Sprint naar content

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling: AI & Onderzoek

Het Kenniscentrum Applied AI for Society is betrokken bij en faciliteert een diversiteit aan onderzoeksprojecten rondom de toepassing van AI in diverse toepassingsgebieden. Anders dan bij een universiteit doen we voornamelijk toegepast onderzoek. Dat wil zeggen dat we fundamenteel onderzoek vertalen naar voor de praktijk toepasbare innovaties. Onze focus ligt op een achttal thema's gericht op innovatie in AI en innovatie met AI.

Innovatie in AI

Bij Innovatie in AI onderzoeken we zowel de technische kant van AI (Trustworthy AI Systems). Dit gaat over het maken van betrouwbare en veilige AI applicaties en het verkennen, toepassen, en evalueren van nieuwe mensgerichte en duurzame AI concepten. Denk aan inclusiever datagebruik, next generation AI met minder data, algoritmes met lage CO2 footprint, transparantie en uitlegbaarheid. De toepassing van AI is daarnaast ook een sociaal-maatschappelijk, economisch en ethisch/juridisch vraagstuk. Naast de technische kant doen we ook onderzoek naar Responsible AI Innovations. Dit thema gaat over de duiding van AI. Maatschappelijke acceptatie, het publieke debat, ethiek en wetgeving, verdienmodellen en filosofische uitgangspunten over waarden en morele autoriteit staan hier centraal.

Innovatie met AI

AI noemen we niet voor niets een key-enabling technologie. Op elk denkbaar domein kan AI als sleuteltechnologie worden ingezet. We focussen ons onderzoek in eerste instantie op vijf toepassingsgebieden: AI & Health, AI & Inclusive Society en Green Cities, AI & Smart Industry, AI & Smart Logistics en AI & Business Innovation. De verschillende bouwstenen en domeinen binnen het kenniscentrum worden actief ontwikkeld door een of meerdere lectoren. De kracht van het kenniscentrum is echter om steeds intensiever samen te werken aan gezamenlijke domeinoverstijgende thema’s.

Onderzoeksthema's

Sfeerafbeelding FontysAI & Sustainability

Bij dit thema kijken we vooral hoe AI kan worden ingezet voor duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid dient hierbij breed te worden opgevat. Het gaat zowel om het verduurzamen van bedrijfsprocessen als om toepassingen die onze ecologische footprint verkleinen; ‘small data’ en ‘green AI’ en zijn essentiële elementen hierbij. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen dat ook met ons KC expliciet uitdragen. 

Sfeerafbeelding FontysAI & Democracy

Hoe betrek je burgers (en andere stakeholders) bij het ontwerpen van intelligente machines? Het gaat hierbij niet zozeer om de ‘hoe’ vraag, maar vooral om het ‘waarom’ en ‘wat’ van een AI-toepassing. In moral labs (fysiek en online) stellen we ethische kwesties aan de orde, meten we welke keuzes mensen maken en nemen de resultaten mee als design overweging bij de realisatie van AI.

Sfeerafbeelding FontysAI Engineering

Hoe bouw je betrouwbare systemen met AI-componenten? Deze vraag staat centraal bij het jonge vakgebied AI Engineering. Hoe bouw je betrouwbare, ongebiaste systemen? Binnen dit thema houden we ons onder meer bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor AI (als extensie van het ISO-25000 software kwaliteitssysteem) dat universeel bruikbaar is voor diverse applicatiedomeinen.Sfeerafbeelding FontysDemystifying AI

Dit thema richt zich op onderwijs en demystificatie van AI. Er is een sterk groeiende vraag naar goed opgeleide professionals die weten wat AI is en welke rol AI speelt of zou moeten spelen binnen hun vakgebied. Een van de focuspunten van het KC AI is het faciliteren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand AI-onderwijs in de regio. Hierin zullen de verschillende perspectieven op AI aan bod komen (wetgeving, ethiek, techniek). Daarnaast dragen we bij aan het digitaliseren van het mkb door bedrijven te helpen bij de adoptie van AI in hun bedrijfsvoering.