Sprint naar content

Leraar Duits (Professional Master)

 • Master
 • Voltijd Sittard | Deeltijd Tilburg

Agenda

 • Open dagen
 • En meer...

Wil jij meer uit het vak Duits halen? Wil je graag met een eerstegraads bevoegdheid lesgeven aan een andere leeftijdsgroep? Een bijdrage leveren aan onderwijsverbeteringen binnen jouw vak? Dan is de masteropleiding Leraar Duits iets voor jou! Je kunt deze master in circa twee jaar behalen.

Over de opleiding

De educatieve masteropleiding Leraar Duits biedt verdieping op vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch vlak. Je ontwikkelt jezelf tot expert in je vakgebied binnen het voorbereidend hoger onderwijs in het vak Duits (literatuur, taalkunde etc). Daarmee kun je niet alleen docent worden in de bovenbouw van havo/vwo, maar ook bijdragen aan visieontwikkeling en vernieuwing van jouw vak op school. Of op regionaal en landelijk niveau, bijvoorbeeld door het implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen.

Na deze hbo masteropleiding ben je eerstegraads lesbevoegd.
Deze opleiding kun je volgen in: Sittard en Tilburg.

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in circa twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen, afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Je krijgt les van ervaren en hooggekwalificeerde docenten
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs
 • Je doet vernieuwde inspiratie en inzichten op

 

Wat leer je in de master?

Tijdens deze educatieve masteropleiding versterk je je kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • vakinhoud
 • vakdidactiek
 • pedagogiek
 • onderzoek in de onderwijspraktijk
 • onderwijsinnovatie
 • professioneel handelen


Ook richt je je op de brede rol van de eerstegraads docent binnen het voorbereidend hoger onderwijs.

Leerroute


Aan het begin van de opleiding bespreek je samen met de studentcoach wat jouw optimale studieroute is. Deze route is verschillend bij de lerarenopleidingen in Sittard en in Tilburg. Bij 'Opbouw' lees je hier meer over.

 • De opleiding integreert waar mogelijk de didactiek in de inhoudelijke vakken
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in jouw baan of op een leerwerkplek, in de bovenbouw havo/vwo
 • Je leert niet alleen van docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en collega's
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste studieroute is.
Bij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 
 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een:

 • afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs in hetzelfde vak (tweedegraads lesbevoegdheid)
 • afgeronde (universitaire) bachelor- of masteropleiding met een educatieve minor; mogelijk met de aanvullende eis dat je ervaring voor de klas hebt; in een persoonlijk gesprek kunnen we jou hier meer over vertellen

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied.

Let op: hierbij geldt dat je dan ook (onderdelen van) het flexibele deeltijdprogramma in de bachelor lerarenopleiding van hetzelfde vak moet doorlopen.

- In Sittard doe je dat met een eenjarig schakeltraject voorafgaand aan de master.
- In Tilburg dien je minder dan 60 ec's aan vakdidactische/vakinhoudelijke deficiënties te hebben. Deze kun je parallel aan de masteropleiding wegwerken.

Ook met een buitenlands bachelor-/masterdiploma zijn er mogelijkheden voor toelating.

Neem contact op met de opleidingscoördinator of je toelaatbaar bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

Directe toelating voor een educatieve master is niet mogelijk wanneer je alleen een havo-, vwo-, mbo- of andere vergelijkbare vooropleiding hebt. Je dient dan eerst een bachelor (leraren)opleiding te behalen zoals hierboven bij de andere toelatingseisen beschreven.
 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Van deze opleiding groei je niet alleen als docent, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling"
Lees hier het verhaal van student Bernadette Bedeaux (Tilburg) >>

Opbouw

Je kunt de educatieve masteropleiding Leraar Duits volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Opbouw Sittard (voltijd)

 • Indeling naar leerlijnen; praktijkonderzoek met bekwaamheidsexamen
 • Lesdagen op donderdag en vrijdag (altijd overdag)
 • Kleinschalige opleiding, op loopafstand station
 • Even borrelen of winkelen in Duitsland? Dat kan: de Duitse grens ligt op 5 minuten

De professionele masteropleiding Leraar Duits in Sittard is opgedeeld in drie leerlijnen om een stevige vakinhoudelijke basis te garanderen.  De masteropleiding in Sittard is opgebouwd uit vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping: taalkunde, letterkunde en taalvaardigheid. De opleiding integreert op veel vlakken de didactiek in de inhoudelijke vakken. Daarnaast worden er ook nog aparte cursussen vakdidactiek aangeboden. Hierdoor zijn alle vakken meteen toepasbaar in het lesgeven op school. In het tweede jaar loopt elke student een masterstage en verricht hij een afstudeeronderzoek.  

