Sprint naar content

Resultaten CO2 Mobiliteit

We leggen met z’n allen de nodige kilometers af om op ons werk of studie te komen. Maar ook tijdens dienst- en studiereizen. Bij medewerkers is sinds 2018 een verschuiving waarneembaar in het woon werk verkeer van minder reizen met de auto naar meer rei zen met de fiets en het openbaar vervoer. Vanwege de toename van het aantal medewerkers is het aantal reizigerskilometers gestegen en daardoor dus ook de uitstoot van CO₂.

  • De dienstreizen worden door medewerkers vaker gedaan met het openbaar vervoer en de fiets. Er is voor het tweede jaar achtereen minder gereisd, waardoor ook reductie wordt bereikt.
  • Het aantal reizigerskilometers bij studenten is toegenomen met 0,7%. De CO₂ uitstoot is echter minder gestegen, namelijk 0,4%. Enige nuancering is echter noodzakelijk: voor het berekenen van de wijze van vervoer is gebruik gemaakt van de gehouden mobiliteitsenquêtes in 2016 en 2018. In 2018 was sprake van een veel hogere respons en een andere wijze van enquêteren, waardoor de cijfers van 2019 veel betrouwbaarder zijn dan de cijfers van 2018. Daarnaast speelt ongetwijfeld de invoering van het ‘sociaal leenstelsel’ een rol. Uit een door het CBS gehouden enquête onder studenten blijkt dat het aantal uitwonende studenten is gedaald van 23% naar 14% en worden er dus meer reiskilometers gemaakt.
  • In 2019 heeft Fontys met mobiliteit een lichte reductie bereikt van -0,05%, ondanks de toename van aantal studenten met 1,2% en de toename van het aantal medewerkers met zelfs 7,7%. Meer studenten, meer medewerkers, meer reizigerskilometers en toch een kleine reductie is een mooie prestatie.
  • Het rapport Mobiliteit in beeld 2021 bevat naast bovenstaande gegevens nog veel meer interessante informatie, statistieken en diagrammen. Bijvoorbeeld over reisgedrag per locatie, gereisde aantal kilometers en berekende CO2-uitstoot. Benieuwd naar de cijfers? Lees het rapport voor 2020 of het rapport voor 2019.

Sfeerafbeelding Fontys