Sprint naar content

Beoordeling

Sfeerafbeelding Fontys

Infographic van de Learning Journey

Bij het beoordelen van studenten binnen SEAL zijn zowel het proces als het product van belang. Om een uitgewogen beoordeling te kunnen geven maken we gebruik van Assessment as Learning, zoals dat is geïntroduceerd door Filip Dochy bij de beschrijving van de HILL-bouwstenen. Dat betekent dat leren en beoordelen nauw met elkaar verweven zijn. Bij de start van het leerproces gaat de student actief op zoek naar de betekenis van het venijnige vraagstuk zoals dat door het werkveld wordt aangegeven. Dit doet hij in contact met de opdrachtgever en het liefst in het werkveld zelf. Tevens onderzoek hij actief wat de leerdoelen (leeruitkomsten) en de bijbehorende niveau eisen van de opleiding zijn. Door deze twee krachtenvelden samen te brengen met de eigen leerbehoefte maakt de student een eigen vertaling van de leeruitkomsten passend bij zijn leerbehoefte in een leercontract. Dit leercontract deelt hij met peers, experts en coaches, zodat voor alle partijen transparant is wat de gewenste leerweg is.

Gedurende de learning journey verzamelt de student feedback van peers, experts en coaches over procesgerichte activiteiten. Dit wordt besproken in wekelijkse bijeenkomsten, waarin de student met peers, experts en coaches zijn leerweg evalueert en bijstelt. Tijdens de bijeenkomsten wordt deze feedback verdiept en betekenis gegeven.

Tevens verzamelt de student materiaal met betrekking tot de producten waar hij aan werkt. Hier wordt door peers, experts en coaches feedback op gegeven veelal in de vorm van verbetervoorstellen. Ook deze worden in bijeenkomsten verdiept en van betekenis voorzien. Op deze wijze is de student continue op de hoogte van zijn leerproces en voorderingen daarbinnen. Hij weet hoe dit zich verhoudt tot het verwachte niveau en welke aanpassingen hij dient te doen.

Het toekennen van de studiepunten vindt plaats door twee coaches/experts in een afsluitende bijeenkomst, waarin de student trots zijn leerproces zichtbaar maakt. Peers, coaches en experts kunnen nog extra feedback en feedforward geven, welke door de student gebruikt kan worden voor de volgende learning journey.

“Ik heb dit zo gelaten zodat mijn fouten zichtbaar zijn en er aan het einde van het jaar daadwerkelijk een ‘reis’ te zien is, zonder dat alles al verbeterd is naar het nieuwe kunnen.”

“Ik heb een recensie geschreven over ‘The Day the Earth Stood Still’. Het is door mijn medestudenten nagekeken. Deze zagen enorme vooruitgang en eigenlijk was de feedback puur positief.”

Ontwerpcriteria

  • Activiteiten van studenten worden door peers continue voorzien van feedback.
  • Groei van de individuele student wordt zichtbaar.
  • Er wordt constant gemeten
  • Is geen gemiddelde, een holistisch oordeel
  • Het draait om het proces en de producten. De zogenaamde Learning Journey.
  • Iedere student heeft een eigen beoordelingskader afgeleid van de algemene competentie, eindtermen of leeruitkomsten.

uitvoering: Midterm Review (DDBL)

De Midterm Review gaat over de producten of content. Experts worden in de gelegenheid gesteld om kritische vragen te stellen over de producten. De experts kunnen zowel van binnen de opleiding komen, als vanuit het werkveld.
Studenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de Midterm Review.
Wil je meer informatie over deze uitvoering?

neem contact op met Dries van den Enden

Uitvoering: Business Innovation Learning Lab (BILL)

Students in the lead of their learning journey At BILL, we use the idea of assessment as learning, which means the use of ongoing self-assessment by students in order to monitor their own learning. Based on the programme learning outcomes (PLO) of the national qualification frameworks, students take ownership of their own learning journey by formulating their personal learning goals and assess their progress using 360 degrees (peer) feedback.
Wil je meer weten over beoordeling bij BILL?