zichzelf kunnen zijn."
Lees hier het verhaal van student Joost (Tilburg) >>

"Liefde voor het leraarsvak zit in de familie."
Lees hier het interview met Zuzana (Sittard) >>

 

Opbouw

Je kunt de educatieve masteropleiding Leraar Engels volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Opbouw Sittard (voltijd)

 • Indeling naar leerlijnen; praktijkonderzoek met bekwaamheidsexamen
 • Je ontwikkelt een duidelijke eigen 'teacher identity' en een sterke visie op de vreemdetalendidactiek
 • Lesdagen op donderdag en vrijdag (altijd overdag)
 • Kleinschalige opleiding, op loopafstand van het station

Je volgt lessen op:

 • donderdag en vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur

Lessen

De lessen die je volgt zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Ze zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen studenten meestal op hun eigen school 'stage' in de bovenbouw. Er is dan meestal één collegedag op het instituut.

Semesters en tentamens

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.

Als je een moderne vreemde taal onderwijst, moet je iets weten over hoe je een vreemde taal verwerft en leert. Over het onderzoek dat hiernaar gedaan is.

Applied Linguistics

Bij het vak 'Applied Linguistics' verdiepen en verbreden we je kennis rondom ‘second language learning theories’. Je leert over veranderende visies op taal, communicatie en taalverwerving. Je kijkt naar recente ontwikkelingen in taalkundige theorieën van het leren van een taal. Daarbij leer je een onderzoekende houding aan te nemen. Je kijkt kritisch naar de taalverwervingsprocessen die bij je leerlingen plaatsvinden.

History of Language and Language Change

Daarnaast is er binnen het vak 'History of Language and Language Change' aandacht voor taalverandering in de historische en hedendaagse context van het Engels. Hierbij leer je herkennen welke rol uitspraak, woordenschat, spelling en syntaxis spelen. Daarnaast krijg je inzicht in hoe regio, sociale status, sekse en leeftijd invloed hebben op taalgebruik.

Pragmatics

Het vak 'Pragmatics' besteedt aandacht aan pragmatiek, semantiek, syntaxis en psycholinguïstiek. Je leert analytisch te kijken naar variatie in taalgebruik in verschillende contexten en teksttypes. Ook verdiep je je in de principes van ‘conversation analysis’. Deze kennis gebruik je om een ‘classroom discourse analysis’ toe te passen.

C2-niveau Grade A of B

Als je met deze opleiding klaar bent, beheers je het Engels op C2-niveau Grade A of B. Dat betekent dat je vrijwel alles wat je hoort of leest, gemakkelijk begrijpt. Dit geldt ook voor literaire werken en abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten over specialistische onderwerpen op het eigen vakgebied.

Academic Writing

Bij het vak 'Academic Writing' oefen je met het aanbrengen van een doeltreffende en logische structuur en stijl in academische betogen. Dit bereidt je tevens voor op het schrijven van je masteronderzoek in het Engels. Ook je mondelinge spreekvaardigheid dien je op C2-niveau te handhaven.

Letterkunde is een belang- en omvangrijk onderdeel van de dagelijkse lespraktijk van de bovenbouwdocent. In de opleiding zijn er dan ook veel vakken die verschillende literaire genres belichten. Zo mag je je aan het einde van de opleiding met recht een expert op dit gebied noemen. Je krijgt inzicht in literatuur-theoretische concepten en benaderingen. Deze kun je inzetten bij concrete teksteninterpretatie en waardering van literaire teksten.

Literature and Culture Survey

Het vak 'Literature and Culture Survey' geeft je een overzicht m.b.t. historische ontwikkeling en kenmerkende literaire werken, schrijvers en stromingen van de Engelstalige letterkunde.

Overige vakken

Daarnaast zijn er vakken die specifiek inzoomen op een bepaald genre, zoals 'Literary Criticism and Poetry' en 'Critical Readings of the British Novel'. Bovendien is er aandacht voor 'Drama' en voor 'Postcolonial Literature' en hun specifieke context. Amerikaanse werken zullen tot slot aan bod komen binnen het vak 'American Studies'.

Vakdidactiek is bij verschillende cursussen geïntegreerd. Daarnaast zijn er twee aparte cursussen. 'Teaching Skills' gaat in op vakdidactische aspecten van taalvaardigheden in de bovenbouw, manieren van toetsen en 'Task based learning'.

Bij 'Teaching Literature' leer je hoe je literatuurlessen in de bovenbouw effectief vormgeeft. Ook leer je hoe je leerlingen aan het lezen krijgt.”


Opbouw Tilburg (deeltijd)

 • Indeling naar leeruitkomsten; vakdidactisch ontwerponderzoek
 • Mogelijkheid je vakdidactisch ontwerponderzoek individueel óf samen met anderen uit te voeren in de vorm van een 'lesson study'
 • Vakoverstijgende module mogelijk
 • Alle colleges zijn geroosterd op één lesdag (woensdag)

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van je studieroute. 

