Sprint naar content
Floor Nijhuis

Docent/ Onderzoeker

drs. F.M. (Floor) Nijhuis

Mijn naam is Floor Nijhuis. Voor Fontys werk ik als docent, studentcoach en tevens als onderzoeker voor het Lectoraat Waarderen van Diversiteit. Daarnaast werk ik als begeleider passend onderwijs in het voortgezet onderwijs en heb ik mijn eigen onderneming “Verder Gaan Coaching & Ontwikkeling” opgericht. Vanuit mijn diverse professionele rollen, wil ik een bijdrage leveren aan de bedoeling, van waar onderwijs werkelijk over zou moeten gaan: de ontwikkeling van de eigenheid en het unieke potentieel van iedere leerling vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen.

Ik ben geïnspireerd geraakt door de positieve psychologie en het oplossingsgericht gedachtengoed. Mijn grote fascinatie ligt in het bestuderen van ons onderwijssysteem vanuit een holistische en systemische benadering. De gedachte achter passend onderwijs is om inclusief onderwijs voor iedereen te creëren. Er wordt getracht te denken vanuit het sociale model, waarin alle mensen als volwaardig burgers worden beschouwd. Maar, we zijn nog niet helemaal af van het medisch deficiëntie model, waarin de leerling als probleemdrager of als een probleem wordt gedefinieerd. Leerlingen worden nog steeds in hokjes geplaatst, vanwaaruit bepaald wordt of zij wel of niet in het voor de gemiddelde leerling ontwikkelde onderwijssysteem passen. De intentie om passend onderwijs te bieden, is er zeker bij docententeams, maar docenten weten vaak niet hoe ze het kunnen realiseren: ze hebben grote klassen, veel contacturen, voor- en nawerk, administratieve verplichtingen, mentorgesprekken en ga zo maar door. In mijn ogen zijn de docenten slaaf van het systeem geworden. Het “oude systeem” moet eerst opgeruimd worden, voordat we echt inclusief onderwijs kunnen realiseren waarin de individuele onderwijsbehoefte van iedere leerling centraal mag staan.

Er zijn allerlei aanpassingen aan het systeem gedaan, die niet van binnenuit, vanuit de leraren zelf kwamen. De leraar, als change-agent, wordt vaak vergeten. Wat voor succesvolle verandering nodig is, is dat de verandering van binnenuit steeds meer vorm krijgt en niet van buitenaf opgelegd wordt gedreven door opbrengstgerichtheid in het onderwijs: de leerresultaten. Dit kan bereikt worden door de professionele dialoog over de toekomstdromen van ons onderwijssysteem aan te gaan op de verschillende niveaus in onderwijsorganisaties, met als doel om zo het collectieve bewustzijn te veranderen en te werken aan gedeelde betekenisverlening. De verandering start op de laag van de identiteit, de “waarom, waarvoor doen we het” laag. Dat is de basis om gezamenlijk doelen te bereiken.

Binnen het Lectoraat doe ik onderzoek naar de invloed van leraren op de “collective teacher efficacy” (CTE), het gezamenlijk geloof en vertrouwen van het docententeam om gestelde organisatiedoelen te bereiken. Dit aspect maakt deel uit van de schoolcultuur. Hoe ervaren leraren in het voortgezet onderwijs de CTE, wat is hun visie op de invloed die zij hier zelf op hebben en wat maakt dat dit sterk of niet sterk is, zijn de vragen waar ik mij binnen het Lectoraat mee bezig houd.


Contact

Floor Nijhuis

drs. F.M. (Floor) Nijhuis

Docent/ Onderzoeker