Sprint naar content
Kenniscentrum

Applied AI for Society (KCAI)

Explore the future of trustworthy AI

Artificiële intelligentie (AI) is een transformatieve technologie met impact op alle aspecten van onze wereld. Niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zelflerende algoritmes hebben onze manier van leven en werken fundamenteel veranderd. Virtuele assistenten zoals Siri en Google, zelfrijdende auto’s, drones, zorgrobots: allemaal maken ze gebruik van AI. Er is geen domein denkbaar waarin AI geen rol speelt.

Vanwege de grote en veelzijdige mogelijkheden van AI is er een groeiende vraag naar goed opgeleide AI-professionals. Tegelijkertijd stelt de maatschappij – terecht – kritische vragen over een toekomst met AI. Willen we dit soort slimme systemen eigenlijk wel? Wat mag een algoritme voor ons doen? En waarover houden we liever zelf de regie? Als we nu en in de toekomst betekenisvolle en inclusieve toepassingen willen ontwikkelen die breed worden gedragen dan moeten we met elkaar, goed geïnformeerd, het gesprek aangaan over de wenselijke rol van AI binnen onze samenleving. Dit betekent dat we naast de technische (on)mogelijkheden ook vanuit ethische, juridische, en sociale inzichten moeten kijken naar dit soort vragen en ervoor moeten zorgen dat de discussie gevoerd wordt met een zo breed mogelijke doelgroep.

Het Kenniscentrum Applied AI For Society verenigt de brede expertise van Fontys op het vlak van toegepaste AI. Binnen het centrum komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen en werken we aan een toekomst waarin AI betrouwbaar, duurzaam en veilig ingezet wordt en bijdraagt aan een positieve impact op onze samenleving en beroepspraktijk. 

Samen met partners binnen en buiten Fontys verkennen we de toekomst van trustworthy AI. We willen transparante, uitlegbare, ongebiaste systemen ontwikkelen, onderzoeken hoe we AI kunnen inzetten bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken – de zogenaamde wicked problems van onze samenleving - en ervoor zorgen dat onze regio klaar is voor een toekomst waarin AI een onmiskenbare rol speelt. Dat betekent dat we onderzoek doen naar innovatie in en met AI binnen verschillende toepassingsgebieden, zorgen voor hoogstaand en divers AI-onderwijs en bedrijven helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken.

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Podcast

AI Garage - Hoe onderscheiden we echt van nep? En wat is de waarde van de mens hierin?


Kennisontwikkeling: AI & Onderzoek

Het Kenniscentrum Applied AI for Society is betrokken bij en faciliteert een diversiteit aan onderzoeksprojecten rondom de toepassing van AI in diverse toepassingsgebieden. Anders dan bij een universiteit doen we voornamelijk toegepast onderzoek. Dat wil zeggen dat we fundamenteel onderzoek vertalen naar voor de praktijk toepasbare innovaties. Onze focus ligt op een achttal thema's gericht op innovatie in AI en innovatie met AI.

Innovatie in AI

Bij Innovatie in AI onderzoeken we zowel de technische kant van AI (Trustworthy AI Systems). Dit gaat over het maken van betrouwbare en veilige AI applicaties en het verkennen, toepassen, en evalueren van nieuwe mensgerichte en duurzame AI concepten. Denk aan inclusiever datagebruik, next generation AI met minder data, algoritmes met lage CO2 footprint, transparantie en uitlegbaarheid. De toepassing van AI is daarnaast ook een sociaal-maatschappelijk, economisch en ethisch/juridisch vraagstuk. Naast de technische kant doen we ook onderzoek naar Responsible AI Innovations. Dit thema gaat over de duiding van AI. Maatschappelijke acceptatie, het publieke debat, ethiek en wetgeving, verdienmodellen en filosofische uitgangspunten over waarden en morele autoriteit staan hier centraal.

Innovatie met AI

AI noemen we niet voor niets een key-enabling technologie. Op elk denkbaar domein kan AI als sleuteltechnologie worden ingezet. We focussen ons onderzoek in eerste instantie op vijf toepassingsgebieden: AI & Health, AI & Inclusive Society en Green Cities, AI & Smart Industry, AI & Smart Logistics en AI & Business Innovation. De verschillende bouwstenen en domeinen binnen het kenniscentrum worden actief ontwikkeld door een of meerdere lectoren. De kracht van het kenniscentrum is echter om steeds intensiever samen te werken aan gezamenlijke domeinoverstijgende thema’s.

Onderzoeksthema's

Sfeerafbeelding FontysAI & Sustainability

Bij dit thema kijken we vooral hoe AI kan worden ingezet voor duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid dient hierbij breed te worden opgevat. Het gaat zowel om het verduurzamen van bedrijfsprocessen als om toepassingen die onze ecologische footprint verkleinen; ‘small data’ en ‘green AI’ en zijn essentiële elementen hierbij. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen dat ook met ons KC expliciet uitdragen. 

Sfeerafbeelding FontysAI & Democracy

Hoe betrek je burgers (en andere stakeholders) bij het ontwerpen van intelligente machines? Het gaat hierbij niet zozeer om de ‘hoe’ vraag, maar vooral om het ‘waarom’ en ‘wat’ van een AI-toepassing. In moral labs (fysiek en online) stellen we ethische kwesties aan de orde, meten we welke keuzes mensen maken en nemen de resultaten mee als design overweging bij de realisatie van AI.