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.

 • Je volgt lessen op donderdag en vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur. De lessen zijn zo ingericht dat je de inhoud vaak direct kunt toepassen op de lespraktijk. De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen ze meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw.  
 • De lessen die je volgt zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Ze zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen.  

Als je een moderne vreemde taal onderwijst, is het belangrijk om een goede kennis te hebben van de opbouw van die taal. Daarom leer je herkennen welke rol uitspraak, woordenschat, spelling en syntaxis spelen en hoe je met deze kennis een topdocent wordt. Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in hoe regio, sociale status, sekse en leeftijd invloed hebben op taalgebruik.


Bij de cursus “Angewandte Linguistik” verdiepen en verbreden we je kennis rondom de “Spracherwerbstheorien”. Je leert hoe een mens een vreemde taal verwerft en hoe je inzichten uit onderzoek dat hiernaar gedaan is kunt vertalen naar de lespraktijk. Daarnaast is het als docent ook van cruciaal belang om een goed basis te hebben in vakgebieden psycho- en neurolinguïstiek. Met deze kennis begrijp je beter hoe taal in het brein wordt waargenomen, verwerkt en geproduceerd, en hoe verschillende factoren zoals cognitie, emotie en geheugen van invloed kunnen zijn op het leerproces van een vreemde taal. Door deze inzichten te integreren in de lespraktijk kun je als docent effectieve strategieën ontwikkelen en toepassen die de taalverwerving van je leerlingen optimaliseren.

Daarnaast is er aandacht voor taalverandering in de historische en hedendaagse context van het Duits. Dit gebeurt binnen de cursus “Vergleichende Linguistik”. Door het vergelijken van diverse taalvariëteiten, zoals dialecten, sociolecten en historische en moderne varianten van de taal, waarbij een brug naar zowel het Limburgse dialect als de Nederlandse taal wordt geslagen kunnen docenten hun leerlingen een dieper inzicht bieden in de Duitse taalcultuur en -geschiedenis. Dit draagt bij aan een verrijkende taalervaring voor de leerlingen, juist in de Euregio.

Als je met deze opleiding klaar bent, beheers je het Duits op C2-niveau. Dat betekent dat je vrijwel alles wat je in deze taal hoort of leest, gemakkelijk kunt begrijpen, inclusief literaire werken en abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten over specialistische onderwerpen op het eigen vakgebied.
Letterkunde is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de dagelijkse lespraktijk van de bovenbouwdocent. In de opleiding zijn er dan ook een aantal vakken die verschillende literaire genres belichten, zodat je jezelf aan het einde van de opleiding met recht een expert op dit gebied mag noemen. Je zult inzicht krijgen in literatuur-theoretische concepten en benaderingen en deze kunnen inzetten bij concrete tekstinterpretatie en waardering van literaire teksten. Het vak ‘Literatur und die deutsche Identität’ geeft je een overzicht m.b.t. historische ontwikkeling en kenmerkende literaire werken, schrijvers en stromingen van de Duitstalige letterkunde aan de hand van verschillende genres. Daarnaast is er een cursus die inzoomt op het genre “Frauenliteratur”: Deutsche Literatur von, über und durch Frauen. Zwitserse en Oostenrijkse werken zullen aan bod komen binnen de cursus „Zeitgenössische Literatur Österreichs und der Schweiz“. Hier zal ook aandacht aan de in de literaire werken genoemde socioculturele aspecten van de doellanden worden geschonken. 
Vakdidactiek is bij verschillende cursussen geïntegreerd. Daarnaast zijn er twee aparte cursussen. 'Didactische vaardigheden in de bovenbouw' gaat in op vakdidactische aspecten van taalvaardigheden, manieren van toetsen en de taakgerichte aanpak.   Bij 'Literatuuronderwijs in de bovenbouw’ leer je hoe je literatuurlessen in de bovenbouw effectief vorm kunt geven en hoe je leerlingen aan het lezen krijgt.” 
In de laatste fase van je opleiding voer je tijdens je stage een praktijkonderzoek uit. Dit onderzoek stelt je in staat wetenschappelijke inzichten te didactiseren en zo in te zetten dat de toekomstige lespraktijk verbetert. Een mooie missie voor een masterstudent. Het onderzoek is altijd een combinatie van wetenschappelijke literatuur, empirisch onderzoek en didactische inzichten.  Het praktijkonderzoek is met de stage input voor de allerlaatste stap: het bekwaamheidsexamen. Tijdens dit gesprek toon je je bekwaamheden aan en reflecteer je kritisch op de afgelopen twee jaar. Het gesprek is de drempel van de eerstegraadsbevoegdheid: hoe koppel je dat wat je leerde aan een mooie toekomst als eerstegraads docent. 

