Sprint naar content

Bezoldiging College van Bestuur 2018

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen van onderwijsinstellingen. In 2018 mocht de bezoldiging voor een topfunctionaris in dienstverband niet meer bedragen dan € 189.000. Dit is de norm van WNT 2. Voor de sector Onderwijs geldt dat bezoldigingsafspraken die zijn overeengekomen vóór 1 januari 2015 worden gedekt door het overgangsrecht, zodat eerbiediging plaatsvindt gedurende vier jaar en vervolgens afbouw in drie jaar. Voor topfunctionarissen die al onder het overgangsrecht vielen van WNT 1 of een eerdere sectorregeling, blijft de lopende periode van het overgangsrecht voortduren. Voor topfunctionarissen zonder dienstverband geldt in 2015 de norm volgens de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Deze maximale bezoldiging bedraagt in 2015 € 199.905.