 • Colleges zijn op woensdag en vinden meestal plaats tussen 13:00 en 21:30 uur. Contacttijden kunnen echter variëren per periode, waardoor je soms ook in de ochtend college hebt. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.
 • De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week.
In het vakspecifieke deel van de opleiding verken je een breed scala aan letterkundige, taalkundige en didactische onderwerpen. Zo hebben we het over de ontwikkeling van de Engelstalige literatuur vanaf het vroegste begin tot nu, de rol van de schrijver en het publiek bij de totstandkoming van de betekenis van een tekst, manieren waarop mensen taal leren, en de vertaling van onze eigen kennis en inzichten naar betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen en studenten. Voorbeelden van vakken zijn Early English LiteratureSociolinguisticsLiterature Didactics en Materials Development.

Bij een aantal onderwijseenheden werken we vakoverstijgend, Je treft er studenten en collega’s van de andere talenopleidingen, en wisselt met hen ideeën en inzichten uit. Een voorbeeld hiervan is de Verdiepingsmodule. Dit is een deel van de opleiding waarbij je kunt kiezen uit meerdere opties, aangeboden door het talencluster van het instituut. In het lopende studiejaar bieden wij de volgende opties aan: WereldliteratuurTaalbeleid en meertaligheid en Filosofie van taal en literatuur

In onze studiegids vind je informatie over alle onderwijseenheden. Als je graag een dag wilt meelopen om een betere indruk te krijgen van ons aanbod kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator. 

Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis via verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van de landelijk afgesproken kennisbases. Je past deze toe op je werkplek en tijdens je vakdidactisch ontwerponderzoek.

Het vakspecifieke opleidingsprogramma omvat tweederde van de totale masteropleiding. Dit levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Inhoud, toetsing en begeleiding

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Vakken, bekwaamheden en studiepunten

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding? Bij welke bekwaamheden welke vakken horen? Hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor krijgt? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. Je laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen wordt door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie uitgevoerd. Veel opleidingen bieden het aan in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken. Deze doen zich voor in de school. Je helpt zo om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat.

Opvoeding van leerlingen

Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur. Hierbij zoek je naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan. Dit doe je door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden.

Professionele leergemeenschap

De meeste studenten voeren Pedagogische vraagstukken uit in het eerste jaar van de studie. Veel opleidingen bieden dit aan in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het 'eerstegraads gebied'. Je volgt daarbij een onderzoeks- / ontwerpcyclus. Zo kun je op een systematische manier het onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. De meeste opleidingen bereiden het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voor en voeren het uit in het tweede jaar.

Het onderdeel 'de lerende professional' vindt bij de meeste opleidingen plaats in het tweede jaar van de opleiding. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats op de school en overstijgt jouw schoolvak.

Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat je deze ontwikkeling tijdens je studie volledig afrondt. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan jouw professionele ontwikkeling én, in de samenwerking, aan die van je collega’s. De opleiding helpt en begeleidt je in het ontwikkelen van 'gereedschap' dat tijdens zulke veranderingsprocessen nuttig is. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan jouw schoolvak. Je ontwikkelt je zo richting een meer 'senior' rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je onderwijspraktijk. Je speelt een rol bij onderwijsinnovatie op jouw school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in het eerstegraadsgebied. 

Na je studie

Met deze Master of Education (MEd) in het schoolvak Engels kun je aan de slag als:

 • Leraar Engels in de bovenbouw havo/vwo
 • Docent Engels binnen andere educatieve domeinen
 • Een expert-/kartrekkersrol binnen je vakgroep
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren & Innoveren
 
Placeholder for Fontys video
“Mijn docenten hebben begrip en denken mee in de combinatie studie, werk en privé.”
Stefan

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.

Meer weten over de opleiding Master Leraar Engels

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Engels? Dat kan!

Algemene vraag

Voor algemene vragen over bijv. lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze/adviesgesprek

Twijfel je nog welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met studieadviseur Judith Boetzkes.

Informatief of intakegesprek

Overweeg je om in te schrijven voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kun je de opleiding in circa 2 jaar afronden of is een langer traject een betere optie? Van belang is of je al in het tweedegraadsgebied werkt. Hoeveel tijd ben je beschikbaar voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten? Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk, eventuele vrijstellingen en een eventuele lerarenbeurs of andere studiefinancieringsmogelijkheden. De gesprekken vinden gedurende het hele jaar plaats.

Gesprek Sittard

Het Studenten Informatie Punt (STIP) brengt je in contact met de coördinator van jouw opleiding. Je bereikt STIP op telefoonnummer 08850 - 79599 of mail naar stip-sittard@fontys.nl. 

Gesprek Tilburg

Stuur een e-mail naar opleidingscoördinator Geert van Iersel, g.vaniersel@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.