Opbouw Tilburg (deeltijd)

 • Indeling naar leerlijnen; vakdidactisch onderzoek; variatie aan toetsvormen
 • Werken met leeruitkomsten
 • Mogelijkheid om eigen keuzes te maken
 • Vakoverstijgende modulen
 • Lesdag op woensdag

De opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). De leeruitkomsten van de opleiding liggen vast en aan het begin van de opleiding bespreek je samen met je studentcoach wat voor jou de optimale studieroute zal zijn. 

Tijdens de opleiding voer je een vakdidactisch (ontwerp)onderzoek uit.

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van je studieroute.
 

 • Colleges zijn op woensdag en vinden meestal plaats tussen 13:00-21:30 uur. Contacttijden kunnen echter variëren per periode, waardoor je soms ook in de ochtend college hebt. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.
 • De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week.

Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis via verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van de landelijk afgesproken kennisbases. Je past deze toe op je werkplek en tijdens je vakdidactisch ontwerponderzoek.

Het vakspecifieke opleidingsprogramma omvat tweederde van de totale masteropleiding. Dit levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. Je laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen wordt door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie uitgevoerd. Veel opleidingen bieden het aan in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken. Deze doen zich voor in de school. Je helpt zo om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat.

Opvoeding van leerlingen

Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur. Hierbij zoek je naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan. Dit doe je door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden.

Professionele leergemeenschap

De meeste studenten voeren Pedagogische vraagstukken uit in het eerste jaar van de studie. Veel opleidingen bieden dit aan in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het 'eerstegraads gebied'. Je volgt daarbij een onderzoeks- / ontwerpcyclus. Zo kun je op een systematische manier het onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. De meeste opleidingen bereiden het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voor en voeren het uit in het tweede jaar.
Het onderdeel 'de lerende professional' is door de meeste opleidingen in het tweede jaar van de opleiding geplaatst. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling die op de school plaatsvindt en jouw schoolvak overstijgt. Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat deze ontwikkeling tijdens je studie volledig wordt afgerond. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan je eigen professionele ontwikkeling en, in de samenwerking, ook aan die van je collega’s. Je wordt door de opleiding begeleid en geholpen in het ontwikkelen van “gereedschap” dat tijdens zulke veranderingsprocessen van nut kan zijn. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan je eigen schoolvak en je ontwikkelt je richting een meer senior rol in de school.
 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je onderwijspraktijk. Je speelt een rol bij onderwijsinnovatie op jouw school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in het eerstegraadsgebied. 

Na je studie

Met deze Master of Education (MEd) in het schoolvak Duits kun je aan de slag als:

 • Leraar Duits in de bovenbouw havo/vwo
 • Docent Duits binnen andere educatieve domeinen
 • Een expert-/kartrekkersrol binnen je vakgroep
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Leadership in Education, Educational Needs of Leren & Innoveren
 
Placeholder for Fontys video
“Mijn docenten hebben begrip en denken mee in de combinatie studie, werk en privé.”
Stefan

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.

Meer weten over de opleiding Master Leraar Duits

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Duits? Dat kan!

Algemene vraag

Voor algemene vragen over bijv. lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze/adviesgesprek

Twijfel je nog welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met studieadviseur Judith Boetzkes.

Informatief of intakegesprek

Overweeg je om in te schrijven voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kun je de opleiding in circa 2 jaar afronden of is een langer traject een betere optie? Van belang is of je al in het tweedegraadsgebied werkt. Hoeveel tijd ben je beschikbaar voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten? Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk, eventuele vrijstellingen en een eventuele lerarenbeurs of andere studiefinancieringsmogelijkheden. De gesprekken vinden gedurende het hele jaar plaats.

Gesprek Sittard

Stuur een e-mail naar opleidingscoördinator: Ralf Methling, r.methling@fontys.nl.

Gesprek Tilburg

Stuur een e-mail naar opleidingscoördinator Johannes Monheim, j.monheim@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Naar veelgestelde vragen

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.