Sprint naar content

Jaarverslagen & feiten/cijfers

Feiten & cijfers

Feiten en cijfers van Fontys in 2021 Feiten en cijfers van Fontys in 2021

Bestuursverslag 2022 - Grote stappen én punten van zorg

Terwijl in de buitenwereld de coronacrisis in de eerste maanden van 2022 bijna naadloos overging in de oorlog in Oekraïne, hebben
we intern ook niet stilgezeten het afgelopen jaar. Natuurlijk is er veel werk verzet in het verder implementeren van onze strategie . Zo is het programma Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld, werd én wordt er keihard gewerkt aan de complexe transitie naar talentgericht
onderwijs, is het Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek met een jaar verlengd, is de sturing op strategische vernieuwing binnen Fontys
doorontwikkeld via ‘Regie op verandering’, én zijn er grote stappen gezet binnen de drie grote Fontysbrede programma’s: de Transitie Educatieve
Opleidingen (TEO), de Fontys IT Versnellingsagenda (FIVA) en de Transitie Dienstverlening Mediatheken.
Niet alles gaat vanzelfsprekend van een leien dakje. Punten van zorgzijn de gevolgen van corona op het welzijn van sommige studenten én
medewerkers, maar ook de toegenomen werkdruk die medewerkers ervaren binnen Fontys. Een andere zorg is de instroom van nieuwe studenten. De aanmeldcijfers waren in 2022 (en ook in 2023) lager dan verwacht. De oorzaak? Intern onderzoek wijst uit dat het waarschijnlijk om een combinatie van factoren gaat: de bevolkingskrimp in bepaalde regio’s, de krappe arbeidsmarkt waardoor meer mbo’ers direct gaan werken, het grotere aantal jongeren dat na de middelbare school kiest voor een tussenjaar, en de gevolgen van corona waardoor veel scholieren vooral bezig waren met het ‘behalen van resultaten’ en niet met het ‘oriënteren op een vervolgopleiding’.

Een verslag van alle activiteiten van Fontys in 2022 is te lezen in het bestuursverslag 2022. Hierin is ook de volledige jaarrekening van Fontys opgenomen.


Kengetallen Fontys

201920202021
Baten (€ x 1.000)422.310428.647486.442
Resultaat (€ x 1.000)6.295-10.19819.658
Solvabiliteit52,8%55,4%57,5%
Liquiditeit1,11,11,3
Rentabiliteit1,5%-2,4%4,0%
Aantal studenten44.32046.12346.160
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)geen metinggeen meting3,67
Werkbeleving medewerkers-geen meting7,6
Fte's3.7783.9314.196
Aantal medewerkers4.9385.1865.648
Aantal lectoraten444144
OP:OOP ratio (op basis van fte's)66% : 34%66% : 34%66% : 34%
Ziekteverzuim4,7%4,4%4,4%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel77%77%74%

Nog meer lezen over Fontys...