Sfeerafbeelding FontysAI Engineering

Hoe bouw je betrouwbare systemen met AI-componenten? Deze vraag staat centraal bij het jonge vakgebied AI Engineering. Hoe bouw je betrouwbare, ongebiaste systemen? Binnen dit thema houden we ons onder meer bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor AI (als extensie van het ISO-25000 software kwaliteitssysteem) dat universeel bruikbaar is voor diverse applicatiedomeinen.Sfeerafbeelding FontysDemystifying AI

Dit thema richt zich op onderwijs en demystificatie van AI. Er is een sterk groeiende vraag naar goed opgeleide professionals die weten wat AI is en welke rol AI speelt of zou moeten spelen binnen hun vakgebied. Een van de focuspunten van het KC AI is het faciliteren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand AI-onderwijs in de regio. Hierin zullen de verschillende perspectieven op AI aan bod komen (wetgeving, ethiek, techniek). Daarnaast dragen we bij aan het digitaliseren van het mkb door bedrijven te helpen bij de adoptie van AI in hun bedrijfsvoering.


Demystificatie: AI & Onderwijs

Een van de doelen van het KC AI is het faciliteren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand AI-onderwijs in de regio. Met als concrete voorbeelden: het ontwikkelen van trainingsmateriaal voor AI, train-the-trainer leermodules, en toolboxes die door professionals gebruikt kunnen worden. In al deze materialen komen de verschillende perspectieven op AI aan bod komen (wetgeving, ethiek, techniek).

Onderwijsprojecten

Sfeerafbeelding Fontys

MIEC Data denken-Impact van data

Er is grote behoefte aan data-talent bij bedrijven in de regio, zeker ook op mbo-niveau. De regio ziet het in investeren in data-kennis op mbo-beroepsniveau als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we toe naar de realisatie van een Mbo Innovatie-en Expertise Centrum (MIEC): het ‘MIEC Data denken-Impact van Data’. Het platform wordt dé plek waar Brabantse mbo’s, andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken aan onder meer onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering rondom data. Op dit moment draait een pilot waarbij mbo-docenten onder begeleiding van AI-experts van Fontys Hogeschool ICT in shared learning teams samen werken aan concrete AI en datavraagstukken uit het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

Cross-sectorale Master AI

Het Kenniscentrum Applied AI for Society is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van de Vereniging Hogescholen voor een gezamenlijke brede HBO AI master: Artificial Intelligence Translator (AI-T). Dit doen we in samenwerking met twaalf hogescholen, het werkveld en maatschappelijke partners zoals de Nederlandse AI coalitie (NL AIC). Dit profiel dient als basis voor een brede, cross-sectorale masteropleiding die recht doet aan de opkomst van AI als systeemtechnologie. De masteropleiding AI-T is daarom toegankelijk is voor zowel (toekomstige) professionals die zich willen verdiepen in het potentieel en de gevolgen van AI voor de beroepspraktijk; als voor technici die, door voorbij de techniek te kijken, bijdragen aan de succesvolle inzet van AI-systemen.


Werkveldinnovatie: AI & toepassing

Artificiële intelligentie heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. Toch zien we dat het mkb achterblijft als het gaat om de adoptie van AI en digitalisering in het algemeen. Als Kenniscentrum vinden wij het belangrijk organisaties te helpen bij de vertaling van de mogelijkheden die AI biedt naar hun bedrijfscontext. We denken samen met organisaties na over de toegevoegde waarde van AI binnen hun sector, we helpen bedrijven met het bouwen van betrouwbare AI-applicaties en prototypes en bieden scholing aan organisaties die aan de slag willen met digitaliseringsvraagstukken en de toepassing van AI. Daarvoor zijn we betrokken in diverse samenwerkingsprojecten.

Projecten gericht op werkveldinnovatie


Sfeerafbeelding Fontys

Art-Ie AI Federated Machine Learning Lab

Art-Ie (Artificiële Intelligentie Inspiratie) een Interreg Vlaanderen-Nederland project dat we doen in samenwerking met TUA West (penvoerder), Howest, OCWest, Odisee, VIVES​, Avans en Breda Robotic. Met Art-Ie bieden we mkb-bedrijven de kans om zelf aan de slag te gaan met AI, onder meer in labs waarin ze samen met de hogescholen technologieën, methodes en apparatuur kunnen uittesten alvorens grote investeringen te doen en de technologie in het bedrijf zelf te implementeren. Fontys is onder meer nauw betrokken bij het AI Federated Machine Learning Lab.Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Overige publicaties

Sfeerafbeelding Fontys

Boek Inclusieve Artificial Intelligence

Erdinç Saçan, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT en Practor bij ROC Tilburg, schreef een boek, getiteld 'Inclusieve Artificial Intelligence'. In het boek komen 40 experts aan het woord, die in duidelijke taal uitleggen wat AI is, en welke vragen, uitdagingen en kansen de technologie met zich meebrengt. Het boek ‘Inclusieve Artificial Intelligence’ is hier gratis te downloaden:

Nederlandstalig: EPUB of PDF.
Engelstalig: EPUB of PDF

Het KCAI-team

Foto van persoon

Dr.ir. G.C. (Gerard) Schouten

Lector AI en Big Data | Fontys ICT

Foto van persoon

A. (Anke) Bardie

Onderzoeksmanager
Foto van persoon

D. (Danny) Jonker

Onderzoeksmanager

Betrokken lectoraten

Binnen het Kenniscentrum Applied AI for Society zijn meerdere lectoraten en onderzoekslijnen actief. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten en (externe) experts.

Contact

Meer informatie over het Kenniscentrum Applied AI for Society? Mail ons of volg ons op LinkedIn.

kcaiforsociety@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys
Meld je aan voor de nieuwsbrief van het KC AI en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom AI binnen Fontys